WYDANIE ONLINE

Rachunek zysków i strat – jak prawidłowo sporządzić
Rachunek zysków i strat jest elementem sprawozdania finansowego jednostki, prezentującym w ujęciu dynamicznym zachodzące w jednostce procesy majątkowe i finansowe. Sprawdź, jak go poprawnie sporządzić.

czytaj więcej »

Za pomocą współczynnika urlopowego ustala się wysokość ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Używa się go również przy obliczaniu wynagrodzeń, odszkodowań i innych należności przysługujących w wysokości wynagrodzenia za jeden dzień lub wielokrotności wynagrodzenia za jeden dzień. Obliczany jest odrębnie dla każdego roku kalendarzowego.

czytaj więcej »

Kwota odpisu podstawowego zależy od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

czytaj więcej »

Wpływy z odsetek od należności z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez ośrodek pomocy społecznej, w przypadku gdy dokonywane są po zakończeniu roku budżetowego, należy klasyfikować po stronie dochodów w paragrafie 092.

czytaj więcej »

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nową wersję projektu ustawy śmieciowej. Uwzględniono kilka uwag zgłoszonych w trybie konsultacji społecznych, ale to za mało - twierdzą samorządowcy.

czytaj więcej »

Kontynuacją reform systemu podatkowego oraz systemu kontroli podatkowej jest nowelizacja ustawy o KAS. Jedną ze zmian, która obowiązuje od 2019 roku, jest wprowadzanie uproszczonego trybu wszczynania kontroli celno-skarbowej.

czytaj więcej »

Jeżeli jednostka samorządowa w danym roku nie zaciągała kredytów, pożyczek i nie emitowała papierów wartościowych, a wykonała nadwyżkę budżetową – nie można uznać, że nadwyżka środków pieniężnych na rachunku JST pochodzi z rozliczenia tytułów dłużnych.

czytaj więcej »

Dochody potrącone na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-27ZZ nie wykazuje miejski ośrodek pomocy społecznej, lecz zarząd jst – tak wynika z opinii regionalnej izby obrachunkowej w Łodzi.

czytaj więcej »

Kwartalne sprawozdanie Rb-28NWS z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej lub jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego sporządzają i przekazują jednostki sektora samorządowego. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić Rb-28NWS.

czytaj więcej »

Zasady ewidencji operacji związanych ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego powinny znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji opisującej przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości, którą ustala i aktualizuje kierownik jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w § 4300 (m.in. na koszenie trawnika). Sołtys złożył natomiast faktury na zakup paliwa, a więc dotyczące wydatków w § 4210. Faktury zostały zapłacone w terminie. Czy w ramach funduszu sołeckiego może być dokonana zmiana w ciągu roku w planie finansowym?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa uzyskuje dochody m.in. z tytułu przygotowania i udostępnienia informacji o środowisku. Czy te dochody należy księgować w § 097 „Wpływy z różnych dochodów”, czy w § 069 „Wpływy z różnych opłat”? W jakim paragrafie zaksięgować wpływy z towarzystw ubezpieczeniowych z tytułu roszczeń z gwarancji? Czy zwrot kosztów zastępstwa procesowego należy ująć w § 069?

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, u której świadczone są usługi opiekuńcze, od kilku miesięcy wnosi odpłatność z dużym opóźnieniem (termin wskazany w decyzji administracyjnej jako data wniesienia odpłatności różni się czasem o 2 miesiąc od daty wpłaty). Czy ośrodek pomocy społecznej powinien naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze? Jaka jest podstawa prawna ich naliczania? Na jakie przepisy należy się powołać w przypadku nienaliczania odsetek? 

czytaj więcej »

Pytanie: 10 stycznia 2019 r. otrzymaliśmy decyzję z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opłatach za usługi wodne za 3 pierwsze kwartały 2018 roku. Decyzje te wystawione są z datą 07.01.2019 roku. W jaki sposób ująć to w księgach rachunkowych 2018 roku? Czy poprzez konto „Rozliczenie zakupu” i na 31.12.2018 r. wystawić PK? A w styczniu 2019 rozliczyć zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, z ZFŚS udzielamy pracownikom pożyczek. Udzielane pożyczki i ich spłata ewidencjonowane były ręcznie – papierowo. Następnie nieprawidłowo wprowadzono należności z tytułu pożyczek do systemu komputerowego. Po zinwentaryzowaniu należności z tytułu pożyczek na 31 grudnia 2018 r. okazało się, że kwota wykazana po stronie Wn na koncie pożyczki jest mniejsza aniżeli rzeczywiste zobowiązanie pracowników z tytułu pobranych pożyczek (pracownicy potwierdzili kwotę pożyczek pozostających do spłaty na 31 grudnia 2018 r.). Prosimy o informację, w jaki sposób skorygować powyższy błąd.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy zaklasyfikować zakupione żaluzje wewnętrzne za 6.060 zł (m2 po 40 zł) do pomieszczeń biurowych w 4 placówkach. W polityce rachunkowości istnieje zapis: do bieżących kosztów działalności należy zaliczyć pozostałe środki trwałe o wartości do 500 zł. Czy na podstawie takiego zapisu mogę uznać, że zaliczenie do bieżących kosztów tego zakupu jest prawidłowe? Czy w takim razie należy wpisać żaluzje do ewidencji ilościowej jako ilość w poszczególnych pomieszczeniach?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach porozumienia z firmą jednostka budżetowa otrzymała środki finansowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie 5.000 zł. Kwota ta została przelana na konto dochodowe jednostki. Następnie pieniądze zostaną przekazane do jednostki nadrzędnej. Jak zaksięgować tę darowiznę – czy będzie to: Wn 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”, Ma 760 „Pozostałe przychody operacyjne”, czy też: Wn 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”, MA 130 „Rachunek bieżący jednostki”?

czytaj więcej »

Pytanie: Budynek gminy po byłej szkole został oddany w najem fundacji, która w tym budynku prowadzi żłobek. Czy ten budynek podlega podatkowi od nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością, czy zgodnie z art.7 ust.2 pkt 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podlega zwolnieniu?

czytaj więcej »

Pytanie: W zeszłym roku wypłaciliśmy z funduszu świadczeń socjalnych kwotę 900 zł dla pracownika za wypoczynek letni i nie potrąciliśmy podatku, bo była to kwota wolna od podatku (do 1.000 zł). Dodatkowo wypłaciliśmy dla dziecka pracownika 300 zł na wypoczynek letni na podstawie pisma o zorganizowaniu wypoczynku dziecka we własnym zakresie i potrąciliśmy podatek od kwoty 300 zł. Czy powinniśmy dodać te kwoty i opodatkować kwoty powyżej 1.000 zł?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam fakturę: przekazano do utylizacji 160213 (zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy) oznaczeniem (odwrotne obciążenie) kwota wykazania na fakturze netto. Jak należy postąpić w takim przypadku, gdy samo przekazanie materiałów wg mnie nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT? Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych jako czynny podatnik VAT. Natomiast podmiot, który wystawił fakturę, to czynny podatnik VAT i twierdzi, że prawidłowe będzie rozliczenie przy odwrotnym obciążeniu, czyli powinniśmy zapłacić VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinno się wliczać dodatki specjalne, jeśli taki dodatek był wypłacony tylko raz na cały rok w jednym miesiącu? A co w przypadku, kiedy pracownik w jednym miesiącu otrzymał dwa dodatki specjalne za zwiększone obowiązki z dwóch różnych zadań? Czy ma znaczenie, jeśli pracownik otrzymuje wypłatę dodatku specjalnego np. w grudniu, za zwiększony zakres obowiązków trwający od 08-12/2018?

czytaj więcej »

wiper-pixel