WYDANIE ONLINE

Weryfikacja techniką uzgodnienia sald
Prawo bilansowe nie przewiduje tzw. milczącego potwierdzenia salda. Brak odpowiedzi dłużnika na wysłane przez wierzyciela potwierdzenie salda nie oznacza, że saldo zostało potwierdzone. Takie saldo jest cały czas saldem niepotwierdzonym. W takim przypadku stan należności należy sprawdzić metodą weryfikacji realnej wartości należności.

czytaj więcej »

Konto 224 to konto rozliczeniowe i na koniec okresu nie wykazuje salda, gdyż w ciągu okresu następuje rozliczenie operacji gospodarczych ujmowanych na tym koncie. W zakresie dochodów, które są gromadzone bezpośrednio na rachunku bankowym budżetu, nie ewidencjonuje się operacji na koncie 130, lecz jedynie w ewidencji budżetu na koncie 133. To tylko niektóre z zasad, o których przypomniała łódzka RIO przy okazji kontroli finansów jednego z urzędów miasta.

czytaj więcej »

Do ewidencji szkód w formie bezgotówkowej samorządy stosują konta 760 oraz 761. Nie muszą przy tym sporządzać sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.

czytaj więcej »

Po zaakceptowaniu polityki rachunkowości przez wójta staje się ona aktem wewnętrznym, którego postanowienia mają moc obowiązującą. Jednostka musi prowadzić rachunkowość zgodnie z jej postanowieniami.

czytaj więcej »

Pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru należy wypłacać od 1 lipca nowe – niższe - wynagrodzenia zasadnicze. Jest tak nawet w przypadku niepodjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący JST.

czytaj więcej »

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe samorząd może przeznaczyć na zakup sprzętów niezbędnych do realizacji związanych z tym zadań. Nie może natomiast sfinansować z niej organizacji ćwiczeń.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel 31 sierpnia rozwiązuje umowę w związku z przejściem na emeryturę. W tym dniu jego staż pracy wyniesie dokładnie 39 lat. Czy należy wypłacić nagrodę za 40 lat pracy?

czytaj więcej »

Wydatki na kształcenie specjalne realizowane w klasach integracyjnych klasyfikuje się w rozdziale 80150 bądź 80152 – w zależności od rodzaju placówki.

czytaj więcej »

Po zaakceptowaniu polityki rachunkowości przez wójta staje się ona aktem wewnętrznym, którego postanowienia mają moc obowiązującą. Jednostka musi prowadzić rachunkowość zgodnie z jej postanowieniami.

czytaj więcej »

Pracownikom samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru należy wypłacać od 1 lipca nowe – niższe - wynagrodzenia zasadnicze. Jest tak nawet w przypadku niepodjęcia stosownej uchwały przez organ stanowiący JST.

czytaj więcej »

To, czy gmina może finansować projekty wyłonione w ramach budżetu partycypacyjnego, zależy od tego, czy ich realizacja wpływa na wypełnienie któregoś z zadań gminy. Należy być ostrożnym w przypadku wydawania środków publicznych na cele służące wyłącznie wąskiej grupie obywateli.

czytaj więcej »

Świadczenia polegające na umożliwieniu pobytu dziecka w przedszkolu ponad limit 5 godzin oraz wyżywieniu dzieci nadal są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu VAT. Nie ma tu znaczenia obowiązujący od początku 2018 roku przepis ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którym opłaty z tytułu wykonywania tych świadczeń stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym.

czytaj więcej »

Za metr kwadratowy gruntu zapłacimy 49 groszy, a za metr kwadratowy powierzchni użytkowej 78 gr. Jeśli działka ma 10 arów, to podatek zwiększy się o 10 zł. Wzrost podatków w przyszłym roku wynika z poziomu inflacji w pierwszym półroczu 2018 roku.

czytaj więcej »

Jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia swoich obowiązków wobec pracownika, np. mobbingu, może on rozwiązać swój stosunek pracy w trybie natychmiastowym. Co się stanie, gdy wycofa swoje oświadczenie? Poznaj stanowisko Sądu Najwyższego.

czytaj więcej »

wiper-pixel