WYDANIE ONLINE

Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia. W przypadku, gdy takich dokumentów pracownik nie dostarczy, nie ma podstaw do uznania, że ma prawo do 26 dni urlopu.

czytaj więcej »

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje za nas roczny PIT, a podatnik  sam zdecyduje, czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego, czy też samodzielnie wypełnić i złożyć zeznanie do urzędu skarbowego. Czytaj o zmianach w PIT.

czytaj więcej »

Jeżeli dojdzie do niedoborów zawinionych, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, a jeśli podatnik z tego prawa jednak skorzystał, musi dokonać korekty podatku naliczonego. Wynika to z wyroku WSA w Białymstoku, sygn. akt I SA/Bk 70/18.

czytaj więcej »

Pytanie: MOPS przekazuje do gminy środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe z tytułu funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+, rodzinnego, odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń itd. Następnie gmina przekazuje te środki stanowiące dochód budżetu państwa do urzędu wojewódzkiego. Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa tych kwot i jak prezentujemy te dane w sprawozdaniach budżetowych gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki paragraf zastosować w celu zaksięgowania opłaty sądowej od pozwu oraz jak zaksięgować koszty upomnienia?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2014 roku na stan środków trwałych przyjęto aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu o wartości ogólnej 3.693,06 zł. W 2017 roku w lutym zaginął sygnalizator bezruchu, który posiadał wartość 638,37 zł. W maju został zakupiony nowy sygnalizator o wartości 6.38,37 zł. Jak należy zaksięgować to zdarzenie gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Pytanie dotyczy podzielonej płatności w VAT. Jeśli ktoś zapłaci nam podzieloną płatnością, to jak ująć to zdarzenie w księgowaniu? Do tej pory księgowaliśmy: 131 brutto / 201 brutto. 

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy samorządową jednostką budżetową podległą pod urząd marszałkowski. Realizujemy w partnerstwie projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W najbliższych dniach będziemy ogłaszać przetarg nieograniczony na usługi doradcze. W nawiązaniu do art. 11 ust. 8 ustawy Pzp wartość zamówienia przekracza wartość zamówienia 144.000 euro. Czy powinniśmy ogłoszenie o przetargu przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, czy tylko zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych? Jaki powinien być termin składania ofert: 14 dni czy 35 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Powiat nidzicki, na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wykonuje zadania związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Na ten cel otrzymujemy dotację celową z budżetu państwa. Zgodnie z zapisami art. 20 wymienionej ustawy 3% dotacji może być przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. Czy pod pojęciem kosztów obsługi organizacyjno-technicznej możemy uznać koszty delegacji pracownika, który będzie kontrolował działanie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane na terenie gmin naszego powiatu – ich funkcjonowanie, oznaczenie. Jeśli nie, to jakie to mogą być wydatki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymuje odsetki od kaucji wynikającej z umowy dzierżawy, pozostającej na wydzielonym rachunku depozytowym. Czy należy je ująć w księgach rachunkowych na koniec roku, czy naliczyć dopiero przy zwrocie kaucji? Czy stanowią one zobowiązanie względem wpłacającego dzierżawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury nabyła nieruchomość zabudowaną (budynki niemieszkalne) na potrzeby nowej siedziby. Do ewidencji środków trwałych przyjęto oddzielnie grunt i zabytkową zabudowę (według wyceny rzeczoznawcy). W trakcie trwania inwestycji część zabudowań została wyburzona. Protokół wskazuje jedynie liczbę m2 wyburzeń bez podawania wartości. Jeśli zabytkowa zabudowa jest rewitalizowana i z jej wykorzystaniem powstaje nowa siedziba, to czy powinna być ona w momencie nabycia zaksięgowana na środki trwałe?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka w jednostce feryjnej pracuje u nas od 26 lutego 2018 r. Czy należy wyliczyć jej urlop proporcjonalnie? Czyli należy jej się 24 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczycielka w jednostce feryjnej pracuje u nas od 26 lutego 2018 r. Czy należy wyliczyć jej urlop proporcjonalnie? Czyli należą jej się 24 dni?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak rozliczyć inwestorów, którym wykonaliśmy przyłącza wodociągowe? Na koszt wykonania składała się: robocizna, praca sprzętu i koszt materiałów. Mam wątpliwości, co do rozliczenia pracy sprzętu i materiałów. Jeśli chodzi o materiały, to na fakturze, którą otrzymaliśmy, jest uwzględniony VAT. W związku z tym na fakturze, którą my wystawiamy za wykonanie przyłącza, uwzględniam materiał +23% stawkę VAT, roboczogodzinę + 23% stawkę VAT i pracę sprzętu + 23 stawkę VAT %. Wystawiamy faktury na podstawie tych, które dostaliśmy od operatora koparki i ze sklepu.

czytaj więcej »

Pytanie: JST prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków. Sprzedaż opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług w wysokości 8%. Ponadto jednostka wystawia wewnętrzne noty księgowe niepodlegające VAT, którymi obciąża inne jednostki gminy, np. szkoły podstawowe) za pobór wody i odprowadzone ścieki oraz faktury za usługi wykonanych awarii lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (VAT 23%). Czy jednostka samorządowa ma prawo do odliczeń podatku VAT w 100 % od faktur, które jest w stanie przyporządkować do jednolitej działalności, np. faktury za energię elektryczną dotyczącą tylko hydroforni lub tylko przepompowni ścieków, opodatkowane podatkiem VAT w wys. 23%, czy tylko za pomocą prewspółczynnika?

czytaj więcej »

Pytanie: Mieszkaniec domu pomocy społecznej odwołał się do SKO w związku z wydaną decyzją o odpłatności ośrodka pomocy społecznej. W związku z powyższym ośrodek pomocy społecznej wstrzymał dofinansowanie dla DPS po swojej stronie. Czy miał takie prawo, jeśli tak, to proszę podać podstawę prawną.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa raz w roku wypłaca świadczenie (nazwane w regulaminie wewnętrznym ZFŚS-świadczeniem urlopowym). Świadczenie wypłacane jest w czerwcu i niezależnie od tego czy ktoś wykorzystał czy też nie 14 dni urlopu. Zatrudniamy poniżej 50 osób. Czy takie działanie jest prawidłowe?

czytaj więcej »

Split payment nie dotyczy operacji zwolnionych z VAT, ze stawką 0% oraz operacji niepodlegających VAT. W mechanizmie podzielonej płatności (dalej: MPP) nie mogą być opłacane operacje publicznoprawne, czyli wnoszone opłaty i inne płatności, do których ma zastosowanie Kodeks postępowania administracyjnego.

czytaj więcej »

Minister Rozwoju i Finansów 13 października opublikował nowe rozporządzenie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

czytaj więcej »

wiper-pixel