WYDANIE ONLINE

Wynagrodzenie płatnika składek z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – ewidencja księgowa
Wynagrodzenie płatnika składek wpływające na rachunek bieżący dochodów budżetowych należy ująć na koncie 760 „Pozostałe przychody operacyjne”. Konto to służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki, jego szczegółową ewidencję należy dostosować do potrzeb planowania, kontroli, sprawozdawczości z zaznaczeniem podziałek klasyfikacji budżetowej. Sprawdź, o czym jeszcze pamiętać, korzystając z konta 760.

czytaj więcej »

Gmina, świadcząc usługi wyżywienia na rzecz pracowników niepedagogicznych za pośrednictwem swoich jednostek oświatowych, działa jako podatnik prowadzący działalność gospodarczą. Usługi te będą podlegały opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Nie podlegają też one zwolnieniu, gdyż nie są związane bezpośrednio z usługami opiekuńczymi.

czytaj więcej »

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia i przechowywania akt osobowych obowiązują od kilku miesięcy, mimo to działy kadrowe nadal mają problemy z ich wdrożeniem. W tekście przypominamy, jak prowadzić akta osobowe po zmianie przepisów, jak je przechowywać, a także jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy i gdzie obecnie przechowywać wnioski urlopowe.

czytaj więcej »

W sytuacji gdy pod nieobecność wójta nie wyznaczono zastępcy ani innej osoby upoważnionej, dokumenty kadrowe podpisane przez wójta podczas urlopu mają moc prawną.

czytaj więcej »

Poprawny dowód księgowy powinien zawierać stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych oraz podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.

czytaj więcej »

Do 10 lipca 2019 r. jednostki budżetowe oraz jednostki obsługujące muszą sporządzić i złożyć zarządowi jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie Rb-34S za II kwartały 2019 roku. Sprawdźmy, na przykładzie, jak krok po kroku wypełnić to sprawozdanie.

czytaj więcej »

Ustalenie właściwej organizacji gospodarki kasowej jednostki należy do kierownika jednostki. Stosownie do postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości kierownik jednostki powinien ustalić zasady gospodarki finansowej w dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w jednostce. Zasady te mogą być wydane także w formie odrębnego zarządzenia kierownika jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:  W siedzibie ośrodka szkolno-wychowawczego postanowiono wymienić stolarkę drzwiową. Część ze zdemontowanych elementów zostanie użyta w drugim budynku należącym do jednostki i stanowiącym odrębny środek trwały. Jak zaksięgować związane z tym zdarzenia gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy domem pomocy społecznej. W przyjętym planie finansowym na rok 2019 odpis na ZFŚS został ustalony na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, wskazanego do tego celu w 2018 roku. Czy przed przekazaniem pierwszej raty powinniśmy ustalić odpis po nowemu? Czy może wystarczy, jak skorygujemy jego wartość pod koniec roku? Przeciętna liczba pracowników nie uległa zmianie, jest dokładnie taka sama, jak przyjęto na potrzeby tworzenia planu budżetu na rok 2019. Na co jest narażona jednostka, przekazując pierwszą ratę wg planu finansowego przyjętego na 1 stycznia 2019 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje dochody z tytułu czynszu. Wystawiony rachunek oraz wpłatę jednostka księguje w całości przy użyciu konta 221. Przedstawiciele starostwa twierdzą jednak, że czynsz w części należnej wojewodzie powinien być ewidencjonowany przez konto 225. Kto w tym przypadku ma rację?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Co należy zaliczyć do przedmiotów nietrwałych, jaka jest wartość początkowa przedmiotu nietrwałego oraz jak zaksięgować fakturę za Zestaw inkasencki moduł komunikacyjny terminal ręczny, wartość netto 5.800,00 zł, oraz fakturę za oprogramowanie serwer radio (do zestawu inkasenckiego w celu wykonywania radiowych odczytów wodomierzy) – w wysokości 1.400,00 zł – ze względu na fakt, że nie można zaliczyć ich do środków trwałych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nasza jednostka prowadzi kursy w różnych zawodach. Podczas kursu osoby te zakwaterowywane są i żywione w naszym internacie. Od niedawna kursanci uiszczają kaucję w wysokości 50,00 zł na wypadek wyrządzonych szkód w miejscu zakwaterowania. Jednostka prowadzi odrębny rachunek bankowy do wpłat z tytułu kaucji. W przypadku braku szkód kaucja jest zwracana. Ostatnio niestety stwierdzone zostały szkody, w związku z czym kaucja została zatrzymana. Jakie dokumenty powinny być sporządzone na tę okoliczność? Sporządzony został u nas protokół potrącenia kaucji. Jak prawidłowo powinien być taki protokół sporządzony i kto powinien go sporządzić i podpisać? Jakie informację powinny być w takim protokole zamieszczone (niezbędne minimum, jakie powinno być zachowane). Jakie księgowania należy wykonać w tym przypadku, skoro jednostka prowadzi odrębne rachunki na dochody, wydatki i kaucje. Proszę o podanie ścieżki postępowania w przypadku księgowania tego typu operacji.

czytaj więcej »

Na  stronie rządowego centrum legislacji, ukazał się projekt do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z  14 maja 2019 r. Projekt ten znajduje się po numerem wykazu numer UA45, a planowo, uregulowania w nim zawarte mają wejść w życie już od 1 września 2019 r. Poniżej przedstawiamy jego najistotniejsze założenia.

czytaj więcej »

wiper-pixel