WYDANIE ONLINE

Obowiązujące terminy przeprowadzania inwentaryzacji wynikają z art. 26 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z przepisem tego artykułu inwentaryzację należy przeprowadzić na ostatni dzień każdego roku obrachunkowego. Poznaj terminy obowiązujące przy zamknięciu 2018 roku. 

czytaj więcej »

Pytanie: Zdarza się, że na konto bankowe ośrodka pomocy społecznej wpływa kwota 500 zł, tytułem zwrotu za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze 500 plus. Będzie tak, gdy rodzic dziecka pracuje za granicą i dowiedział się o przepisach dotyczących koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego. Jaka jest procedura postępowania w tej sprawie? Czy wpłatę potraktować jako dochód? Jakie w tym przypadku będzie konto korespondencyjne do konta 130? Jak powinny przebiegać zapisy księgowe w sytuacji zwrotu nienależnie pobranego świadczenia? 

czytaj więcej »

Sąd Najwyższy wypowiedział się ostatnio w kwestii, czy po odwołaniu jest możliwe kontynuowanie zatrudnienia na tym samym stanowisku. Jak postąpić w sytuacji gdy pracownik nie zamierza pracować w okresie wypowiedzenia? Poznaj najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego i komentarz eksperta w tej sprawie.

czytaj więcej »

Projekt nowej Ordynacji podatkowej zakłada utworzenie Podatkowego Centrum Kompetencyjnego Podatków Lokalnych. Od 2020 roku gminy zyskają wsparcie w interpretacji przepisów.

czytaj więcej »

Powiat, wydając za pośrednictwem placówek oświatowych duplikaty legitymacji oraz świadectw, działa w charakterze podatnika VAT. Przy czym czynności te korzystają ze zwolnienia.

czytaj więcej »

Samorząd będący udziałowcem spółki handlowej, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej, może wspomóc ją w formie dopłaty. W budżecie należy wydatek taki ująć w § 4150.

czytaj więcej »

Powiat może udzielić dotacji na ucznia, który w poprzednim roku ukończył szkołę niedotowaną jeszcze na podstawie aktualnej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a dyplom odebrał już pod rządami nowej ustawy. Ważna jest jednak przyczyna, z powodu  której uczeń zdobył świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w innej szkole, niż tę, którą ukończył.

czytaj więcej »

Gmina może dofinansować działalność fundacji, która wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań publicznych, z pominięciem przepisów o zamówieniach. Środki na ten cel muszą być jednak zarezerwowane w budżecie.

czytaj więcej »

Koszty związane ze sprzedażą i złomowaniem samochodu usuniętego z drogi, powstałe po wydania prawomocnego postanowienia sądu powszechnego o przepadku, powinien ponosić powiat, a nie były właściciel samochodu.

czytaj więcej »

Nieprecyzyjne zapisy regulaminu wynagradzania, czy też brak informacji o przyznanych nagrodach w aktach osobowych pracownika to tylko niektóre nieprawidłowości. Jest ich więcej. My wskazujemy sposoby, jak nie popełniać błędów kadrowo-płacowych.

czytaj więcej »

Samorządowe jednostki budżetowe, prowadzące działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody z określonych tytułów. Z wykonania dochodów i wydatków muszą jednak sporządzić sprawozdanie Rb-34S.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego zostały uprawnione do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych do wykonania na podstawie odrębnych ustaw. Źródłami finansowania realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań o takim charakterze (czyli zadań obcych) są środki finansowe przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji otrzymanych na ten cel z budżetu państwa.

czytaj więcej »

Trzecią metodą inwentaryzacji jest inwentaryzacja drogą porównania stanów ewidencyjnych z dokumentacją. Metoda ta polega na porównaniu dokonanych w księgach rachunkowych zapisów z dokumentami źródłowymi lub wtórnymi, zawartymi w rejestrach, kartotekach. Poznaj przykłady dokumentów służących weryfikacji oraz przykłady składników majątku weryfikowanych poprzez porównanie z dokumentami.

czytaj więcej »

wiper-pixel