WYDANIE ONLINE

Nowe rozwiązania w zakresie VAT, które wchodzą w życie od 1 lipca 2018 r., spowodują w JST kolejne zmiany w zasadach rozliczania VAT. Już dziś przygotuj się do zmian w VAT.

czytaj więcej »

Rekrutacja pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, odbywa się w formie otwartego i konkurencyjnego naboru. Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych określają warunki zatrudnienia na takich stanowiskach, a także sposób prowadzenia naboru, począwszy od ogłoszenia do zakończenia procedury. Jednak proces ten zawiera kilka punktów, w których pojawiają się praktyczne wątpliwości.

czytaj więcej »

Po zakończonym naborze następuje nawiązanie stosunku pracy, z którym wiąże się złożenie przez pracownika odpowiednich dokumentów. Na etapie naboru na stanowisko pracodawca samorządowy ma prawo żądać określonych danych. Sprawdź jakich.

czytaj więcej »

Pracownicy sektora publicznego mają prawo do dodatkowych świadczeń, takich jak dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowe. W związku z tym służby kadrowe są zobowiązane do prawidłowego ustalenia stażu. Największym problemem jest dostarczenie przez pracownika dodatkowych dokumentów, które zmieniają staż pracy. Kadrowcy mają niekiedy wątpliwości, jak postąpić w sytuacji, gdy pracownik wykonuje pracę w dwóch miejscach jednocześnie. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Jednostka budżetowa w przypadku zwolnienia ze służby funkcjonariusza, który nie spełnia warunków do nabycia prawa do emerytury lub renty, zobowiązana jest do naliczenia i odprowadzenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotyczą one wszystkich przepracowanych w służbie lat.

czytaj więcej »

Odwołanie pracownika powołanego może nastąpić w każdym czasie i bez podania przyczyny – chyba że wynika to przepisów szczególnych albo gdy odwołanie następuje ze skutkiem natychmiastowym. Takie jest stanowisko Sądu Najwyższego. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Ustawa o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych obniży koszty wystawiania, przesyłania oraz księgowania faktur. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec listopada 2018 roku. Sprawdź szczegóły.

czytaj więcej »

Ponad 172 mln zł przekaże resort edukacji z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej na zadania uwzględniające potrzeby samorządów w czasie wdrażania reformy edukacji. Stworzono również nowe kryterium przy poddziale rezerwy.

czytaj więcej »

Każdorazowo beneficjent dotacji oraz organ dotujący powinien oceniać poniesiony przez jednostkę wydatek – czy jest zawarty w ustawie z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Szczegóły dotyczące wydatkowania środków z dotacji zawiera art. 35 ustawy – dotacje oświatowe mogą być więc wykorzystane wyłącznie na elementy wskazane w ustawie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z obowiązującym od 1 września 2017 r. art. 83 oraz art. 84 Prawa oświatowego działalność rady rodziców (dostawy i nabycia) należy traktować jako działalność szkoły/placówki i ujmować w scentralizowanym rozliczeniu VAT gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak będzie wyglądał mechanizm podzielnej płatności u podatników, którzy posiadają wiele jednostek organizacyjnych i wiele rachunków bankowych w różnych bankach? Czy w takim przypadku bank otworzy dodatkowe rachunki VAT w każdej jednostce (szkoły, przedszkola, ośrodki sportowe, komunikacja miejska, ośrodek pomocy społecznej), czy też jeden rachunek VAT wspólny dla całej gminy? Jak wówczas będzie wyglądało scentralizowane rozliczenie VAT? Czy Gmina i wszystkie jej jednostki będą zmuszone do korzystania z usług tego samego banku? 

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w jednostce samorządu terytorialnego (miasto na prawach powiatu, ok. 100 jednostek podległych) od 1 lipca 2018 r. obowiązkowe jest wprowadzenie podzielonej płatności? Jak technicznie powinno to wyglądać? Czy rachunki VAT powinny być otwarte do każdego rachunku rozliczeniowego w podległej jednostce organizacyjnej? Czy też należy je otworzyć bezpośrednio w gminie (nie mamy CUW)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w związku z obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. art. 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) opłat za pobyt i wyżywienie w przedszkolach nie należy ujmować w deklaracjach VAT-7? Czy powyższe dotyczy tylko opłat za wyżywienie dzieci, czy też nauczycieli i pozostałego personelu (administracja, sprzątaczki).

czytaj więcej »

wiper-pixel