WYDANIE ONLINE

Zadłużenie w samorządach – jak go uniknąć
Powodem występowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niewystarczający poziom bezzwrotnych źródeł finansowania ustawowo nałożonych zadań publicznych. Istotny staje się również mechanizm finansowania działań jednostek samorządu terytorialnego, oparty na redystrybucji środków.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym wydłuża terminy przekazywania niektórych sprawozdań rocznych. Zmiany te pozwolą na bardziej równomierne rozłożenie obowiązków związanych ze sprawozdawczością.

czytaj więcej »

Sposób prowadzenia w systemie elektronicznym ksiąg jednej jednostki powinien uniemożliwiać ich łączenie z księgami innych podmiotów – przypomina łódzka RIO

czytaj więcej »

Pracownik urzędu miasta może otrzymać okresowy dodatek specjalny z tytułu prac nad organizacją wyborów i referendów. Może on zostać sfinansowany z dotacji celowej. Ważne jest, aby jednostka wprowadziła stosowne zapisy w regulaminie wynagradzania.

czytaj więcej »

Wzajemne rozliczenia między gminami za ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym w roku, w którym kończy on 6 lat, obejmują okres od stycznia do sierpnia włącznie, tj. do końca roku szkolnego – informuje kielecka RIO.

czytaj więcej »

Sprawozdanie Rb-Z jest sporządzane na podstawie rozporządzenia ministra finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych. Sprawozdanie to dotyczy długu publicznego i powinny być sporządzone w sposób prawidłowy i rzetelny. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić Rb-Z.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nauczyciel omyłkowo nie miał potrąconych kosztów uzyskania przychodu. Został wystawiony PIT-11 za rok 2017 i 2018. Czy pracownik ma prawo złożyć korektę za rok 2017 i uwzględnić koszty i rozliczyć z kosztami rok 2018? Czy pracodawca powinien skorygować wszystkie listy płac? Czy należy dostarczyć pracownikowi pismo z informacją, że ma prawo zastosować koszty za 12 miesięcy za rok 2017 i 2018? Czy w tej sytuacji należy korygować ZUS, podatek i wynagrodzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: W którym paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć opłatę za utylizację opon?

czytaj więcej »

Pytanie: Dokumenty księgowe – KP, KW - i raporty kasowe powinny być zatwierdzane przez głównego księgowego i kierownika jednostki. Kto powinien zatwierdzić dokumenty, gdy główny księgowy przebywa na urlopie wypoczynkowym (dwutygodniowym). Czy wystarczy, żeby to uczynił tylko kierownik jednostki? A jak należy postąpić, gdy kierownik jednostki i jego zastępca w tym samym czasie mają udzielone krótkoterminowe urlopy (jedno-/dwudniowe), czy wystarczy, aby główny księgowy zatwierdził dokumenty kasowe? Kadra w jednostce jest bardzo ograniczona i na czas nieobecności tych osób nie można wyznaczyć zastępstw.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o poradę w sprawie rozliczania paliwa do samochodu w jednostce budżetowej (środowiskowy dom samopomocy). Samochód jest przeznaczony tylko do przewozu uczestników do ośrodka i z powrotem. Jak prawidłowo należałoby ewidencjonować zakup i rozliczenie? Czy na koniec roku paliwo, które pozostaje w baku, jest jakoś wykazywane w księgach rachunkowych jednostki?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2017 roku został utworzony na dzień bilansowy odpis aktualizujący należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej w OPS (księgowanie 761/290). Saldo konta 761 zostało przeniesione na wynik finansowy, a saldo konta 290 zostało wprowadzone w BO 2018 roku. Jak zaksięgować odpis aktualizujący należności w 2018 roku na dzień bilansowy? Czy najpierw powinnam wyksięgować odpis z 2017 roku i dopiero zaksięgować odpis 2018 roku? Jeśli tak, to jak powinno przebiegać księgowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła otrzymała notą PT od jednostki finansującej tablety, które zgodnie z projektem zostaną rozdane uczniom. Na podstawie jakiego dokumentu można wyksięgować te tablety z pozostałych środków trwałych?

czytaj więcej »

wiper-pixel