WYDANIE ONLINE

7 kroków, aby sprawnie przygotować się do RODO
Już 25 maja 2018 r. ogólne rozporządzenie o ochronie danych (w skrócie RODO) wprowadza nowe obowiązki dla administratorów danych, także tych z administracji publicznej. Niestety przepisy przewidują surowe kary za naruszenie postanowień RODO. Warto więc, aby podmioty publiczne jak najszybciej rozpoczęły przygotowania do RODO (jeśli jeszcze ich nie zaczęły).

czytaj więcej »

Pieniądze z opłat za parkingi samorząd powinien kwalifikować jako wpływy z usług, z kolei wydatki na zakup sprzętu osobom niepełnosprawnym - jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. GOPS opłaty przekazywane DPS-om za pobyt za opiekę nad podopiecznymi kwalifikuje jako zakup usług pozostałych.

czytaj więcej »

Jeśli przedszkole lub osoba prowadząca przedszkole wynajmuje budynek od osoby fizycznej, będącej właścicielem budynku, podatnikiem podatku od tego budynku będzie osoba fizyczna, a nie przedszkole. Poznaj stanowisko RIO w Gdańsku.

czytaj więcej »

Usługi odpłatnego udostępniania przez gminę sali gimnastycznej podlegają opodatkowaniu stawką 8% w przypadku odpłatnego wstępu na obiekt przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celach rekreacyjnych. Jeśli natomiast z sali korzystają osoby fizyczne i inne podmioty w ramach umowy najmu celem prowadzenia przez nie działalności gospodarczej, zastosowanie będzie miała stawka 23%.

czytaj więcej »

Zamieszczenie we wzorze deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym stanowi przekroczenie zawartego w tym przepisie upoważnienia ustawowego. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi.

czytaj więcej »

Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, to łamanie zasad prawidłowej gospodarki finansowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa otrzymuje odsetki od kaucji wynikającej z umowy dzierżawy, pozostającej na wydzielonym rachunku depozytowym. Czy należy je ująć w księgach rachunkowych na koniec roku, czy naliczyć dopiero przy zwrocie kaucji? Czy stanowią one zobowiązanie względem wpłacającego dzierżawcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządu terytorialnego ewidencję dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności cywilnoprawnych prowadzi w zależności od formy wpłat na kontach 101, 130 oraz na koncie 221. Wszystkie wpływy i rozchody gotówki w kasie ujmowane są codziennie w dniu ich dokonania w raporcie kasowym, który stanowi dowód zbiorczy służący do zapisów w księdze głównej. Odprowadzona w danym dniu gotówka zostaje zarachowana na rachunek bieżący dochodów budżetowych z datą następnego dnia, w przypadku ostatniego dnia miesiąca będzie to pierwszy roboczy dzień następnego okresu sprawozdawczego. Jak należy prawidłowo ewidencjonować, na koniec okresu sprawozdawczego (miesiąca) dochody wykonane z tytułu tych wpłat?

czytaj więcej »

Pytanie: Instytucja kultury nabyła nieruchomość zabudowaną (budynki niemieszkalne) na potrzeby nowej siedziby. Do ewidencji środków trwałych przyjęto oddzielnie grunt i zabytkową zabudowę (według wyceny rzeczoznawcy). W trakcie trwania inwestycji część zabudowań została wyburzona. Protokół wskazuje jedynie liczbę m2 wyburzeń bez podawania wartości. Jeśli zabytkowa zabudowa jest rewitalizowana i z jej wykorzystaniem powstaje nowa siedziba, to czy powinna być ona w momencie nabycia zaksięgowana na środki trwałe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa planuje wynajem pomieszczeń. Czy może z tego tytułu osiągać dochody? W jaki sposób rozliczać pozyskane w ten sposób pieniądze? Czy należy utworzyć zupełnie odrębny rachunek bankowy?

czytaj więcej »

Wynagrodzenie za pracę jest w sposób szczególny chronione przed potrąceniami. Niemniej jednak w przypadku świadczeń egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych, takich jak alimenty, można zaspokoić wierzyciela, dokonując zajęcia pensji dłużnika.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek sportu i rekreacji zatrudnia na umowę zlecenie pracowników, którzy mają do wykonania określone czynności związane z organizacją zawodów sportowych, turniejów. Umowy zawarte są na okres od stycznia do grudnia 2018 r. oraz krótsze terminy. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie nie są pracownikami jednostki. Czy można im udzielić zaliczek na organizację opisanych czynności?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej był zatrudniony do 31 grudnia  2017 r. Od 27 grudnia 2017 r. przysłał za pośrednictwem poczty zwolnienie lekarskie, co pomniejszyło wypłacone wcześniej wynagrodzenie, które  przelewane jest na dzień 25 danego miesiąca. Jak odzyskać nadpłaconą kwotę?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa chce dokonać zmian w regulaminie wynagradzania i usunąć zapis o wypłacie pracownikom dodatku za drugą zmianę. Czy można tylko zmienić regulamin i zebrać pisemne oświadczenia od pracowników o zapoznaniu się ze zmianami?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa posiada zapis w regulaminie wynagradzania zgodnie, z którym pracownikowi, któremu pracodawca okresowo zwiększa obowiązki służbowe lub powierza dodatkowe może zostać przyznany dodatek specjalny w wysokości od 5 – 20 % przysługującego mu wynagrodzenia zasadniczego. Czy to oznacza, że jeśli okresowo obowiązki służbowe pracownika są zwiększone to również okresowo należy przyznać dodatek specjalny?

czytaj więcej »

wiper-pixel