WYDANIE ONLINE

Amortyzacja – jak poprawnie dokonywać odpisów w jednostkach objętych szczególnymi zasadami rachunkowości budżetowej
Naliczając i dokonując odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych, można popełnić błędy, np. źle wprowadzić stawkę amortyzacyjną lub przez niedopatrzenie pominąć składnik majątkowy w tabeli amortyzacyjnej. Takie nieprawidłowości trzeba jak najszybciej wyjaśnić i skorygować. Ważny jest też moment powstania i ujawnienia błędu przez jednostkę budżetową, ponieważ to on decyduje o sposobie zapisów korygujących.

czytaj więcej »

Opłaty za usługi wyżywienia podopiecznych MOPS w stołówkach muszą być rejestrowane przy użyciu kas fiskalnych. Obowiązek ewidencjonowania kwot wpływających z tytułu opieki oraz pobytu w domu samopomocy zależy z kolei od tego, czy zostały one uregulowane gotówką, czy też przelewem. 

czytaj więcej »

Jeżeli koszty wynagrodzeń związane są bezpośrednio z realizacją inwestycji realizowanej przez samorząd oraz zostały ujęte w kosztorysie inwestycyjnym, można je klasyfikować w paragrafie „605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych".

czytaj więcej »

Koszty wyżywienia uczniów szkoły niepublicznej stanowią wydatki bieżące. Dotyczą także zadań oświatowych w zakresie opieki. Mogą być zatem sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji, o której mowa w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

czytaj więcej »

Regionalna izba obrachunkowa udzieliła odpowiedzi na pytanie związane z kompensatą należności. Izba uznała, że jest możliwa kompensata przy zastosowaniu metody potrąceń.

czytaj więcej »

Uczelnie nie zapłacą podatku od towaru i usług za organizowane poza godzinami wykładowymi kursy i szkolenia, za które pobierają dodatkowe opłaty. Zwolnienie wynika z interpretacji „usług kształcenia”, które to są zwolnione z VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jesteśmy podatnikiem zwolnionym z VAT - dom pomocy społecznej (dalej: DPS). Uzyskujemy wpływy, które są zaliczane do środków własnych powiatu i przekazywane na rachunek bankowy starostwa powiatowego. Są one uzyskiwane w następujący sposób: na rachunek DPS: renty z ZUS-u otrzymywane przez podopiecznych przekazywane z tytułu odpłatności za usługi, zasiłki pielęgnacyjne, odpłatności za pobyt, wpłaty opiekunów prawnych i podopiecznych do wysokości należnej opłaty, do kasy DPS: wpłaty z tytułu odpłatności od nowo przyjętych podopiecznych, zwroty powstałe z tytułu nadpłat dokonanych przez ZUS, które są przekazywane przelewem na rachunek bankowy podopiecznego. W jaki sposób należy poprawnie rejestrować wymienione dochody za pośrednictwem kasy rejestrującej; czy obowiązek ten dotyczy wszystkich wpływów i zwrotów, czy tylko tych wpływających do kasy DPS?

czytaj więcej »

Nowe przepisy o związkach zawodowych rozszerzają ochronę działaczy związkowych o osoby zatrudnione na innej podstawie niż stosunek pracy. Pracodawca może zapłacić spore odszkodowanie i rekompensatę, jeśli rozwiąże umowę ze zleceniobiorcą lub kontrahentem niezgodnie z ustawą.

czytaj więcej »

wiper-pixel