WYDANIE ONLINE

Nowelizacja rozporządzenia dotyczy określenia sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego w odniesieniu do przepisów art. 236 ustawy o finansach publicznych. Już teraz sprawdź, co się zmieni.

czytaj więcej »

Sprawozdania budżetowe sporządza się zgodnie z treścią odpowiedniego formularza oraz zasadami określonymi w instrukcji, biorąc pod uwagę układ klasyfikacji budżetowej. Sprawdź w jaki sposób prezentować dane w poszczególnych sprawozdaniach.

czytaj więcej »

1 czerwca br. Prezydent RP podpisał ustawę, która ma na celu przedłużenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy w dotychczasowej (tj. papierowej) formie.

czytaj więcej »

Aktualnie, w paragrafach: 606, 608, 612 i 614, mogą być klasyfikowane wydatki na środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000 zł – przypomina resort finansów.

czytaj więcej »

Obrót gotówkowy związany z przyjętymi przez przedszkole wpłatami za usługi powinien być ujmowany w raporcie kasowym i być księgowany na koncie 101 „Kasa” – przypomina wrocławska RIO.

czytaj więcej »

Nadwyżka dochodów nad wydatkami w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musi być wykorzystana na pokrycie kosztów funkcjonowania tego systemu. Zasady wydawania nadwyżki środków na konkretny cel w przyszłym roku nie stosuje się natomiast do opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

czytaj więcej »

Korzystanie z energii wytwarzanej z OZE może przyczynić się do realizacji zadań własnych gminy oraz jej promocji. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby gmina przekazała środki finansowe gminy na ten cel związkowi międzygminnemu.

czytaj więcej »

Pytanie: Na rachunku bankowym ośrodka pomocy społecznej bank zaksięgował kwotę 9,21 zł tytułem „Opłata za duplikat karty dużej rodziny”. Czy kwota ta jest dochodem ośrodka pomocy społecznej? Kiedy należy go odprowadzić? W którym paragrafie zaksięgować: 069, 097 czy może 083? Kiedy i na jakiej podstawie dokonać przypisu? Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa takiej wpłaty?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak poprawnie przydzielić paragraf klasyfikacji budżetowej, gdy poradnia psychologiczno-pedagogiczna zleciła naprawę ksera?Na fakturze napisano: usługa naprawy – 100 zł materiały (rolki, bęben) – 250 zł dojazd – 30 zł.Czy należy przydzielić jeden paragraf 4270 do kwoty 380 zł (bo cała faktura dotyczy naprawy ksera)? Czy może należy rozbić na różne paragrafy: usługa naprawy – kwota 100 zł paragraf 4270 materiały  - kwota 250 zł, paragraf 4210 dojazd – 30 zł , paragraf 4300?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich kontach należy księgować zwrot kosztów podróży służbowych pracownika w kasie, jeżeli nie była pobierana zaliczka na ten cel?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka budżetowa gminy księguje w § 6050 i 6060 kwoty netto, a VAT od tych wydatków na środki trwałe ujmuje w § 4530? Na te paragrafy jednostka otrzymała plan w kwocie brutto. Czy można prosić w ramach zarządzenia o przeniesienie VAT z tych z paragrafów na § 4530?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała dokumenty likwidacji licencji i oprogramowania LN. Dokument LN zawiera licencje i oprogramowania przyjmowane do wartości niematerialnych i prawnych w ciągu kilku lat na podstawie różnych dokumentów WN i WNS (czyli były to licencje umarzane stopniowo i jednorazowo). Dokument LN wskazuje wartość licencji zlikwidowanych i umorzonych w 100%. Jak należy księgować te operacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zakupił samochód i za niego zapłacił. Na fakturze zakupu widnieje powiat jako nabywca i DPS jako odbiorca samochodu. Również w dowodzie rejestracyjnym będzie widniał powiat jako nabywca i DPS jako użytkownik. Kto powinien w swoich księgach rachunkowych ująć przychód środka trwałego pochodzącego z zakupu?

czytaj więcej »

Pytanie: Księgowość ośrodka pomocy społecznej otrzymuje listy wypłat świadczenia wychowawczego (500 plus) pomniejszone o potrącenia nienależnie pobranych świadczeń z bieżąco wypłacanego świadczenia wychowawczego. Jak ująć wartość potrącenia  w sprawozdaniu budżetowych Rb-28S? W jakiej kolejności i na którym z kont rozrachunkowych i dochodowym (201, 221, 240, 720) dokonać ewidencji? Czy decyzja  w sprawie uchylenia prawa do świadczenia wychowawczego jest podstawą księgowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy uczelnia publiczna jest zobowiązania do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik (nauczyciel) po ciężkiej chorobie ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne do 5 sierpnia 2018 r. Od 6 sierpnia 2018 r. chce iść na zaległy urlop wypoczynkowy. Jako szkoła (pracodawca tego pracownika) przekazaliśmy mu informację, że jeżeli nie przyniesie najpóźniej w dniu 6 sierpnia 2018 r. zaświadczenia od lekarza, że jest zdolny do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku oraz zaświadczenia od lekarza medycyny pracy o badaniach kontrolnych - okresowych, to nie udzielimy mu urlopu wypoczynkowego i zostanie zwolniony. Pracownik uważa, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, nie powinniśmy żądać od niego przed udzieleniem urlopu wypoczynkowego zaświadczenia od lekarza, że jest zdolny do wykonywania pracy, bowiem urlop wypoczynkowy nie jest wykonywaniem czyli świadczeniem pracy i pracownik musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy dopiero przed dopuszczeniem go do pracy, czyli po urlopie. Pracownik uważa, że nie powinniśmy też żądać od niego zaświadczenia od lekarza medycyny pracy – czyli badań kontrolnych – okresowych, ponieważ przeprowadzenie tych badań nie mieści się w zakresie zaleceń lekarskich, które są dla pracownika wiążące przez cały okres zwolnienia lekarskiego, jeżeli takie badania są w aktach pracownika i są aktualne. Czy pracownik ma rację i dopiero po urlopie wypoczynkowym może przynieść zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku oraz nie przynosić badań od lekarza medycyny pracy, jeżeli dotychczasowe badania są w jego aktach osobowych i są aktualne?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak mamy postąpić w przypadku gdy jesteśmy jednostką gminy zakładem budżetowym. W 2017 r. wystąpiła centralizacja podatku VAT i płatnikiem VAT jest gmina. Do zakładu wpływają faktury z zapisem: Nabywca - Gmina i jest podany jej NIP, Odbiorca - Zakład budżetowy i nasza nazwa. Czy od 1 lipca 2018 r. musimy tez założyć konta w banku w celu zapłaty za faktury zakupowe z podziałem netto i VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy szkoła publiczna powinna ewidencjonować każdą transakcję na rzecz osób fizycznych na kasie fiskalnej tzn. gotówkową i dokonywaną przelewem? Szkoła prowadzi stołówkę, bursę, schronisko szkolne. Czy jest możliwe ewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej tylko w schronisku szkolnym? W bursie zakwaterowanie uczniów jest dokumentowane fakturą, a posiłki na stołówce szkolnej są sprzedawane tylko uczniom i pracownikom.

czytaj więcej »

wiper-pixel