WYDANIE ONLINE

Czy wszystkie nakłady powodują ulepszenie środka trwałego
Podstawę rozróżnienia nakładów na remont i ulepszenie stanowi kilka czynników. Można do nich zaliczyć: okoliczności stanowiące podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu danych prac, zakres prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskane efekty w wyniku zrealizowania zaplanowanych prac.

czytaj więcej »

Przepisy przejściowe, które od 1 stycznia 2018 r. podniosły do 10.000 zł kwotę wydatków dotyczącą ulepszenia środków trwałych, zostały zmodyfikowane. Nie ma już znaczenia data przyjęcia środka trwałego do używania – tak wynika z nowych przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły z życie 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że gmina nie spełnia tych warunków.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Ośrodek kultury miał na 31 grudnia 50.000 zł środków własnych na rachunku pomocniczym z dochodów własnych. W związku z tym planujemy w styczniu: remont sali na kwotę 12.000 zł, zakup 4 komputerów wraz z drukarką za ponad 10.000 zł zł oraz zakup kurtyny do sceny za kwotę około 12.000 zł. Czy możemy te wydatki zakwalifikować jako inwestycję w obcym środku trwałym i nie amortyzować? Chodzi o to, aby nie wykazywać tego w rachunku zysków i strat. Czy w ogóle wydając te własne środki (które nie są z dotacji), nie przekroczymy dyscypliny budżetowej? Czy jeśli zostają środki z dochodów własnych, to możemy je wydać, czy nie możemy?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymaliśmy dotację na zagospodarowanie terenu przy budynku. Powstanie tam skwer rekreacyjno-wypoczynkowy. Teren będzie ogrodzony i monitorowany. Wydatki to około 90.000 zł. Skwerek będzie się składał z wielu samodzielnych elementów. Jak taki skwer należy zaewidencjonować? Czy jako całość, czy każdy element wyposażenia osobno? Jaką stawką amortyzować? Obecnie zaczęliśmy adaptację skwerku przy bibliotece. Ruszyły prace związane z wyrównaniem terenu, miejscami będzie wyłożona kostka pod ławki, będą ścieżki z kostki brukowej. Ale skwerek nadal będzie w większości terenem zielonym. Kostka nie będzie stanowiła jednego placu. Otrzymaliśmy fakturę na 21.000 zł, na której są wyszczególnione materiały za 10.500 zł i robocizna – ułożenie. Czy powyższe wydatki możemy wrzucić jednorazowo w koszty? Czy możemy uznać wyżej wymienione wydatki jako remont terenu?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam środki z § 6220 na modernizację serwerowni, na fakturze napisano „modernizacja sieci komputerowej”, „wyposażenie serwerowni” i podano jedną kwotę do zapłaty. Dołączono też protokół, gdzie podzielono to zadanie na: szafę serwerową z wyposażeniem, oprogramowanie i adaptację pomieszczenia serwerowni. Wszystkie pozycje zostały wycenione powyżej 10.000 zł. Jaki paragraf powinnam zastosować na wydatkach: czy do wszystkiego § 6130, czy podzielić i część dać na § 6140?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa ogłosiła przetarg na remont fundamentów budynku, w zakres którego wchodzić będą m.in.: założenie na nie izolacji oraz instalacja (wąż Peschla, rury i studzienki, do których odprowadzana będzie woda). Czy przewidywany zakres robót można uznać za remont, czy też uznać je za inwestycję?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową. W tym roku zostanie u nas przeprowadzona wymiana wszystkiego, co znajduje się w hydroforni. Stare przedmioty zostaną zastąpione nowymi. Wartość dotychczasowa hydroforni jest wyceniona na 53.000 zł, a wartość nowej wykonawca wycenił na 120.000 zł. Czy zakwalifikować to jako remont, czy ulepszenie wartości środka trwałego? Na jakich kontach mam to zaksięgować. Nadmienię, że otrzymałam jedną z faktur z treścią „usługa remontowa”. Czy istotne jest to, jak opisana jest faktura przez wykonawcę?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina umową użyczenia przekazała instytucji kultury – gminnej bibliotece - budynek po świetlicy wiejskiej w 1/3 części. Biblioteka wyremontowała, zmodernizowała i otworzyła kino w maju 2018 roku. Gdzie należy przyjąć na stan 1/3 część świetlicy: w bibliotece czy w urzędzie gminy? Poza tym, czy z tej części podatek od nieruchomości powinien być naliczony jak od budynków związanych z działalnością, czy jak od pozostałych? I kto składa deklarację? Ponadto, od kiedy opodatkować powyższe kino: czy od nowego roku, czy od czerwca. Biblioteka nie jest płatnikiem VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury otrzymała dofinansowanie z Instytutu Książki (dalej: IK) na remont biblioteki, którą użytkuje na podstawie umowy użyczenia. Wkład własny IK otrzyma w formie dotacji celowej od organizatora. Jak ująć prace remontowe w księgach rachunkowych IK? Czy wpływ dofinansowania z różnych źródeł ująć na koncie RMP?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka jest zakładem budżetowym i sporządza sprawozdanie finansowe Rb-30S. Jak wykazać w sprawozdaniu przychód z tytułu odszkodowania za szkodę (pożar): w paragrafie w części A, czy w innych zwiększeniach (K100), i gdzie wykazywać ponoszone koszty: remontu, sprzątania, wywozu śmieci i inne koszty związane z usunięciem skutków tego pożaru: czy w części B koszty według paragrafów, czy w innych zmniejszeniach (P100)?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka odlicza VAT strukturą. Zakupiliśmy do jednego pomieszczenia pięć rolet (tkanina) w kasetach z prowadnicami, cena brutto wszystkich rolet to 21.217 zł. Czy zakup rolet należy zaliczyć od razu w koszty, czy zaliczyć do środków trwałych i amortyzować?

czytaj więcej »

wiper-pixel