WYDANIE ONLINE

Wybrane aspekty naruszenia dyscypliny finansów publicznych
Zaciągnięcie zobowiązania ponad plan finansowy, nieterminowe regulowanie składek na ZUS czy zaniedbania w zakresie sprawozdań budżetowych – takie działania lub zaniechania mogą spowodować, że osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami jednostek sektora budżetowego mogą narazić się na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

czytaj więcej »

Pytanie: Inwentaryzację metodą spisu z natury przeprowadza się co roku na dzień bilansowy. Ale są jednak pewne wyjątki. Na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo przeprowadzić spis z natury?

czytaj więcej »

Odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniesie w przyszłym roku 1229,30 zł, czyli o 43,64 zł więcej, niż w tym roku - wynika z projektu ustawy okołobudżetowej, którą we wtorek przyjął rząd.

czytaj więcej »

Tylko do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą używać kas rejestrujących przejętych po jednostkach organizacyjnych stosujących te urządzenia przed centralizacją rozliczeń VAT.

czytaj więcej »

Od 2020 roku wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie będzie informował o wszczęciu kontroli w podatku od nieruchomości. Takie zmiany przewiduje projekt nowej Ordynacji podatkowej. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Delegatura (jednostka budżetowa) przyznała i przekazała dotację na wybory samorządowe w 2018 roku w wysokości skalkulowanej o liczbę obwodów z lat poprzednich. W rzeczywistości w 2018 roku liczba obwodów została zmniejszona o 1 (likwidacja 1 obwodu odrębnego). W związku z tym delegatura zmuszona była zmniejszyć wcześniej przyznaną dotację o kwotę 1.855 zł. W piśmie z 20 września 2018 r. informującym o zmniejszeniu dotacji, poproszono gminę o zwrot dotacji do 28 września 2018 r. Faktyczny zwrot na rachunek bankowy delegatury nastąpił 5 października 2018 r. Mam wątpliwość dotyczącą księgowania korekty zmniejszającej zaangażowania: 1) Czy zmniejszenie zaangażowania powinno nastąpić z datą pisma informującego o zmniejszeniu dotacji? 2) Czy też korekta zmniejszająca zaangażowanie powinna nastąpić w momencie zwrotu tej części dotacji na rachunek bankowy delegatury? W przypadku opisanym w pkt 1 zaangażowanie wykazane w sprawozdaniu Rb-28 za wrzesień będzie mniejsze niż dokonane przez Delegaturę wydatki.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w jednostce budżetowej (domu pomocy społecznej) zrealizowane wydatki (konto 223) i dochody (konto 222) można przeksięgować na fundusz (konto 800) 31 stycznia następnego roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy zakładem budżetowym podległym urzędowi gminy. Z klientami − osobami fizycznymi − mamy zawarte umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Klient raz w miesiącu otrzymuje fakturę VAT, którą księgujemy następująco: Wn 201 brutto, Ma 700 netto, 225 VAT. W trakcie kontroli okazało się, że jeden z klientów ma źle naliczane usługi, i to od kilkunastu lat, płacił podwójnie. W jaki sposób skorygować te faktury i jak je zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Zespół szkół chce podpisać umowę użyczenia własnych pomieszczeń powiatowi w celu organizacji zajęć w ramach działalności liceum ogólnokształcącego. Umowa będzie mieć charakter odpłatny i nie jest zawarta w celu realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa. Odpłatność polega na uiszczaniu przez powiat, co miesiąc, ryczałtowej opłaty na rzecz zespołu szkół. Czy zawarcie umowy użyczenia wiąże się z koniecznością opodatkowania VAT przychodów otrzymywanych przez zespół szkół w związku z zawartą umową?

czytaj więcej »

Pytanie: Katarzyna TrzpiołaZ bilansu otwarcia mamy należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie Wn 221, w bilansie widnieją również należności z tytułu odsetek, konto 221 Wn. Zobowiązania te zostały umorzone w bieżącym roku. Jak wyksięgować na podstawie dokumentu umorzenia należność główną i odsetki? W 2017 roku należność księgowana była Wn 221, Ma 720, odsetki Wn 221, Ma 750.

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor naszej szkoły jedzie własnych samochodem na bezpłatne spotkanie z  dyrektorami placówek oświatowych. Czy w związku z tym koszt podróży służbowej zaklasyfikować do paragrafu 470 czy paragrafu 441. Dodatkowo dyrektor wyjeżdża na płatny kongres MOW i MOS również swoim samochodem. Czy ten wydatek zaklasyfikować do 470 wraz z kosztami podróży?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do stażu urlopowego pracownika mogę doliczyć 2 lata szkoły zawodowej, do trzeciej klasy nie uzyskał promocji i nie ukończył szkoły zawodowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony na pełen etat rozpoczął prace 2 lipca 2018 r., jego wynagrodzenie składa się z części stałej i części zmiennej, 30% premii. Wynagrodzenie jest wypłacane do 10. następnego miesiąca. Za lipiec 2018 r. pracownik otrzymał premie w pełnej wysokości; przepracował pełen miesiąc, tj. 176 godz. W sierpniu 2018 r. pracownik przebywał 5 dni na urlopie wypoczynkowym; staż pracy wynosi ponad 10 lat. Czy kwota premii za lipiec 2018 r. powinna zostać uwzględniona przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia urlopowego za urlop wypoczynkowy w sierpniu 2018 r.? Poniżej zasady przyznawania premii: zakład zatrudnia mniej niż 50 pracowników; premia nazwana jest uznaniową, ale przysługuje każdemu pracownikowi; w każdej umowie o pracę jest zapis – „do pkt 4 umowy zostanie doliczona premia uznaniowa do 30% wynagrodzenia zasadniczego brutto płatna w okresach miesięcznych." Najczęściej premia jest wypłacana w pełnej wysokości (tj. 30%), potrącana jest (proporcjonalnie), gdy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, lub w przypadkach rażących zaniedbań ze strony pracownika (kilka punktów procentowych).

czytaj więcej »

Pytanie: Osoba, u której świadczone są usługi opiekuńcze, od kilku miesięcy wnosi odpłatność  z dużym opóźnieniem (termin wskazany w decyzji administracyjnej jako data wniesienia odpłatności rożni się czasem o 2 miesiąc od daty wpłaty). Czy ośrodek pomocy społecznej powinien naliczyć odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze? Jaka jest podstawa prawna ich naliczania? Na jakie przepisy należy się powołać w przypadku nie naliczania odsetek?

czytaj więcej »

Pytanie: Kilka lat temu DPS złożył w sądzie pozew przeciwko OPS-owi o zapłatę należności za mieszkańca, który oddalił się z DPS i nie wrócił. Pozew dotyczył kilku pierwszych miesięcy po oddaleniu. Przyjmijmy, że dotyczył 10 000 zł. Po złożeniu pozwu DPS przeksięgował należność z konta 221 na 240 (należności sporne). W związku z tym, że decyzja o umieszczeniu tej osoby w DPS nie została unieważniona, nie można było przyjąć na to miejsce kolejnego mieszkańca, więc obciążaliśmy OPS w dalszym ciągu. Ośrodek rachunki odsyłał  kwestionując swoje zobowiązania. Urosła z tego tytułu kwota 60 000 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych MOPS wykazuje w swoim sprawozdaniu Rb-27S (0940 i 0920 odsetki)? Przelewy do urzędu wojewódzkiego przekazujemy z § 0940 i 0920 a w gminie księgujemy je w § 2910 i 4580 odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica została powołana na urzędnika wyborczego na okres 6 lat w sąsiednim mieście. Bardzo często zwraca się o udzielenie kilku dni w związku z wykonywaniem zadań w tym zakresie. Czy pracodawca powinien zapłacić za dni nieobecności?

czytaj więcej »

wiper-pixel