WYDANIE ONLINE

Jedna z podstawowych zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (w tym również jednostek organizacyjnych) stanowi, iż niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają wraz z upływem roku budżetowego. Jednakże ustawodawca dopuścił odstępstwo od tej zasady.

czytaj więcej »

Paragraf 236 nie może wystąpić w sprawozdaniu Rb-27S jednostki budżetowej, gdyż podziałka ta dotyczy wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego – przypomina kielecka RIO.

czytaj więcej »

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany – przypomina RIO. Stosowanie nietrwałych zapisów np. przy użyciu ołówka, w ręcznie prowadzonej księdze środków trwałych narusza przepisy ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Ustawa o finansach publicznych umożliwia wójtowi przekazanie przysługujących mu uprawnień do przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym. Regulacja ta nie ma jednak zastosowania do wprowadzania zmian w planach finansowych wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych – twierdzi białostocka RIO.

czytaj więcej »

Samo przekształcenie zespołu publicznych szkół w ośmioletnią szkolę podstawową nie wiąże się z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych zespołu – twierdzi wrocławska RIO.

czytaj więcej »

Warunkiem przeznaczenia pieniędzy z funduszu sołeckiego na wykonanie inwestycji na działce Skarbu Państwa jest uzyskanie przez gminę tytułu prawnego do wykonywania działań na takim gruncie.

czytaj więcej »

Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a wykazanym w księgach należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji. W przypadku materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalenie stanu tych materiałów na dzień bilansowy powinno być połączone z ujęciem ich wartości w księgach wraz z korektą kosztów.

czytaj więcej »

Środki funduszu sołeckiego muszą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które są służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

czytaj więcej »

Zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeprowadzenie inwentaryzacji oraz sporządzenie sprawozdań budżetowych nie jest wymagane w przypadku przekształcenia zespołu szkół. Taką opinię wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

czytaj więcej »

wiper-pixel