WYDANIE ONLINE

Jak należy sporządzić sprawozdanie RB-50 o dotacjach
Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie Rb-50 o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego według instrukcji zamieszczonej w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej. Sprawdź, jak je poprawnie sporządzić.

czytaj więcej »

Policja. Z datą 31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 28 stycznia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz.U. z 2019 r. poz. 186).

czytaj więcej »

Formularz sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok jest już dostępny – tak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

czytaj więcej »

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1 dt.

czytaj więcej »

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 39) kwota najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy wynosi 1.100 zł miesięcznie dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 825 zł miesięcznie dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

czytaj więcej »

Od tego roku w stosunku do zleceniobiorców, którym cykliczny przychód z umowy cywilnej zapewnia utrzymanie lub jest jedynym źródłem dochodu, w razie zajęcia komorniczego zastosowanie ma także kwota wolna, o jakiej stanowi Kodeks pracy.

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 roku obowiązują nowe maksymalne stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu oraz opłat lokalnych. W porównaniu z rokiem 2018 stawki wzrosły o 1,6%, czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 roku.

czytaj więcej »

Gmina, realizując inwestycję polegającą na rewitalizacji budynku po byłej szkole na potrzeby kulturalne i edukacyjne lokalnej społeczności, nie może odliczyć poniesionego kosztu VAT. 

czytaj więcej »

Kwota wolna od potrąceń to mechanizm, który ma służyć ochronie wynagrodzenia pracownika przed zbyt wysokimi potrąceniami z jego wypłaty. Sprawdź, ile wyniesie w 2019 roku.

czytaj więcej »

Od 2011 roku należy opłacać składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za pracownika, który spełnia łącznie następujące warunki: urodził się po 31 grudnia 1948 roku oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, których wykaz zawarty jest w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

czytaj więcej »

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Sprawdź, ile wynosi w tym roku.

czytaj więcej »

Do porozumień zawieranych przez samorządy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny nie mają zastosowania przepisy dotyczące dotacji celowych. Wydatki na realizację takich porozumień klasyfikuje się w § 433.

czytaj więcej »

Jeżeli oświatowe jednostki budżetowe posiadają wydzielony rachunek dochodów, to opłaty za wyżywienie wnoszone przez pracowników placówek mogą stanowić dochody jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Urząd, jako pracodawca sprawujący opiekę socjalną nad byłymi pracownikami, może zwiększyć fundusz świadczeń socjalnych maksymalnie o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia. Zarządzenie prezydenta miasta zwiększające wysokości odpisu o wyższą wartość jest niezgodne z prawem.

czytaj więcej »

Brak osobnych numerów poszczególnych dowodów księgowych, nienależyta ochrona druków ścisłego zarachowania oraz niepoprawna klasyfikacja wydatków na zakupy inwestycyjne – to tylko niektóre z uchybień wykrytych przez białostocką RIO podczas kontroli w centrum sportu i rekreacji.

czytaj więcej »

Sprawozdanie Rb-N jest kwartalnym sprawozdaniem statystycznym o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, sporządzanym zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

czytaj więcej »

Samorządowe zakłady budżetowe, prowadzące działalność w ściśle określonych przez ustawę o finansach publicznych dziedzinach, podobnie jak jednostki budżetowe, realizują politykę finansową na podstawie przyjętego i zatwierdzonego rocznego planu finansowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dochody z tytuły kary za zajęcie pasa drogowego należy ująć w dziale 756, w rozdziale 75618, w § 057? Pozostałe dochody jednostka – jako zarządca dróg powiatowych – ujmuje w dziale 600, w rozdziale 60014.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa uzyskuje dochody m.in. z tytułu przygotowania i udostępnienia informacji o środowisku. Czy te dochody należy księgować w § 097 „Wpływy z różnych dochodów”, czy w § 069 „Wpływy z różnych opłat”? W jakim paragrafie zaksięgować wpływy z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu roszczeń z gwarancji? Czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego należy ująć w § 069?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zaksięgować notę: jednostka budżetowa – środowiskowy dom samopomocy. W styczniu 2019 roku wystawiłam notę dla domu pomocy społecznej (dalej: DPS) za zużytą wodę za grudzień 2018 roku. Nota została zaksięgowana Wn 201, Ma 401 i zapis techniczny na czerwono 401 po obu stronach pod datą 31 grudnia 2018 r. Nota została zapłacona w styczniu, czyli są to już dochody. Jak przeksięgować należność na dochody? W grudniu czy w styczniu i jakim zapisem?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka przekazała dzieciom pracowników paczki na święta. Wydatek pochodził ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak go rozliczyć i zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa, która jest zwolniona z VAT, sprzedała złom, a otrzymane pieniądze przyjęto do kasy pogotowia na podstawie kwitariusza przychodowego. Następnie odprowadzono pieniądze przez bank na konto dochodowe jednostki. Czy poprawnie zaksięgowano fakturę z odwróconym VAT w ten sposób: Wn 101/Ma 221, Wn 141/Ma 101, Wn 130, § 970/Ma 141?

czytaj więcej »

Pytanie: Do którego paragrafu dochodów budżetowych zakwalifikować zwrot dotacji za 2007 rok w kwocie 4,02 zł wraz z odsetkami w kwocie 4 zł, przekazanej przez gminę w listopadzie 2018 roku do jednostki budżetowej (dysponenta przekazującego dotacje na wybory). Zwrot dotacji celowej przez gminę na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związanych z wyborami) został dokonany na wezwanie jednostki budżetowej udzielającej dotacji, gdyż gmina od 2007 roku nie rozliczyła się z otrzymanej dotacji, którą powinna zwrócić, a zwróciła dopiero w listopadzie 2018 roku. W związku w powyższym, czy powstały dochód budżetowy zakwalifikujemy jako: § 2910 „Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”, czy § 2950 „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2018 roku jednostka kupiła roczną licencję Microsoft Office 365. Potem będzie ponownie nabywać taką licencję na kolejne lata. Jak powinna wyglądać inwentaryzacja licencji?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zaksięgować fakturę korygującą, która wpłynęła w styczniu następnego roku. Fakturę korygującą zaksięgowałam w roku 2018, pomniejszyłam koszty, natomiast należność wpłynęła w 2019 roku. Jakie księgowania mam przeprowadzić w 2018 roku, a jakie w 2019 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Zakład otrzymał zajęcie komornicze z tytułu alimentów dotyczące wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony. Za styczeń pracownik otrzyma wynagrodzenie netto w wysokości 1.712,43 zł (brutto 2.356,50 zł). Czy prawidłowe jest potrącenie 60% (tak jak stanowi zajęcie komornicze) z kwoty netto, czyli 1.039,00 zł, czy istnieje kwota minimalna, którą pracownik powinien otrzymać? Na jakich kontach należy księgować przedmiotowe potrącenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel