WYDANIE ONLINE

Obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowe wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2018 r. Duża część z nich dotyczy także oświaty – przedstawiamy szczegóły!

czytaj więcej »

„Jednostka obsługująca” działająca w powiecie nie musi koniecznie zajmować się windykacją. Warunkiem jest jednak wyraźne wyłączenie egzekucji z zakresu spraw rachunkowych. Może to nastąpić np. przez odpowiednie ukształtowanie postanowień  wewnętrznych podmiotów działających w ramach tzw. wspólnej obsługi.

czytaj więcej »

Naliczając opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, osoby, która prowadziła w tym samym punkcie sprzedaż detaliczną, lecz z końcem poprzedniego roku utraciła ważność zezwolenia, nie można traktować jako osoby rozpoczynającej.

czytaj więcej »

Do uznania, że uchwała rady miejskiej dotyczącej zobowiązań została podjęta zgodnie z wymogami ustawowymi, wymagana jest bezwzględna większość co najmniej połowy ustawowego składu rady.

czytaj więcej »

Kwestię księgowania przypisu należności z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina powinna uregulować w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.

czytaj więcej »

Wydatki poniesione przez szkołę w celu zorganizowania wycieczki dla wszystkich pracowników mającej charakter integracyjny nie stanowią dla pracowników przychodu ze stosunku pracy. W związku z tym placówka nie jest zobowiązana do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

czytaj więcej »

Jak co roku Minister Edukacji Narodowej zaktualizowała wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Wzrosło średnie wynagrodzenie nauczycieli – od 147 do 271 zł, w zależności od stopnia awansu. Ministerstwo planuje podwyżki także w 2019 i 2020 roku.

czytaj więcej »

Weszły w życie przepisy określające, jak ustalać wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

czytaj więcej »

Usługi polegające na zapewnieniu posiłków, świadczone przez wnioskodawcę za pośrednictwem jednostki oświatowej (szkoły) na rzecz uczniów korzystają ze zwolnienia z VAT. Czy tak samo będzie w przypadku nauczycieli i pozostałych pracowników placówki? Przedstawiamy najnowsze pismo dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów wypowiedziało się w sprawie zmian w podatkach dochodowych wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. Przedstawiamy odpowiedź na zapytanie do ministra finansów w sprawie limitu na zakup środków trwałych.

czytaj więcej »

Ministerstwo  Edukacji Narodowej opublikowało tzw. metryczkę przedstawiającą kwoty subwencji na realizację zadań z zakresu specjalnej organizacji nauki i metod pracy na rok 2018. Wyliczenia zostały ograniczone tylko do subwencji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez JST.

czytaj więcej »

Kasy online będą wyposażone w funkcję umożliwiającą automatyczne przekazywanie  danych do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Za brak obowiązkowego przeglądu kasy będą kary. Zmiany zostały już przejęte przez Radę Ministrów. Dowiedz się więcej.

czytaj więcej »

Pytanie: Od nie dawna prowadzę księgowość kasy zapomogowo pożyczkowej. Na koniec roku: a) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowego wynosiły 82,73 zł, b) opłata za prowadzenie rachunku - 24 zł, c) podatek - 15,74 zł. Różnica wychodzi na plus w kwocie 42,99 zł. Jak mam przeksięgować tę kwotę na fundusz rezerwowy? W jakiej kwocie po stronie podatku, a w jakiej kwocie po stronie opłaty za prowadzenie rachunku?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć wykonanie ekspertyzy nurka części podwodnej falochronu po kolizji ze statkiem? W paragrafie 4390 czy 4300?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa wykazuje na koncie rozrachunkowym rozliczeń VAT naliczonego kwotę do rozliczenia, np. na koniec marca, która będzie ujęta do rozliczenia w deklaracji podatkowej za kwiecień (deklaracja cząstkowa składana do organu). W tym czasie należy złożyć kwartalne sprawozdanie Rb-N. Czy powinniśmy wykazać kwotę podatku naliczonego w sprawozdaniu Rb-N, czy też nie i traktować to jako rozrachunki wewnętrzne?

czytaj więcej »

Pytanie: Państwowe Gospodarstwo Wodne obciążyło nas (tj. samorządową jednostkę budżetową) opłata stałą za usługi wodne na podstawie art. 271 ust.1 ustawy Prawo wodne w związku z pozwoleniem wodnoprawnym. Jakich należy dokonać księgowań w związku z tą opłatą oraz do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej sklasyfikować ten wydatek?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymał wynagrodzenie za 33 dni choroby, potem świadczenie chorobowe. 182 dni minęło 28 stycznia 2018 r. Nadal jest na stanie zatrudnienia jako pracownik. Czy możemy zwolnić pracownika zgodnie z art 53 Kodeksu pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)? Czy w czasie od 29 stycznia 2018 do np. 12 kwietnia 2018 r. może wykorzystać zaległy urlop? Czy możemy zwolnić pracownika z dniem np. 12 kwietnia 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Dnia 26 stycznia 2018 r. zostało podpisane porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Pracownica przechodzi na emeryturę. Nabyła prawa emerytalne 1,5 roku temu. Pracę wykonuje w spółce od 2002 r., a przed tym okresem była przejęta wraz z częścią organizacyjną od innego pracodawcy pracując od 1993 r. Czy i ile należy się jej odprawy emerytalnej? Jaki ma wymiar urlopu do wykorzystania za rok bieżący – pełne 26 dni za cały rok 2018, czy w proporcji do okresu końca zatrudnienia podanego w porozumieniu (w trakcie roku 2018)?

czytaj więcej »

Inaczej liczy się miesiąc pracy, gdy pracownik rozpoczyna pracę z pierwszym dniem miesiąca, inaczej, gdy w trakcie miesiąca.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednostka budżetowa może zatrudnić księgową na 1/4 etatu, która wykonywałaby swoją pracę w domu? Gdzie wpisuje się informacje o miejscu świadczenia pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Na szkoleniu spotkaliśmy się z opinią, że jeśli gmina przeprowadziła przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji, to złamała prawo i może spodziewać się korekt finansowych. Powinna bowiem traktować takie roboty jak zamówienie sektorowe. Od jakiej wartości trzeba stosować przepisy właściwe dla zamówień sektorowych – czy dopiero od progów unijnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamawiający przeprowadził przetarg nieograniczony, który był zmuszony unieważnić. Postanowił zlecić zamówienie w procedurze z wolnej ręki. W trakcie negocjacji okazało się, że wykonawca nie jest w stanie zrealizować prac w pierwotnie ustalonym terminie. Czy wolno zmienić termin realizacji zamówienia podczas negocjacji?

czytaj więcej »

Wydatek i koszt to pojęcia, które są ze sobą związane, jednak nie zawsze koszt stanowi wydatek, a wydatek koszt. Koszt związany jest z prowadzeniem działalności przez jednostkę i ponoszony jest w określonym czasie. Natomiast wydatek wiąże się z rozchodem pieniądza – gotówkowo (z kasy) lub bezgotówkowo (w formie płatności przelewem bankowym).

czytaj więcej »

wiper-pixel