WYDANIE ONLINE

SPLIT PAYMENT. EWIDENCJA OBCIĄŻEŃ I UZNAŃ RACHUNKU VAT
Zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu VAT oraz zapobieganie unikaniu płacenia VAT – to główne cele wprowadzonego 1 lipca 2018 r. mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu.

czytaj więcej »

Według przepisów obowiązujących od 1 maja 2019 r. dotyczących kas online obecne kasy rejestrujące trzeba będzie wymienić.

czytaj więcej »

E-fakturowanie w zamówieniach publicznych weszło w życie 18 kwietnia. Przepisy o elektronicznym fakturowaniu należy stosować do postępowań, które zostaną wszczęte od 18 kwietnia 2019 r. i umów wynikających z takich postępowań.

czytaj więcej »

Do stażu pracy wymaganego do zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej można zaliczyć okres wolontariatu – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

czytaj więcej »

Ze środków samorządowych można sfinansować usługę ochrony prezydenta lub burmistrza miasta. Musi ona jednak dotyczyć sytuacji ściśle związanych z pełnieniem przez te osoby funkcji publicznych. Ochrona nie może być przydzielana np. na okres urlopu czy też zwolnienia lekarskiego. W przypadku gdy ochroną zajmują się firmy zewnętrze (nie straż miejska/gminna), trzeba pamiętać o przepisach dotyczących zamówień publicznych.

czytaj więcej »

Powiat może finansować remont przydrożnego krzyża. Może to zrobić w ramach realizacji zadania własnego, jakim jest utrzymanie powiatowych obiektów.

czytaj więcej »

Finansowanie akcji szczepień osób narażonych na zakażenie wirusem odry – w związku z kontaktem z chorym – nie może zostać sfinansowane ze środków rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie to wyklucza jednak możliwości pokrycia realizacji tego zadania ze środków budżetowych gminy.

czytaj więcej »

Konta pozabilansowe – konta, na których obowiązuje zasada jednostronnego zapisu, a salda tych kont nie podlegają wykazaniu w rocznym sprawozdaniu finansowym, tzw. bilansie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jeżeli na koniec roku mamy nadpłatę na koncie 870 z tytułu zwrotów podatkowych z lat ubiegłych, to czy przeksięgowujemy to na wynik finansowy? Jesteśmy zakładem budżetowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szkoła – jednostka budżetowa - otrzymała w darowiźnie komputery z banku. W umowie określono wartość darowizny na 1 zł, które należy wpłacić na konto fundacji prowadzonej przez bank. Czy „zapłatę” za darowiznę komputerów można zaklasyfikować w paragrafie 4210? Czy należy zapłacić podatek VAT lub inny od tej kwoty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W styczniu 2019 roku przyszła do nas informacja od ubezpieczyciela, że rozpatrzono roszczenie z 2018 roku w sprawie uszkodzonego obrazu i zapłacono odszkodowanie w wysokości 970 zł. Czy tę kwotę należy zaksięgować jeszcze do 2018 roku, czy potraktować ją jako przychód tego roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jakiej pozycji w bilansie należy wykazać zaksięgowane zobowiązanie z tytułu wadium otrzymanego na okres wykonywania prac nadzoru autorskiego (do zwrotu w 2019 roku) oraz w jakiej pozycji wykazać zaliczkę otrzymaną ze środków unijnych i budżetu państwa na realizację inwestycji (koniec realizacji w 2019 roku), która u mnie zaksięgowana jest na innych rozrachunkach. W bilansie ujęłam te rzeczy w pozycji PASYWA III Zobowiązania krótkoterminowe, 2. Wobec pozostałych jednostek, i) inne.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć: opłatę za badanie techniczne pojazdu (roczne) w stacji kontroli pojazdu - czy będzie to § 443 czy 430; oraz opłatę rejestracyjną z wydanie nowego dowodu rejestracyjnego – czy § 443 jest właściwy; opłatę ewidencyjną? 

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy jednostka budżetowa (ośrodek pomocy społecznej) musi składać sprawozdanie finansowe za 2018 rok w wersji elektronicznej do jst, podpisane podpisem elektronicznym lub przez profil zaufany? Jeśli tak, to podpis składa kierownik jednostki czy główny księgowy?

czytaj więcej »

Ustalenie podstawy opodatkowania i zastosowanie właściwej stawki to główne problemy jednostek przy sprzedaży nieruchomości. Może się bowiem okazać, że np. grunt, na którym stoi budynek korzystający ze zwolnienia VAT, również jest nim objęty.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W dniu 11 lutego 2010 r. otrzymaliśmy wyrok o eksmisję w sądzie cywilnym. Eksmitowana rodzina otrzymała w wyroku lokal socjalny. W październiku 2010 roku opłaciliśmy komornikowi opłatę za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób i to kwotę kilku tysięcy złotych. Procedura eksmisyjna przeciągała się i dopiero 11 sierpnia 2011 r. komornik wydał postanowienie o ustaleniu kosztów. W postanowieniu tym orzekł o zwrocie kosztów na naszą rzecz i w całości obciążył nimi dłużnika. Czy po tak długim czasie możemy domagać się zwrotu poniesionych kosztów, czy uległo to przedawnieniu? Jeżeli możemy, to czy do komornika wystarczy złożyć postanowienie, by rozpocząć egzekucję?

czytaj więcej »

Niemożność przywrócenia do pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, któremu niezgodnie z prawem wypowiedziano tę umowę, jest niekonstytucyjna, gdy dotyczy pracownika w wieku przedemerytalnym – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zatrudniamy osobę jednocześnie na 1 etat i 1/2 etatu. Umowa na 1 etat trwa od 1 stycznia 2018 r., natomiast umowa na 1/2 etatu została zawarta 11 września 2018 r. Moje pytanie dotyczy prawa do dwóch dni opieki nad dzieckiem (art. 188 kp) oraz urlopu wypoczynkowego. Czy z tytułu tej drugiej umowy (na 1/2 etatu) także przysługują dwa dni opieki na dziecko z art.188 kp oraz urlop wypoczynkowy za okres od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel