WYDANIE ONLINE

30.000 zł – tyle może wynieść grzywna za nieterminową wypłatę trzynastki
Pracownik, który mimo nabycia prawa do trzynastki nie otrzymał tego świadczenia, albo otrzymał w zaniżonej wysokości lub z opóźnieniem, może wystąpić na drogę sądową z roszczeniem o wypłatę dodatkowej pensji lub jej wyrównanie. Kierownik jednostki musi zaś się liczyć z nałożeniem na niego grzywny w wysokości od 1.000 do 30.000 zł oraz koniecznością wypłacenia odsetek ustawowych.

czytaj więcej »

Zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, w których stwierdzono nieprawidłowości, nie będziesz już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych ani do Ministerstwa Finansów. Takie zmiany obowiązują od 2018 roku. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.

czytaj więcej »

Zestawienie zmian w funduszu obrazuje poniesione przez jednostkę koszty i osiągnięte przychody, które zostały bezpośrednio odniesione na fundusz własny. Zestawienie zmian w funduszu jednostki powinno odzwierciedlać księgowania w ciągu roku obrachunkowego na koncie 800 „Fundusz jednostki”. Sprawdź, o czym jeszcze pamiętać.

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodki pomocy społecznej nieterminowo regulują opłaty za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz mieszkańców skierowanych przez nie na podstawie decyzji administracyjnej. Dom pomocy społecznej nie posiada właściwie żadnego narzędzia dyscyplinującego. W orzecznictwie prawnym brak jest jednoznacznej oceny problemu. Ośrodki pomocy społecznej powołują się na opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 lutego 2013 r. (WA.023.8.2013) mówiącą o tym, że nie mają tu zastosowania przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, więc bezzasadne jest obciążanie ich odsetkami naliczonymi od nieterminowych wpłat. Czy można obciążyć ośrodki pomocy społecznej, jako opiekunów prawnych mieszkańców, kosztami znaczków pocztowym, gdy wysyła się im wezwania do zapłaty? Znaczek kosztuje 7,80 zł.

czytaj więcej »

Pytanie: Weryfikacja sald kont powinna być przeprowadzona do 15 stycznia. A co z dokumentami, które wpłyną po tej dacie?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik nie dostarczył wszystkich dokumentów odnośnie ukończenia szkół. W kwestionariuszu osobowym umieścił informację, że ma ukończone studia – nie dostarczył dyplomu. Jak potraktować takiego pracownika nie mając oprócz świadectw pracy żadnych innych dokumentów potwierdzających ukończone szkoły?

czytaj więcej »

Pytanie: ZUS zajmuje wynagrodzenie pracownika. Łączna kwota należności głównej (potrącenia niealimentacyjne ) wynosi ok 10.000 zł. Oprócz tego pracownik dał pismo informujące, by potrącać mu z wynagrodzenia kwotę na ubezpieczenie grupowe tj. 70 zł oraz udziały w kwocie 50 zł. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne, ale mniej więcej jest to kwota 3.200 zł i jest zatrudniony na pełen etat. Są zastosowane podstawowe koszty uzyskania przychodu oraz kwota zmniejszająca podatek. Jak prawidłowo obliczyć kwoty do potrącenia oraz kwotę wolną?

czytaj więcej »

W związku ze zmianami w zakresie urlopu wypoczynkowego osób na stanowiskach kierowniczych w szkole, dookreślenia wymagają zasady ustalania wynagrodzenia za jeden dzień urlopu dla nauczycieli pełniących te stanowiska. Nowe zasady przedstawia nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

czytaj więcej »

Zaledwie 600 tysięcy złotych z Ministerstwa Edukacji dostała Łódź w ramach zwrotu kosztów odpraw dla zwolnionych nauczycieli. Wniosek złożony do ministerstwa opiewał na 2.387.406 zł – podaje miasto Łódź na swojej stronie internetowej. Koszty odpraw dla zwalnianych nauczycieli powinny być przez MEN zwrócone samorządom.

czytaj więcej »

Zgromadzenie związku  międzygminnego może podjąć uchwałę zlecającą ogrodom działkowym budowę infrastruktury wodociągowej oraz udzielić dotacji na ten cel. Ważne jest, aby gmina członkowska przekazała związkowi swoje obowiązki w tym zakresie - co powinno mieć odzwierciedlenie w statucie związku.

czytaj więcej »

Jeżeli jednostka sektora publicznego przyjęła określone, wewnętrzne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i są one zgodne z przepisami ustawowymi – stają się one obowiązujące. Jednostka nie może stosować ich wybiórczo - stwierdziła wrocławska RIO.

czytaj więcej »

Kierownik może przyjąć stosowanie w jednostce automatycznych wydruków kwitariuszy przychodowych z imiennie wypełnionymi pokwitowaniami wpłaty K-103. Wydruki te powinny jednak być odpowiednio ponumerowane, zgodnie z zasadami przyjętymi dla druków ścisłego zarachowania.

czytaj więcej »

W omawianym przypadku jedna z jednostek organizacyjnych powiatu (z którą samorząd rozlicza się w sposób scentralizowany) wykonuje usługę - wynajem autobusu z kierowcą (PKWiU 49.39.31.0) na rzecz podmiotów zewnętrznych (niebędących jednostkami organizacyjnymi powiatu). Szkoła, która wykonuje tę usługę, wystawia nabywcy fakturę o treści „wynajem autobusu”. Koszt usługi określony w fakturze usługodawca wyznacza na podstawie kosztu paliwa oraz pracy kierowcy. Powstało pytanie - czy taką usługę należy opodatkować stawką 23%, czy 8%?

czytaj więcej »

Kierownicy jednostek budżetowych po I, II i III kwartale do 11. dnia następnego miesiąca z danymi za okres od początku roku do końca I, II i III kwartału sporządzają sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy państwową jednostką budżetową, zawarliśmy umowę z urzędem pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych, na podstawie której zatrudniony został pracownik (1 etat). Otrzymujemy refundację części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne liczone od kwoty refundowanego wynagrodzenia. Czy w związku z tym powinniśmy sporządzić dwa sprawozdania Rb-70 tj.: dla  zadania A podstawowa działalność jednostki organizacyjnej, nie wykazując w stanie zatrudnienia etatu oraz w wykonaniu ująć tylko wynagrodzenie bez otrzymanej refundacji; dla zadania B osoby zatrudnione do prac interwencyjnych wykazując kwotę wynagrodzenia w zakresie wykonania z uwzględnieniem otrzymanej refundacji wynagrodzenia.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła jest jednostką budżetową. Z warsztatu szkolnego skradzione zostały: maszyna - środek trwały o wartości 4.000 zł (wartość umorzenia 2.000 zł), narzędzia o wartości 2.000 zł - pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013, oraz 10 litrów paliwa (wartość ok. 40 zł), które zostało zaliczone w koszty w momencie zakupu  (zakupione do kosiarek). Czy konieczne jest wyksięgowanie paliwa z konta 401? Szkoła otrzymała informację o umorzeniu śledztwa z policji.

czytaj więcej »

Pytanie: W sprawozdaniu Rb-27S jednostki budżetowej (domu pomocy społecznej) w należnościach pozostałych do zapłaty od dwóch lat w § 083 widnieje należność, która stale rośnie. Jest kwestionowana przez dłużnika, do części toczy się postępowanie sądowe. Gdyby w końcu ośrodek pomocy społecznej zapłacił swoje zobowiązanie, to w jakim paragrafie należy zaksięgować otrzymany dochód – w § 083, czy po zmianie w § 094?

czytaj więcej »

Pytanie: Dom pomocy społecznej zamierza wynająć geodetę w celu przeprowadzenia czynności mających na celu naniesienie na mapę geodezyjną pewnej budowli. Czy wydatki za te czynności (obmiar) należy sklasyfikować w § 4300?

czytaj więcej »

wiper-pixel