WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jakie zmiany musisz wprowadzić do polityki rachunkowości Twojej jednostki
Od 1 stycznia 2018 r. zmieniły się przepisy dotyczące m.in. zasad funkcjonowania planu kont. Ewidencji księgowej wydatków strukturalnych nie prowadzi się już na koncie pozabilansowym 975. Wprowadzono również zmianę polegającą na wskazaniu, iż saldo konta 800 oznacza stan funduszu jednostki. Podpowiadamy, jak prawidłowo zaktualizować politykę rachunkowości.

czytaj więcej »

Rozliczenie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową od 1 stycznia 2018 r. zostało przeniesione z konta 820 na konto 870. Zmiana ta ma na celu jednolite prezentowanie w poszczególnych częściach sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu) wyniku finansowego netto tych jednostek.

czytaj więcej »

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy zostaną spełnione określone warunki. Czy gmina odliczy VAT od wydatków poniesionych na remont świetlicy? Poznaj stanowisko organów podatkowych.

czytaj więcej »

Miasto nie odliczy VAT od wydatków związanych z budową ulicy, ponieważ inwestycja ta wchodzi w zakres zadań własnych gminy, a jej zrealizowanie nie skutkuje prowadzeniem przez podatnika sprzedaży lub usług opodatkowanych VAT.

czytaj więcej »

Po zmianach w Karcie Nauczyciela dotyczących urlopów wypoczynkowych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze zasady rozliczania ich czasu pracy pozostały bez zmian. Oznacza to, że nie mają prawa do dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

czytaj więcej »

Nauczyciele, którzy do 1 stycznia 2018 r. korzystali z prawa do działki gruntu szkolnego, zachowują prawo do dalszego korzystania z tej działki. Prawo to przysługuje do końca okresu, na jaki zostały im przyznane te uprawnienia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako szkoła prowadzimy poza działalnością edukacyjną również działalność gospodarczą polegającą na wynajmie sal lekcyjnych. Czy możemy odliczać VAT od zakupu publikacji dotyczącej rachunkowości w JSFP? Jeżeli tak, to w jaki sposób?

czytaj więcej »

Pytanie: Dyrektor i wicedyrektor szkoły podstawowej pracują w trakcie ferii zimowych. Czy należą im się tylko godziny z pensum podstawowym, czy należy policzyć również średnią urlopową? Jak rozliczyć urlop dyrektorowi od 2018 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy traktować delegację w postaci 10-godzinnego wyjazdu szkoleniowego poza miejsce pracy (ok. 60 km)? Dwóch pracowników jednostki samorządowej jechało na to szkolenie samochodem służbowym, przy czym pierwszy pracownik – zgodnie z umową – kierował pojazdem, a drugi jechał jako pasażer. Drugiemu pracownikowi była wypłacona dieta pracownicza w wysokości 50% diety pełnej. Czy ten dzień należy wyłączyć przy ustalaniu prawa do trzynastki i traktować jako wynagrodzenie za czas innej niż urlop wypoczynkowy usprawiedliwionej nieobecności w pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 17 stycznia 2018 r. starosta powiatu nabywa prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy. Czy przyznanie nagrody powinno nastąpić w drodze uchwały rady powiatu (na sesji rady), czy też zwykłym pismem przyznającym nagrodę jubileuszową pracownikowi samorządowemu, podpisanym przez przewodniczącego rady powiatu?

czytaj więcej »

Koszty paliwa nie stanowią dodatkowego przychodu ze stosunku pracy, są ujęte w miesięcznej  kwocie  zryczałtowanego przychodu ustalonej  z tytułu nieodpłatnego udostępnienia pracownikom samochodów służbowych obejmuje również wartość paliwa, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim  z 18.01.2018 r.,  I SA/Go 436/17 .

czytaj więcej »

wiper-pixel