WYDANIE ONLINE

Inwestycje w sektorze budżetowym – źródła finansowania, ewidencja, koszty pośrednie i bezpośrednie
Jednostki sektora publicznego, podejmując się inwestycji, ponoszą koszty, które mogą być finansowane zarówno ze środków budżetowych otrzymanych zgodnie z planem finansowym wydatków, jak i z sum na zlecenie. Natomiast dotacje występują tylko w jednostkach budżetowych. O czym jeszcze pamiętać przy inwestycjach w sektorze budżetowym?

czytaj więcej »

Od marca zmieniły się zasady w przekazywaniu gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego. Zmiany dotyczą przede wszystkich informacji zawartych we wniosku, a także dodatkowych obowiązków wojewody.

czytaj więcej »

Sejm uchwalił ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nowelizacja dostosowuje wiele ustaw do RODO, w tym Kodeks pracy, ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych czy ustawę o ochronie danych osobowych. W wyniku zmian sporo przepisów zyskało nowe brzmienie, niektóre doprecyzowano.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o finansach publicznych, jednak w pełni zaczną obowiązywać dopiero od 2026 roku. Opolska RIO przygotowała w tej sprawie wyjaśnienie.

czytaj więcej »

Projekt zaostrzający przepisy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, projekt zmian dotyczących odpowiedzialności za błędy w JPK, ustawa zaostrzająca przepisy dotyczące podatku u źródła czy raportowanie schematów podatkowych to tylko niektóre działania rządu nakierowane na walkę z szarą strefą i oszustami podatkowymi.

czytaj więcej »

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił indywidualną interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 grudnia 2017 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.885.2017.1.IR, w której uznano za błędne niezastosowanie przez gminę prewspółczynnika do rozliczenia wydatków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.

czytaj więcej »

Świadczone przez gminę usługi wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych i dzieci w wieku do lat 3 podlegają ustawie o VAT - jako odpłatne świadczenie usług. Korzystają ze zwolnienia jako czynności ściśle związane z usługami opiekuńczymi. Jest tak niezależnie od tego, czy gmina świadczy je we własnym zakresie, czy też nabywa je (w celu odsprzedaży) od podmiotów zewnętrznych. 

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że do ustalenia uszczerbku na zdrowiu konieczna jest pełna dokumentacja medyczna wypadku przy pracy.

czytaj więcej »

Sołtysowi, będącemu jednocześnie radnym, przysługują dwie diety, za pełnienie dwóch niezależnych funkcji społecznych. Radny może zrzec się diety, ale nie może wskazać przy tym konkretnego celu, na jaki mają być przeznaczone te środki.

czytaj więcej »

Sprawozdanie Rb-27S jest sprawozdaniem miesięcznym z wykonania planu dochodów budżetowych. Sporządzają je dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni (z wyłączeniem kierowników placówek) oraz naczelnicy urzędów skarbowych (jako organy podatkowe). Sprawdź, jak krok po kroku poprawnie wypełnić formularz tego sprawozdania.

czytaj więcej »

Nieprecyzyjne zapisy regulaminu wynagradzania czy też brak informacji o przyznanych nagrodach w aktach osobowych pracownika to tylko niektóre nieprawidłowości występujące w jednostkach publicznych. Sprawdź, jakie jeszcze czynności mogą zostać uznane za uchybienie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Biblioteka publiczna – instytucja kultury, będzie modernizować swój budynek. Finansowanie przedsięwzięcia odbywać się będzie ze środków z dotacji celowej od organizatora 600 tys. zł oraz dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury 2 miliony zł. Biblioteka publiczna nie jest podatnikiem VAT i nie figuruje w ewidencji podatników VAT. Biblioteka osiąga dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń około 40 tys. rocznie, ale nie są wystawiane faktury VAT. Czy w opisanej sytuacji biblioteka będzie mogła odzyskać VAT?

czytaj więcej »

wiper-pixel