WYDANIE ONLINE

Świadczenia z ZFŚŚ nie wliczają się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. W zakresie świadczeń z ZFŚS przewidziano także zwolnienia przychodu z opodatkowania. Limit zwolnienia w kwocie 380 zł obowiązuje u danego pracodawcy, niezależnie od tego, u ilu pracodawców dany pracownik pozostaje w zatrudnieniu, ale tylko do końca 2017 roku. Dyrektor szkoły nie musi więc pozyskiwać informacji, czy pracownik zatrudniony równocześnie u innego pracodawcy korzystał tam ze świadczeń z ZFŚS, a jeśli tak, to w jakiej kwocie. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Podczas ewidencjonowania operacji na koncie 130 należy zachować pełną zgodność zapisów między jednostką a bankiem. Na kontach ksiąg pomocniczych należy dokonywać zapisów będących uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. To tylko niektóre z podstawowych zasad, o których przypomniała RIO w Lublinie.

czytaj więcej »

Wójt gminy może udzielić pożyczki samorządowemu ośrodkowi zdrowia na działania związane z podstawową opieką zdrowotną. Będzie to wówczas czynność z zakresu prawa cywilnego.  Decyzja w sprawie udzielenia pożyczki podejmuje organ wykonawczy gminy w granicach określonych przez organ stanowiący. 

czytaj więcej »

Aby uznać dane świadczenie za odpłatne musi istnieć stosunek prawny między świadczącym usługę a odbiorcą, a w zamian za wykonanie usługi powinno zostać wypłacone wynagrodzenie. Z danego stosunku prawnego, na podstawie którego wykonywana jest usługa, musi wynikać wyraźna, bezpośrednia korzyść na rzecz świadczącego usługę.

czytaj więcej »

Pytanie: Na rachunek bieżący (subkonto dochodów) jednostki budżetowej wpłynęły środki, których w świetle posiadanych przez jednostkę dokumentów jednostka nie jest w stanie ich zidentyfikować. Jak w związku z tym dokonać zaksięgowania wpływu tych środków?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka, zgodnie z nowymi zasadami regulowania opłat z tytułu gospodarowania odpadami, złożyła deklarację do gminy, z której wynika, że opłata miesięczna tej opłaty wynosi 540 zł. W jaki sposób jednostka powinna dokonać przypisu kosztów z tego tytułu i do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy przypisać wydatek z tego tytułu.

czytaj więcej »

Pytanie: W  listopadzie jednostka pobrała z banku środki pieniężne do kasy w kwocie 2534,47 zł. Bank zaksięgował omyłkowo kwotę 2.534,67 zł. Kwotę 0,20 zł bank w grudniu zwrócił jednostce na rachunek bankowy.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowy zakład budżetowy otrzymał z budżetu gminy dotację przedmiotową, przeznaczoną na dopłatę do ceny jednostkowej usługi dostarczania i odprowadzania ścieków. Do końca roku otrzymana dotacja nie została w pełni wykorzystana, co skutkowało obowiązkiem jej zwrotu do budżetu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa, w ramach środków objętych planem wydatków inwestycyjnych, realizuje zadanie polegające na dobudowaniu podjazdu do budynku oraz przystosowaniu toalet dla osób niepełnosprawnych. Od wykonawcy jednostka otrzymała fakturę wystawioną na podstawie protokołu odbioru robót. Faktura została przez jednostkę uregulowana.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik jednostki budżetowej został wysłany na 3-dniowe szkolenie, które odbywało się poza miejscowością siedziby jednostki i miejscem zamieszkania pracownika. Koszt szkolenia wyniósł 2.300 zł i obejmował zakwaterowanie wraz z wyżywieniem. Pracownikowi skierowanemu na szkolenie wydano polecenie wyjazdu służbowego oraz wypłacono 500 zł zaliczki na pokrycie kosztów przejazdu.

czytaj więcej »

Pytanie: W jednostce budżetowej sporządzono listę płac za styczeń 2016 roku. W liście płac dla pracownika X ustalono wynagrodzenie brutto 3.200 zł, w tym:Składki – pracownik: ubezpieczenie emerytalne 9,76% = 312,32 zł rentowe 1,50% = 48 zł chorobowe 2,45% = 78,40 zł ubezpieczenie zdrowotne 7,75% z kwoty brutto pomniejszonej o składki = 214 zł i 1,25% = 34,52 zł czyli razem 248,52 zł zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – 217 zł Składki – pracodawca ubezpieczenie emerytalne 9,76% – 312,32 zł rentowe 4,5% – 144 zł wypadkowe 1,80% – 57,60 zł Fundusz Pracy 2,45% – 78,40 zł

czytaj więcej »

Pytanie: W styczniu 2017 roku jednostka budżetowa dokonała zakupu polisy obejmującej ubezpieczenie budynku stanowiącego siedzibę jednostki oraz rzeczowego majątku ruchomego. Opłatę wynikającą z polisy, która została ustalona na 19.500 zł, jednostka uregulowała w tym samym miesiącu. Prezentację zapisów księgowych przedstawiono w dwóch wariantach: kiedy jednostka dokonuje ewidencji kosztów tylko na kontach zespołu 4 (przypadek 1) oraz gdy ewidencja ta jest prowadzona jedynie na kontach zespołu 5 (przypadek 2).

czytaj więcej »

Pytanie: W budynku stanowiącym siedzibę jednostki wykonano częściowo prace remontowe, objęte zawartą umową. Do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego jednostka nie otrzymała od wykonawcy robót faktury za częściowo zrealizowane roboty, gdyż umowa o wykonanie robót przewiduje fakturowanie nie częściej niż raz na kwartał. Jednostka dokonała wyceny wykonanych robót według danych wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz stwierdzenia stanu zaawansowania robót. Wartość wykonanych robót ustalono na kwotę 50.000 zł. W związku z tym jednostka utworzyła rezerwę na zobowiązania.

czytaj więcej »

wiper-pixel