WYDANIE ONLINE

Sposób organizowania i rozliczania zbiorowego żywienia
Jednostki mogą zostać zobligowane do prowadzenia zbiorowego żywienia. Dotyczy to przede wszystkim takich jednostek jak przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, czy domy pomocy społecznej. Sposób prowadzenia ewidencji w szkołach i placówkach oświatowych będzie zależał od sytuacji, w której jednostka posiada rachunek wydzielony lub gromadzi dochody i dokonuje wydatków ramach budżetu jednostki. Uzależnione to jest również od tego, czy szkoła jest czynnym płatnikiem podatku VAT. Poniżej rozpatrzymy właśnie takie przypadki.

czytaj więcej »

Gmina zawarła z kancelarią prawną umowę na świadczenie usług doradztwa prawnego. Poznaj stanowisko dyrektora KIS i sprawdź, czy gmina ma pełne prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur od kancelarii.

czytaj więcej »

W lipcu wchodzą przepisy dotyczące podzielonej płatności w VAT. Od tego dnia zmienią się też wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Minister finansów 19 marca opublikował projekt zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w szczególności doprecyzowującą brzmienie i objaśnienia rozdziałów. Obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowej wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2018 r. JST dostosują uchwały w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

czytaj więcej »

Istnienie obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z ZFŚS zależne jest od formy ich wydatkowania. W stosunku do usług socjalnych ustawodawca wprowadził uproszczoną procedurę udzielania zamówień publicznych. Sprawdzamy, na czym ona polega. Poznaj pismo Urzędu Zamówień Publicznych.

czytaj więcej »

Wewnętrzne wytyczne dotyczące sporządzania, obiegu, kontroli oraz archiwizowania dowodów księgowych, a także instrukcje kasowe oraz magazynowe przyjęte i zatwierdzone przez kierownika mają moc obowiązującą. Jednostka budżetowa nie może zatem stosować ich postanowień wybiórczo – przypomina białostocka izba obrachunkowa.

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z tym, że liczba osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego według stanu na 30 listopada 2017 r. przekroczyła 20 osób, w 2018 w roku jesteśmy uprawnieni do naliczania i wypłaty świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Jak w związku z tym powinna wyglądać ewidencja księgowa odzwierciedlająca blok V deklaracji ZUS DRA? Czy płatnik, którym jest ośrodek pomocy społecznej, powinien naliczyć kwotę wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń i czy rozpatrywać tę kwotę w kategorii dochodu? Jako jednostka budżetowa posiadamy tylko jeden podstawowy rachunek bankowy służący do realizacji wydatków objętych planem finansowym.

czytaj więcej »

Pytanie: Kto może być inspektorem ochrony danych w niewielkiej szkole. Czy funkcję tę może pełnić nauczyciel? Podlega on bezpośrednio pod dyrektora szkoły, jednak przetwarza dane uczniów (również w systemie informatycznym). Czy w przypadku incydentu bezpieczeństwa, którego uczestnikiem będzie nauczyciel pełniący funkcję inspektora, nie wystąpi konflikt interesów?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Gmina przy sprzedaży nieruchomości bądź przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność na wniosek osoby może należność rozłożyć na raty, które podlegają oprocentowaniu. Wówczas nabywca w kolejnych latach uiszcza np. 2 ratę oraz należne oprocentowanie za dany rok, aż do momentu spłaty. W otrzymanej interpretacji indywidualnej gmina otrzymała odpowiedź, że roczna kwota odsetek w związku z rozłożeniem na raty podlega opodatkowaniu VAT jako usługa finansowa na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT. Należne odsetki podlegają wpłacie do 31 marca każdego roku. Czy gmina ma obowiązek wystawienia faktury dla czynności objętych zwolnieniem na podstawie art. 43 ust 1 pkt 38 ustawy o VAT? Czy w rejestrze sprzedaży można te usługi wykazać przy pomocy wewnętrznego dokumentu - noty? Czy taka faktura może zostać wystawiona przed dokonaniem płatności przez osoby? Czy w przypadku osób fizycznych gmina powinna ewidencjonować te czynności na kasie fiskalnej?

czytaj więcej »

Przypis dochodów – w wysokości dochodów należnych Skarbowi Państwa oraz stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego – powinien być ujmowany na koncie 221  „Należności z tytułu dochodów budżetowych" w korespondencji z kontem 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

czytaj więcej »

Usługi wydawania posiłków, świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług. Są to bowiem usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Bez znaczenia jest okoliczność, że zakup posiłków następuje w gotowej postaci od firmy zewnętrznej, która wygrała przetarg na dostarczanie posiłków.

czytaj więcej »

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, że w sytuacji, gdy na terenie gminy znajduje się inna forma wychowania przedszkolnego prowadzona przez gminę, to dotacja dla innej formy wychowania przedszkolnego prowadzona przez osobę fizyczną powinna być wypłacona w wysokości odpowiadającej podstawowej kwocie dotacji wyliczanej na punkty przedszkolne prowadzone przez gminę.

czytaj więcej »

Obowiązek posiadania odrębnych rachunków bankowych odnosi się do obsługi bankowej wszystkich jednostek budżetowych utworzonych praz organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Nie można zatem stosować jednego rachunku do obsługi np. wszystkich szkół w gminie.

czytaj więcej »

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują 4 dni urlopu na żądanie pracownika. Te 4 dni wchodzą w zakres wymiaru, który przysługuje pracownikowi (20 albo 26 dni) w danym roku kalendarzowym. Jednak być może jeszcze w tym roku przepisy dotyczące udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego ulegną zmianie.

czytaj więcej »

Pytanie: Pod jaką datą przeksięgować wynik finansowy na fundusz jednostki? Jesteśmy samorządową jednostką budżetową (ośrodek pomocy społecznej), nie mamy żadnych wytycznych w tym temacie od Skarbnika. Jakim kryterium należy się kierować przy ustalaniu daty przeksięgowania, czy może to być data złożenia sprawozdań finansowych na dzienniku podawczym jednostki samorządu terytorialnego? W naszym przypadku jest to 30 marca, czy może zaksięgować przeksięgowanie wyniku finansowego pod datą kwietniową?

czytaj więcej »

wiper-pixel