WYDANIE ONLINE

Wydatki niewygasające – sprawdź, które wydatki można do nich zaliczyć i jak je ewidencjonować
Wydatki niewygasające są pewnego rodzaju wyjątkiem w zasadzie budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka, która podejmuje uchwałę w sprawie wykazu tych wydatków, musi pamiętać o uwzględnieniu przepisów wynikających z ustawy o finansach publicznych.

czytaj więcej »

 Centra usług społecznych mogą zastąpić ośrodki pomocy społecznej lub je wspierać – tak zakłada projekt ustawy o CUS przedstawionej przez prezydenta.

czytaj więcej »

W stosunku do należności rozłożonych na raty ustalone zostają nowe terminy zapłaty. Podlegają więc wykazaniu w sprawozdaniu Rb-27S jako należności, a nie jako zaległości.

czytaj więcej »

Środki pieniężne z programu Erasmus należy ewidencjonować na koncie 901, nawet jeśli środki zostaną wykorzystane dopiero w przyszłym roku – takie stanowisko zajęła kielecka Regionalna Izba Obrachunkowa.

czytaj więcej »

Powiat nie może potrącić z wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa więcej niż 5%. Środki z tego tytułu klasyfikuje się w paragrafie 097 „Wpływy z różnych dochodów”.

czytaj więcej »

Samorząd nie jest uprawniony do udzielenia pomocy finansowej innej jednostce samorządowej w zakresie odłowu zwierzyny. Czynność taka nie stanowi bowiem zadania własnego powiatu czy gminy.

czytaj więcej »

Różnice między stanem faktycznym a zapisem w księgach rachunkowych to tzw. różnice inwentaryzacyjne, które trzeba wyjaśnić i prawidłowo rozliczyć. Zgodnie z zasadą memoriału ewidencja księgowa różnic musi zostać odzwierciedlona w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: W budżecie na 2018 rok posiadamy zadanie inwestycyjne dotyczące inwestycji drogowej, został ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne, jednak nikt nie zgłosił się do realizacji zadania. Ponownie chcemy ogłosić przetarg na to zadanie, ale zamierzamy zawrzeć umowę z terminem zakończenia realizacji zadania w 2019 roku. Czy w takiej sytuacji organ powinien utworzyć uchwałę na wydatki niewygasające?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: 1 października 2018 r. otrzymaliśmy fakturę za rozmowy telefoniczne za sierpień bieżącego roku. Faktura dotarła do jednostki 14 dni po terminie płatności. Zobowiązanie zostało niezwłocznie uregulowane. Czy taka faktura powinna zostać ujęta w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartał 2018 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza kupić środek trwały za kwotę 80.ooo zł na podstawie stosownej umowy i wystawionego zamówienia. Za środek będzie wystawiona faktura, jednak firma chce wydać środek trwały dopiero po otrzymaniu zapłaty. Podstawą dokonania przelewu powinna być faktura oraz OT. Czy można zapłacić fakturę, nie posiadając dokumentu OT, czyli potwierdzenia przyjęcia środka trwałego na stan?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Jednostka budżetowa zabudowała kuchnię. Wydatek został zrealizowany z paragrafu 4300 na kwotę 3.420,20. Czy wydatki z tego paragrafu podlegają przyjęciu na środki trwałe bądź pozostałe środki trwałe?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Nasza jednostka budżetowa – szkoła - posiada kasę fiskalną. Od roku jednostka nie ma obrotu gotówkowego, dochody z tytułu najmu pomieszczeń i udostępniania hali sportowej wpływają bezpośrednio na rachunek bankowy zgodnie z umową zawartą z kontrahentem i fakturą VAT, kasa jest nieużywana. Czy szkoła może zrezygnować z kasy fiskalnej?

czytaj więcej »

Różnice między stanem faktycznym a zapisem w księgach rachunkowych to tzw. różnice inwentaryzacyjne, które trzeba wyjaśnić i prawidłowo rozliczyć. Zgodnie z zasadą memoriału ewidencja księgowa różnic musi zostać odzwierciedlona w księgach tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

czytaj więcej »

Dotacje, oprócz ogólnych ich zasad udzielania i rozliczania, podlegają ewidencji księgowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ewidencji podlegają zarówno dotacje, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymała, jak również te, które wydatkowała w celu realizacji zadań publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Moje pytanie dotyczy odprawy pośmiertnej nauczyciela. Osoba ta zmarła 11 października, od sierpnia przebywała na zwolnieniu lekarskim. Zwolnienie nauczycielowi wypłacał ZUS, ja tylko dodatek stażowy. Jakie wynagrodzenie przyjąć do wyliczenia odprawy? Nauczyciel pracował ponad 20 lat i należy mu się odprawa za sześć miesięcy. Składniki wynagrodzenia przed chorobą obejmowały: pensję zasadniczą oraz dodatek stażowy, motywacyjny i funkcyjny z racji pełnienia funkcji dyrektora. Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop?

czytaj więcej »

wiper-pixel