WYDANIE ONLINE

Rozliczanie podróży służbowych często przysparza wiele problemów. Przypominamy, jak prawidłowo je rozliczać, prezentujemy aktualne przepisy, orzecznictwo sądowe, interpretacje organów podatkowych.

czytaj więcej »

Rada gminy nie może zobowiązać wójta do przygotowywania osobnych projektów uchwał na każdą zmianę w budżecie. Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej przysługuje bowiem wyłącznie wójtowi – przypomina kielecka RIO.

czytaj więcej »

Stworzenie dwóch oddziałów klas czwartych zamiast jednego z większą liczbą uczniów nie powinno stanowić naruszenia dyscypliny finansów publicznych, mimo konieczności zwiększenia nieplanowanych wydatków w budżecie na ten cel.

czytaj więcej »

Wierzytelności z tytułu czynszu wynikające z umów najmu nie stanowią długu publicznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – twierdzi gdańska RIO.

czytaj więcej »

W przypadku braku wystarczających środków działalność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego może być dofinansowane z budżetu samorządu – twierdzi katowicka RIO.

czytaj więcej »

Ewidencję analityczną rozliczeń w PCPR należy prowadzić według poszczególnych mieszkańców DPS jako dłużników – przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

czytaj więcej »

Usługi organizacji przez gminę – za pośrednictwem szkoły – półkolonii dla uczniów, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z taką usługą korzysta ze zwolnienia z VAT.

czytaj więcej »

W zakresie potrąceń, do zasiłków z ubezpieczenia społecznego nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy, lecz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tak wynika z Kodeksu postępowania cywilnego. Stąd w przypadku, gdy w danym miesiącu pracownik uzyskuje zarówno przychód ze stosunku pracy (w tym wynagrodzenie chorobowe) jak i zasiłek np. chorobowy, potrąceń dokonuje się osobno. To się zmieniło. W tekście znajdziesz 4 przykłady potrąceń. Dzięki temu będziesz wiedział, jak bezpiecznie dokonywać potrąceń z wynagrodzenia za pracę pracownikom od 1 lipca 2018 r.

czytaj więcej »

Pytanie: Teatr jest wojewódzką samorządową instytucją kultury (posiada statut, osobowość prawną oraz wpis do rejestru instytucji kultury). Organizatorem teatru jest samorząd województwa. Prowadzimy samodzielną gospodarkę finansową. W ramach pewnego projektu (częściowo finansowanego przez MKiDN) zaprosiliśmy do naszego teatru grupę z Niemiec w celu przeprowadzenia przez nich warsztatu teatralnego dla uczestników projektu (wstęp na warsztat był płatny) oraz zobowiązaliśmy się do pokrycia kosztów przejazdu tej grupy na trasie Niemcy-Polska-Niemcy (zawarliśmy stosowną umowę z niemiecką grupą). Grupa niemiecka posiada NIP, ale są zwolnieni z podatku VAT według ich ustawy (taka adnotacja widnieje na rachunkach). Grupa wystawiła nam dwa rachunki w euro: jeden tytułem wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatu, drugi tytułem zwrotu kosztów przejazdu. W związku z tym mam pytanie, czy należy wykazać tę transakcję w pkt 12 deklaracji VAT-7 (wartość netto w poz. 29 i wartość 0 w poz. 30), czy w poz. 15 (wartość netto w poz. 29 i wartość 0 w poz. 30)?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina przy sprzedaży nieruchomości bądź przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na wniosek osoby może należność rozłożyć na raty, które podlegają oprocentowaniu. Wówczas nabywca w kolejnych latach uiszcza np. 2 ratę oraz należne oprocentowanie za dany rok, aż do momentu spłaty. W otrzymanej interpretacji indywidualnej gmina otrzymała odpowiedź, że roczna kwota odsetek w związku z rozłożeniem na raty podlega opodatkowaniu VAT jako usługa finansowa na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o VAT. Należne odsetki podlegają wpłacie do 31 marca każdego roku. Czy gmina ma obowiązek wystawienia faktury dla czynności objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT? Czy w rejestrze sprzedaży można te usługi wykazać przy pomocy wewnętrznego dokumentu „noty”? Czy taka faktura może zostać wystawiona przed dokonaniem płatności przez osoby? Czy w przypadku osób fizycznych gmina powinna ewidencjonować te czynności na kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Dokonujemy sprzedaży nieruchomości i zdarzają się 2 przypadk.1. Przy podpisaniu aktu notarialnego następuje wydanie nieruchomości.2. Wydanie nieruchomości następuje w innym terminie, po podpisaniu aktu notarialnego. Przypadek 1 nie budzi naszych wątpliwości – moment wystawienia faktury VAT i opodatkowania sprzedaży następuje w tym samym terminie. Pytanie dotyczy przypadku 2 – czy należy wystawić fakturę VAT i opodatkować transakcję sprzedaży już w momencie podpisania aktu notarialnego, czy też dopiero w momencie wydania nieruchomości?

czytaj więcej »

Pytanie: Uprzejmie prosimy o pomoc w następującej sprawie. Otrzymaliśmy fakturę VAT w październiku br. z datą wykonania usługi 30-06-2018 r. i z datą wystawienia 12-09-2018 r. Usługa, której dotyczy faktura ma bezpośredni związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dlatego też VAT wynikający z faktury podlega odliczeniu w pełnej wysokości. Jednakże faktura VAT nie została wystawiona poprawnie, gdyż nie został zachowany termin w jakim faktura powinna być wystawiona. Czy my, jako nabywca przedmiotowej usługi, mamy prawo do odliczenia VAT wynikającego z niniejszej faktury? Jeśli tak, to w jakim terminie należy dokonać odliczenia?

czytaj więcej »

Pytanie: Galeria (podatnik VAT czynny) zawarła z gminą umowę użyczenia budynku na 6 lat. Obecnie ją modernizujemy (nie odliczamy VAT). Galeria będzie ponosić wydatki związane z jej utrzymaniem (nie będziemy odliczać VAT), a obiekt będzie wykorzystywany przez nas do organizowania nieodpłatnie wystaw, warsztatów, spotkań oraz będziemy nieodpłatnie użyczać pomieszczenia jednostką podległym miastu na działalność kulturalno-społeczną. Nieodpłatne korzystanie z budynku będziemy traktować jako czynności niepodlegające VAT, czy jest to prawidłowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza jednostka została objęta centralizacją rozliczeń podatku VAT. Prewskaźnik, w naszej jednostce wynosi 3%. Od tego miesiąca mamy umowę wynajmu pomieszczeń biurowych dla firm zewnętrznych. Z umów wynika, że zamiast czynszu najemcy będą ponosić koszty za media w wysokości, np. 20%. Procent ten liczony jest na podstawie powierzchni, którą dany najemca zajmuje. Najemcom wystawiać mamy refaktury. Czy w związku z tym mamy prawo odliczyć VAT naliczony w wysokości 3%? A jeśli tak, czy prewskaźnik powinniśmy liczyć od całej faktury zakupu (pomimo, że tylko z niej 20% idzie na najemcę), czy od wystawianej refaktury? A co w przypadku jeśli posiadamy najemcę, którego za media obciążamy notą księgową, ponieważ razem z nami objęty jest centralizacją VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy komendą powiatową PSP.  Komendant, realizując swoje zadania związane z kierowaniem komendą powiatową, podejmuje gości. Chciałby ich poczęstować kawą, herbatą oraz ciastem. To samo dotyczy organizowanych przez niego odpraw służbowych. Chciałby również kupować puchary i nagrody dla zwycięzców organizowanych przez siebie zawodów sportowych.W  Komendzie Wojewódzkiej PSP istnieje decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnej i okolicznościowych dla KW PSP na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,  § 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, oraz art. 12 ust. 5 pkt 1 ustawy o PSP.Czy komendant powiatowy może wydać decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych i dokonywać zakupu kawy, herbaty, ciasta, wiązanek jubileuszowych, pucharów na podstawie art. 13 ustawy o PSP?

czytaj więcej »

Jedną z popularnych form wypoczynku są wyjazdy organizowane w ramach tzw. zielonej szkoły. Zobacz, kiedy płatnik może zastosować zwolnienie PIT oraz jak przeprowadzić ewidencję księgową dofinansowania z ZFŚS.

czytaj więcej »

Odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł jednostki stosują przez systematyczne, planowe rozłożenie wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Jej rozpoczęcie następuje nie wcześniej niż po przyjęciu wartości niematerialnej i prawnej do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia jej do likwidacji lub sprzedaży. Poznaj szczegóły ewidencji księgowej.

czytaj więcej »

Od 1 lipca 2018 r. organy podatkowe mogą żądać od podatników prowadzących księgi podatkowe w formie elektronicznej  przekazania całości lub części  ksiąg oraz dowodów księgowych w formie JPK. W praktyce pojawia się wiele pytań. Na jedno z nich rozwiązanie znajdziesz w tekście.

czytaj więcej »

Kto może być inspektorem ochrony danych w niewielkiej szkole? Czy funkcję tę może pełnić nauczyciel? Podlega on bezpośrednio pod dyrektora szkoły, jednak przetwarza dane uczniów (również w systemie informatycznym). Czy w przypadku incydentu bezpieczeństwa, którego uczestnikiem będzie nauczyciel pełniący funkcję inspektora, nie wystąpi konflikt interesów?

czytaj więcej »

wiper-pixel