WYDANIE ONLINE

Czy jednostka może stosować kompensaty między pozycjami aktywów i pasywów oraz między pozycjami przychodów i kosztów
Jedną z kilku zasad w rachunkowości, której muszą przestrzegać jednostki sektora finansów publicznych, jest zasada niekompensowania. Są jednak od niej wyjątki. Sprawdźmy, co zatem można kompensować i jak ująć kompensaty w księgach rachunkowych jednostki. 

czytaj więcej »

Dyrektor KIS, mimo podważania jego linii interpretacyjnej przez sądy administracyjne, wciąż stoi na stanowisku, że pobierane opłaty dotyczące opieki ponad 5-godzinny limit stanowią podstawę opodatkowania VAT i należy je wykazywać w deklaracji (jako zwolnione).

czytaj więcej »

W nowym rozporządzeniu ministra edukacji narodowej, które zaczęło obowiązywać 26 marca 2019 r., określono terminy przekazywania dotacji dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposób ustalania wysokości tej dotacji w 2019 roku.

czytaj więcej »

Nowe świadectwa pracy nie będą zawierały imion rodziców pracownika - tak zakłada projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy z 4 kwietnia 2019 r.

czytaj więcej »

Nowe formularze, a także możliwość składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji to wynik zmian wynikających z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

czytaj więcej »

Ustawa o finansach publicznych nie przewiduje możliwości zatrudnienia pracownika w formie „pełniącego obowiązki głównego księgowego”.

czytaj więcej »

Gmina nie może finansować ze swojego budżetu zadań realizowanych w ramach tzw. budżetu obywatelskiego, których realizacja ma nastąpić na nieruchomościach niestanowiących własności samorządu. Można ewentualnie rozważyć podpisanie z właścicielami nieruchomości umowy użyczenia lub dzierżawy.

czytaj więcej »

Rada gminy chcącej zaciągnąć pożyczkę np. na finansowanie planowanego deficytu nie musi – przed złożeniem wniosku do RIO –  podejmować dodatkowej uchwały w tej sprawie.

czytaj więcej »

Celem aktualizacji kwoty dotacji oświatowej jest to, aby suma wypłaconych w trakcie roku kwot na jednego ucznia równała się ostatecznie ustalonej kwocie dotacji. Zastosowanie tego mechanizmu nie jest zależne od tego, w którym miesiącu danego roku kalendarzowego nastąpi objęcie wychowaniem przedszkolnym konkretnego dziecka.

czytaj więcej »

Tzw. opłatę środowiskową jednostki budżetowe powinny ujmować na koncie zespołu 4 w korespondencji z kontem 225 „Rozrachunki z budżetami”. Sprawdźmy, jak prawidłowo dokonać takiej ewidencji.

czytaj więcej »

Do 8 lipca jednostki muszą przekazać sprawozdanie jednostkowe z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych za II kwartał 2019 roku. Sprawdźmy, jak poprawnie wypełnić Rb-27ZZ.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jak należy skorygować w księgach rachunkowych zapisy księgowe, które dotyczą operacji gospodarczych z poprzednich okresów budżetowych, które zostały ujawnione w bieżącym roku? W 2016 roku jednostka otrzymała fakturę za szkolenie i opłaciła tę fakturę. W 2017 roku w związku z tym, że szkolenie się nie odbyło, zostały zwrócone środki pieniężne na rachunek jednostki. Ta operacja gospodarcza została błędnie zaksięgowana, tj. na konto 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” – Ma oraz 130 „Pozostałe dochody”. W związku z powyższym saldo konta rozrachunków jest niepoprawne. W 2016 roku jednostka otrzymała fakturę za energię, gdzie dostawca wskazał kwotę wartości ogółem, nadpłatę i kwoty do zapłaty (1.831,49; 293,75; i 1.537,74). Na kontach została zaksięgowana błędnie kwota 1.537,74 (do zapłaty) zamiast 1.831,49 (wartość ogólna). Jakie księgowania korygujące (na jakich kontach) należy dokonać i w jaki sposób oraz, w którym roku, czy w bieżącym, tj. 2019, czy jeszcze w 2018, gdyż błąd ten został ujawniony przy weryfikacji sald kont rozrachunkowych jakiej się dokonuje przy sporządzaniu sprawozdania finansowego rocznego za 2018 rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) musi składać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej do JST, podpisane podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany? Jeśli tak, to podpis składa kierownik jednostki, czy główny księgowy?

czytaj więcej »

Statutowa działalność jednostek oświatowych ma charakter bezpłatny. Prowadzenie oświaty jest zadaniem samorządów, na które organy te otrzymują środki finansowe w swoich budżetach. Natomiast prowadzenie odpłatnej działalności gospodarczej przez samorządowe jednostki oświatowe może mieć wyłącznie charakter uboczny, służący pozyskiwaniu dodatkowych środków na finansowanie działalności statutowej.

czytaj więcej »

wiper-pixel