WYDANIE ONLINE

W jednostce budżetowej rozrachunki z tytułu potrąceń z wynagrodzenia za pracę ewidencjonuje się na koncie 240 „Pozostałe rozrachunki” oraz koncie 234 „ Pozostałe rozrachunki z pracownikami”. Niedochowanie należytej staranności w tym zakresie może skutkować sankcjami nie tylko w postaci zapłaty odsetek za zwłokę, ale także naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe samorząd może przeznaczyć na zakup sprzętów niezbędnych do realizacji związanych z tym zadań. Nie może natomiast sfinansować z niej organizacji ćwiczeń.

czytaj więcej »

Wydatki wynikające z umów o staż lub praktykę absolwencką należy klasyfikować w § 303. Przy zakupie materiałów i narzędzi wykorzystywanych podczas praktyki zawodowej oraz doposażenia służącego procesowi kształcenia uczniów w szkole zawodowej stosuje się natomiast § 424.

czytaj więcej »

Polityka rachunkowości jednostek obsługiwanych przez centra usług wspólnych powinna być stworzona osobno dla każdej z tych instytucji i uwzględniać specyfikę ich działalności. 

czytaj więcej »

Do potrzeb ustalenia właściwej klasyfikacji wydatków budżetowych podstawą jest zakres oraz charakter przedmiotu zamówienia. Nie ma tu znaczenia wyodrębnienie poszczególnych pozycji na fakturze przez sprzedawcę.

czytaj więcej »

Jeżeli uczeń przedszkola uczęszcza do więcej niż jednej dotowanej placówki, samorząd powinien wystąpić do wszystkich jednostek o uzyskanie od rodzica pisemnego oświadczenia wskazującego jedną z nich. Ma to zapobiec wielokrotnemu naliczaniu dotacji.

czytaj więcej »

Udział pracowników szkoły w wycieczce krajoznawczo-turystycznej, dofinansowanej w części ZFŚS, mającej na celu integrację pracowników, nie stanowi dla nich przysporzenia majątkowego. Placówka nie musi zatem naliczać z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Na 31 grudnia 2017 r. w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej (domu pomocy społecznej) pozostało saldo na kontach: 130 – dochody budżetowe i 222. Saldo dotyczy dochodów wykonanych w 2017 roku i nieprzelanych do budżetu. Przekazanie nastąpiło w styczniu 2018 roku. Czy należało w styczniu na koncie 130 zrobić czyszczący zapis ujemny, aby obroty na koncie 130 w 2018 roku były zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S za poszczególne miesiące 2018 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: W domu pomocy społecznej w ubiegłym roku przeprowadzono likwidację środka trwałego, który nie został jeszcze fizycznie zlikwidowany. Figuruje na koncie pozabilansowym 091. Teraz okazało się, że inna jednostka organizacyjna tego samego powiatu chce nabyć nieodpłatnie polikwidacyjny sprzęt i wykorzystać go do celów edukacyjnych. Jak to poprawnie przeprowadzić i na podstawie jakich 

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej w grudniu 2016 roku otrzymał fakturę za usługi telekomunikacyjne za grudzień 2016 roku na kwotę 100 zł. Fakturę tę zapłacono w grudniu. Następnie operator wystawił 2 stycznia 2017 r. fakturę korygującą grudzień 2016 roku na kwotę 50 zł. Fakturę doksięgowano do 2016 roku.Księgowania w 2016 roku: 402/201 – 100,00 zł, 201/130 – 100,00 zł, 201/402 – 50,00 zł, 860/402 – 150,00 zł. Na koniec 2016 roku na koncie 201 po stronie Wn wystąpiło saldo 50,00 zł, które wykazano w bilansie w pozycji B.II.1 „Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług”. Nie zaksięgowano należności na 221/760 i nie wykazano jej w sprawozdaniu Rb-27S za 2016 rok.W 2017 roku jednostka nie otrzymała zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy, ale kontrahent obniżył wartość do zapłaty na fakturze za styczeń 2017 roku. Przeprowadzono więc następujące księgowania: 221/201 – 50,00 zł, 130-0/130-1 – 50 ,00 zł (kwotę, o którą zapłacono mniej operatorowi, przekazano na dochody). Również w styczniu 2017 roku kwota 50,00 zł została wykazana w sprawozdaniu Rb-27S jako dochody wykonane. Czy ten sposób postępowania był poprawny? Czy właściwe było nie przypisywanie należności na żadnym etapie na konto 760 i w konsekwencji na konto 860?

czytaj więcej »

Pytanie: Pod jaką datą przeksięgować wynik finansowy na fundusz samorządowej jednostki budżetowej (ośrodka pomocy społecznej)? Jakim kryterium należy się kierować przy ustalaniu daty przeksięgowania – czy może to być data złożenia sprawozdań finansowych na dzienniku podawczym jednostki samorządu terytorialnego (w tym przypadku jest to 30 marca), czy w kwietniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik ośrodka pomocy społecznej dostał świadectwo pracy dotyczące umowy na czas nieokreślony i nową umowę na okres próbny w tym samym miejscu pracy. Chodziło o zmianę stanowiska z pracownika socjalnego na kierownika ośrodka. Na świadectwie podano art. 30 § 1 Kodeksu pracy. Następnie pracownik otrzymał kolejną umowę na czas określony. Umowa została podpisana, jednak po kilku dniach pracownik złożył wypowiedzenie z dwutygodniowym terminem. Burmistrz nie zgadza się na takie wypowiedzenie, twierdząc, że powinno trwać 3 miesiące. Czy można w jednym zakładzie pracy rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony i podpisać na okres próbny?

czytaj więcej »

Sprawozdanie Rb-N obrazuje poszczególne, wybrane składniki majątku jednostki w układzie podmiotowym i przedmiotowym. Warto pamiętać, że w sprawozdaniu Rb-N nie są wykazywane: stan środków na rachunku ZFŚS oraz środki zgromadzone na rachunku sum depozytowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo ewidencjonować dotacje z urzędu wojewódzkiego na zadania wykonywane przez ośrodek pomocy społecznej? Dotacje te wpływają na rachunek budżetu i są przekazywane na rachunek OPS. Czy powinny być one księgowane jako dochody urzędu i czy powinny być ujęte w sprawozdaniu urzędu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak ośrodek pomocy społecznej powinien księgować zwroty świadczeń z lat poprzednich, jeżeli jest tylko pośrednikiem pomiędzy urzędem gminy a urzędem wojewódzkim? Zwroty z roku bieżącego pomniejszają wydatki roku bieżącego, a z lat poprzednich trzeba oddać do budżetu państwa jako dotację pobraną w nadmiernej wysokości i oddać do budżetu państwa z urzędu gminy. Jak wobec tego powinno to wyglądać w ośrodku pomocy i w których sprawozdaniach powinny być wykazywane. Takimi zwrotami są objęte zasiłki rodzinne, zasiłki stałe.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo naliczyć odsetki od częściowej spłaty świadczenia alimentacyjnego przez dłużnika? Czy komornik może podyktować miesiąc spłaty zadłużenia, jeżeli w ustawie jest mowa o najstarszym zadłużeniu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak powinien postąpić OPS w przypadku gdy komornik na przelewie zaciągniętej kwoty zaległości świadczenia alimentacyjnego wskazuje miesiąc spłaty: sierpień 2010 r. a dłużnik alimentacyjny nie spłacił wcześniejszej kwoty zadłużenia od stycznia 2010 r. do końca okresu? Jak postępować w przypadku gdy na przelewach nie jest podana data wyegzekwowania spłaty zadłużenia?

czytaj więcej »

wiper-pixel