WYDANIE ONLINE

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego oraz z wykonania budżetu – jak sporządzić
Podstawowym elementem rocznego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego jest bilans z wykonania budżetu. Stanowi on jedyny element sprawozdania finansowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Bilans jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego to także podstawowy element sprawozdania finansowego. Jest sprawozdaniem statycznym i obrazuje stan posiadanego przez jednostkę majątku.

czytaj więcej »

Zwrot kosztów dokonywany przez okręgową komisję egzaminacyjną na rzecz powiatu, obejmujących wydatki na zakup materiałów i surowców na potrzeby organizacji egzaminów zawodowych w jednostkach oświatowych powiatu, podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatna usługa kompleksowa organizacji części praktycznej egzaminu. Poprawną formą dokumentowania obciążania tymi kosztami komisji egzaminacyjnej w tym przypadku jest faktura. 

czytaj więcej »

Dotacje wypłacane na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mogą być przeznaczone także na wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

czytaj więcej »

W przypadku zobowiązania podatkowego płaconego poleceniem przelewu, w kolumnie „Dochody wykonane" sprawozdania Rb-27S wykazuje się dane - w dacie obciążenia rachunku podatnika.

czytaj więcej »

Wysokość opłat za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym określa rada gminy. Uchwała w tej sprawie ma moc obowiązującą na terenie gminy. Opłaty nie mogą być zatem ustalane indywidualnie na podstawie decyzji organów publicznych.

czytaj więcej »

Aby księgowa zatrudniona w szkole na umowę zlecenie mogła dokonywać przelewów w imieniu placówki, musi mieć upoważnienie do dysponowania środkami pieniężnymi.

czytaj więcej »

Pytanie: Z bilansu otwarcia mamy należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 221 – Wn, oraz w bilansie widnieją również należności z tytułu odsetek - konto 221 Wn. Dłużnikowi zostały umorzone w bieżącym roku powyższe zobowiązania. Jak je wyksięgować na podstawie dokumentu umorzenia, należność główną i odsetki? W 2017 roku należność księgowana była Wn - 221 kont Ma -720, odsetki Wn – 221, Ma -750.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Ośrodek kultury – jednostka budżetowa, ma własne oszczędności z wpływów (dochodów własnych), jak wydatkować te środki (z ubiegłych lat), rachunek zysków i strat wyjdzie na stracie, gdyż będzie więcej kosztów niż wpływów – dochodów, pomimo że środki z dotacji budżetowej nie zostały przekroczone i wydane zgodnie z planem. Co można w takim przypadku zrobić, jak rozdysponować te pieniądze (nasze oszczędności), a jednocześnie aby dobrze wyglądał bilans?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W strukturze domu pomocy społecznej (samorządowej jednostki budżetowej) funkcjonują warsztaty terapii zajęciowej. Na zajęcia uczęszczają mieszkańcy i osoby z zewnątrz. Na działalność warsztatów jednostka otrzymuje środki z PFRON i dotację z jednostki nadrzędnej. Środki te nie są w budżecie domu pomocy. Traktowane są jako inne fundusze – konto 853. Zgodnie z przepisami wewnętrznymi ze środków WTZ refundowane są częściowo media oraz paliwo za dowóz uczestników na zajęcia samochodem jednostki. Jak ująć w księgach to zdarzenia gospodarcze? Jednostka ma sporządzoną kalkulację zużycia energii, wody, gazu w pomieszczeniach WTZ. Jest również w stanie na podstawie kart drogowych wyliczyć, jakie jest w miesiącu zużycie paliwa z tytułu dowozu uczestników warsztatów na zajęcia.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka oświatowa zakupiła program finansowo-księgowy o wartości 3.000 zł brutto. Jak zaksięgować taki zakup?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa, tj. dom pomocy społecznej, otrzymała w lutym faktury korygujące za gaz dotyczące listopada i grudnia 2018 roku wystawione w lutym 2019 roku. Jak należy poprawnie zewidencjonować takie operacje gospodarcze? Jakie będą księgowania w 2018 roku, a jakie w 2019 roku? Wstępnie zaksięgowałam wartość korekty do 2018 roku na kontach 201/401 i w ten sposób powstała nadpłata na koncie 201.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Szkoła otrzymała do zapłaty grzywnę od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w wysokości 1.000,00 zł, do tego koszty za czynności egzekucyjne w wysokości 68,00 zł oraz koszty upomnienia 11,60 zł. Jak prawidłowo zaksięgować powyższe koszty?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Czy wykonanie monitoringu wizyjnego w obiekcie (§ 612) na kwotę 14.000 zł zwiększa wartość budynku? Czy może trzeba amortyzować jako odrębny środek trwały? Do jakiej grupy j i jaką stawkę amortyzacji przyjąć dla pozycji: Modernizacja okablowania sieci komputerowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Do jakich paragrafów zgodnie z Klasyfikacją zaksięgować następujące wydatki: dostęp do portalu finansowo-księgowego; opłatę faktury za usługi noclegowe pracowników pedagogicznych, którzy wyjeżdżają na delegacje (w ramach dokształcania), aby wziąć udział w konferencji; wykonanie na zamówienie w sali konferencyjnej podestu i mównicy. Czy koszt podzielić, czy przyjąć jako całość? Wartość nie przekroczy 10.000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Zaczynamy kompleksową modernizację budynku. W związku z pracami związanymi z modernizacją budynku przewidujemy znaczny wzrost za energię elektryczną, wodę. Czy koszty energii, wody spowodowane modernizacją księguje się w koszty danego miesiąca czy na środki trwałe w budowie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka budżetowa ma wątpliwości w kwestii prawidłowości prowadzenia ewidencji w księgach rachunkowych w zakresie zmiany kosztów uzyskania przychodu od 2019 r. przy rozliczaniu wydatków związanych z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym zwracamy się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu następujących kwestii: 1) Czy kwotę kosztów, które w rozumieniu wprowadzanych zmian nie stanowią kosztów podatkowych, a zatem nie są kosztami uzyskania przychodów, należy ewidencjonować/wydzielać na odrębnych kontach księgowych? 1a) Czy z 50% podatku VAT naliczonego, który w rozumieniu przepisów ustawy o VAT nie podlega odliczeniu od podatku VAT należnego, również należy wyodrębnić kwotę, która nie stanowi kosztu podatkowego? 1b) Jednostka rozlicza podatek VAT naliczony związany z zakupami wg tzw. prewspółczynnika oraz współczynnika. W wyniku stosowania tych wskaźników z pozostałych 50% podatku VAT naliczonego odliczeniu podlega tylko część tej kwoty/określony procent. Czy z pozostałej, nieodliczonej części podatku VAT naliczonego, również należy wyodrębnić kwotę, która nie stanowi kosztu podatkowego? Jednocześnie wyjaśniamy, że jednostka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Ponadto jednostka zwolniona jest z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ustawy o podatku dochodowym o osób prawnych. Samochody, których dotyczy zapytanie, są własnością jednostki, figurują w ewidencji środków trwałych oraz są wykorzystywane zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i do celów niezwiązanych z tą działalnością.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sposobu rozliczania podatku VAT za zakupy potrzebne na realizacje zadań na rzecz jednostki nadrzędnej – gminy. Jesteśmy zakładem budżetowym powołanym przede wszystkim do realizacji odpłatnych usług na rzecz mieszkańców gminy, tj. zadań z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W październiku podpisaliśmy z naszą jednostka nadrzędną – gminą – umowę na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych. My jako wykonawca otrzymamy wynagrodzenie ryczałtowe określone w wysokości brutto. Zakup materiałów jest również w naszej gestii (piasek, podsypka, żwir). Czy od tych faktur zakupowych możemy sobie odliczyć podatek VAT. Według nas nie, gdyż wykonujemy usługę na rzecz jednostki macierzystej. Faktury wystawione są na naszą jednostkę. Co miesiąc składamy deklaracje VAT do gminy, a przy księgowaniu faktur w rejestrze VAT stosujemy prewspółczynnik.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Prosimy o odpowiedź w następującej kwestii. Jednostka kupiła samochody ciężarowe o masie całkowitej 3500 kg, liczbie miejsc 6, ładowności 1620 kg. Samochody te będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej. Prosimy o informację, jakie dokumenty należy złożyć (np. VAT-26) i jakich formalności dopełnić, aby w przypadku ww. samochodów uzyskać prawo do odliczenia (100% podatku VAT)?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Niedawno przyjęliśmy do pracy osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Pracownik ten jest zatrudniony na stanowisku portiera. Czy taka osoba może pracować w nocy?

czytaj więcej »

wiper-pixel