WYDANIE ONLINE

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 roku oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r. Co jeszcze się zmieni? Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zawarła w listopadzie 2017 roku umowę najmu powierzchni na okres 1 roku. W umowie ustalono, że łączny czynsz za cały okres trwania umowy wynosi 66.420 zł brutto, w tym 12.420 zł VAT. Ponadto ustalono w umowie, że czynsz płatny będzie w dwóch ratach, tj. po 33.210 zł brutto, odpowiednio do 31 grudnia 2017 r. i do 30 czerwca 2018 r. Uwzględniając powyższe ustalenia, jednostka wystawiła we właściwych terminach, czyli w grudniu 2017 roku i w czerwcu 2018 roku, faktury VAT. Najemca, z zachowaniem terminów, uregulował czynsz wynikający z pierwszej faktury, natomiast drugą fakturę uregulował z przekroczeniem ustalonego terminu. Jednostka otrzymane dochody przekazała na rachunek budżetu oraz obciążyła najemcę odsetkami z tytułu zwłoki w kwocie 30 zł, które najemca uregulował we wrześniu 2018 roku. Jednostka jest czynnym podatnikiem VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa, niebędąca podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, w której naliczono również odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty poprzednich faktur. Zgodnie z przyjętymi zasadami faktura księgowana jest w dniu jej otrzymania. Jak zaksięgować niezapłacone odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała zawiadomienie z ZUS o przekroczeniu podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych pracownika X w latach ubiegłych. W zawiadomieniu wykazano, iż:←            w części finansowanej przez pracownika wystąpiła nadpłata składek emerytalnych i rentowych w kwocie 260 zł,←            w części finansowanej przez pracodawcę wystąpiła nadpłata składek emerytalnych i rentowych w kwocie 320 zł,←            wystąpiła niedopłata z tytułu składek zdrowotnych w kwocie 25 zł.Na wniosek jednostki budżetowej kwota nadpłaconych składek, po pomniejszeniu o niedopłatę składki zdrowotnej, została przekazana przez ZUS na rachunek jednostki budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak zaksięgować ujawnioną szkodę w środkach trwałych jednostki, spowodowaną przez jej pracownika, obciążenie pracownika ujawnioną szkodą, oraz spłatę zobowiązań z tego tytułu.

czytaj więcej »

Z początkiem 2018 roku zacznie obowiązywać większość przepisów z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która właśnie została podpisana przez Prezydenta. Zmiany w dużej części dotyczą dotowania placówek, a także Karty Nauczyciela. Przedstawiamy 10 głównych zmian!

czytaj więcej »

Nowe przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań Rb-33 i Rb-50 za IV kwartały 2017 roku oraz sprawozdań sporządzanych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się od 1 stycznia 2018 r. Co jeszcze się zmieni? Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: W budżecie na 2017 rok posiadamy zadanie inwestycyjne dotyczące inwestycji drogowej, został ogłoszony przetarg na zadanie inwestycyjne, jednak nikt nie zgłosił się do realizacji zadania. Ponownie chcemy ogłosić przetarg na to zadanie, ale zamierzamy zawrzeć umowę z terminem zakończenia realizacji zadania w 2018 w roku. Czy w takiej sytuacji organ powinien utworzyć uchwałę na wydatki niewygasające?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w paragrafie 6050 i 6060 księgujemy kwoty netto, a VAT od tych wydatków za środki trwałe w paragrafie 4530? Jesteśmy jednostką budżetową gminy. Na te paragrafy otrzymałam plan w kwocie brutto, czy mogę prosić w ramach zarządzenia o przeniesienie VAT z tych z paragrafów na paragraf 4530?

czytaj więcej »

Pytanie: Otrzymałam dokumenty likwidacji licencji i oprogramowania LN. Dokument LN zawiera licencję i oprogramowanie przyjmowane do wartości niematerialnych i prawnych na przestrzeni kilku lat różnymi dokumentami WN, WNS (czyli były to licencje umarzane stopniowo i jednorazowo). Dokument LN wskazuje wartość zlikwidowanych licencji i umorzonych w 100%. Jak powinny wyglądać księgowania tej operacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Na podstawie postanowienia wydanego przez gminę powiat został obciążony kosztami postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia rozgraniczenia działek. W jakim paragrafie wydatkowym ująć te koszty postępowania?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy prowadzimy stołówkę szkolną. Sprzedaż obiadów dla nauczycieli i dzieci jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Czy sprzedaż posiłków dla administracji i obsługi również jest zwolniona z VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy gminą scentralizowaną od 1 stycznia 2017 r. W grudniu 2016 roku kupiliśmy kasę fiskalną na potrzeby hali sportowej, gdzie występuje sprzedaż dla osób fizycznych. Faktura za zakup kasy fiskalnej jest wystawiona na szkołę podstawową (jednostka podległa gminie), która sprawuje zarząd nad halą. Dochód ze sprzedaży wpływa na konto gminy, która wystawia faktury. Pierwsza sprzedaż była w styczniu 2017 r. i występuje w każdym miesiącu. Czy można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej w dowolnym miesiącu, np. w listopadzie lub w grudniu 2017 roku? Czy jest jakiś termin, w którym kończy się termin skorzystania z ulgi? Czy ulga ma wystąpić w rejestrze jednostki budżetowej – szkoły, a potem w scentralizowanej deklaracji VAT gminy? Czy od razu w deklaracji VAT gminy?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 30 października 2017 r. powiat realizuje program unijny, w ramach którego zatrudnia 8 pracowników na umowy zlecenia. Umowy zostaną zawarte z pracownikami starostwa powiatowego. Osoby te z umowy o pracę zawartej ze starostwem powiatowym otrzymują wynagrodzenie większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Umowy zlecenia zostaną natomiast zawarte między tymi osobami a powiatem. Czy od tych umów zleceń należy pobierać wszystkie składki ZUS? Zostanie też zawarta umowa zlecenia z osobą, która jest zatrudniona u kilku innych pracodawców na podstawie umów o pracę (nie na cały etat) i wynagrodzenie z tych umów nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy od umowy zawartej z taką osobą trzeba pobierać wszystkie składki? Jeżeli natomiast powiat zawrze umowę zlecenia z osobą, która jest zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę i osiąga z tej umowy o pracę wynagrodzenie przekraczające minimalne wynagrodzenie za pracę, to czy od umowy zlecenia mamy pobierać składki ZUS?

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z decyzją jednostki nadrzędnej (zarządzenie wójta gminy) jednostce budżetowej w październiku 2016 roku przekazano składniki majątkowe, które zostały wytworzone w toku realizowanej inwestycji przez inną jednostkę budżetową – inwestora zastępczego i w której to księgach rachunkowych były one ujęte na koncie 080 „Środki trwałe w budowie »inwestycje«”. W zarządzeniu jednostka została zobowiązana do zaksięgowania przekazanych składników majątkowych na podstawie dokumentu OT wraz z umorzeniem/amortyzacją naliczonymi od dnia faktycznego użytkowania przez jednostkę. Składniki majątkowe będące efektem inwestycji i przedmiotem jej przekazania były przez jednostkę faktycznie użytkowane, począwszy od lutego 2015 roku i od początku były przeznaczone na jej potrzeby. Wartość początkowa składników majątkowych została wyceniona według kosztu wytworzenia, gdyż w jednostce, która ewidencjonowała realizowane zadanie inwestycyjne, były księgowane tylko koszty ich budowy. Jak jednostka powinna zaksięgować otrzymane składniki majątkowe i ich umorzenie? Co z umorzeniem za rok 2015.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zorganizowała przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego wykonawcy uczestniczący w postępowaniu byli zobowiązani do wniesienia wadium, a następnie, po rozstrzygnięciu postępowania, wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą – zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wysokość wadium ustalono na kwotę 25.000 zł, wysokość zabezpieczenia należytego wykonania zaś w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wykonawcy.Wybrany w toku postępowania wykonawca, po ogłoszonym wyborze najkorzystniejszej oferty, wycofał się z postępowania, co spowodowało przepadek wniesionego przez niego wadium. Jednostka dokonała ponownego wyboru z pozostałych złożonych ofert. Wykonawca, którego oferta została wybrana, został zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 200.000 zł, które wpłacił na rachunek bankowy jednostki. 

czytaj więcej »

wiper-pixel