WYDANIE ONLINE

Rewolucja w kasach rejestrujących – zobacz, kiedy musisz wymienić kasę
Obecne kasy zostaną zastąpione przez kasy online. Będą one wysyłać informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie do Centralnego Repozytorium Kas. Zobacz, którzy podatnicy w pierwszej kolejności będą mieli obowiązek wymiany kasy.

czytaj więcej »

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych przygotowany przez ministra edukacji narodowej. Zmiany obejmą w szczególności urlop dla poratowania zdrowia, procedurę oceny pracy oraz awans zawodowy. Zgodnie z planem mają wchodzić w życie 1 stycznia i 1 września 2018 r.

czytaj więcej »

Pracownicy Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), którzy złożyli oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych warunków zatrudnienia, stali się od 1 września 2017 r. odpowiednio pracownikami Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) albo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można nie stosować metody spisu z natury, tylko weryfikację przy ustalaniu stanu paliwa w samochodach, a także oleju opałowego? Czy można stosować w inwentaryzacji metody uproszczenia w stosunku do paliwa, gdy zakup księgowany jest w całości bezpośrednio w koszty i na koniec roku koszty nie są pomniejszane o stany paliwa w bakach samochodów, czy oleju opałowego?

czytaj więcej »

U pracownicy stwierdzono chorobę zawodową. Z tego tytułu pobierała rentę z ubezpieczenia wypadkowego. Po kilku latach ZUS cofnął rentę pomimo pojawienia się kolejnej choroby uniemożliwiającej wykonywanie pracy. Czy miał rację? Sprawdź, jakie stanowisko w tej sprawie zajął Sąd Najwyższy. Poznaj także stanowisko eksperta.

czytaj więcej »

Pracownik, wobec którego był stosowany mobbing w pracy, otrzyma odszkodowanie nawet wtedy, kiedy nie rozwiązał stosunku pracy. Taką m.in. zmianę przewiduje projekt Kodeksu pracy, który został skierowany przez Prezydenta RP do Sejmu. Co jeszcze się zmieni?

czytaj więcej »

Czy w przypadku wydania w ramach konkursu nagrody o wartości nieprzekraczającej 200 zł osobie fizycznej nagroda ta korzysta ze zwolnienia z opodatkowania? Poznaj aktualny wyrok w tej sprawie.

czytaj więcej »

Zmiany wprowadzone w szkolnictwie wymogły zmianę w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zarówno rozporządzenie, jak i reforma szkolnictwa weszły w życie 1 września. Co się zmieniło dla młodocianych pracowników?

czytaj więcej »

Obowiązkowe przesyłanie dobowych plików JPK_WB będzie obowiązywać dopiero w 2018 roku. Poznaj szczegóły zmian.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.) opublikowało informację o średniej kwocie bazowej w kraju na 2018 rok.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica zatrudniona na umowę o pracę przebywa na zwolnieniu lekarskim od 6 września 2017 r. do 30 września 2017 r. z powodu wypadku w drodze do pracy (sporządzony protokół wypadku). Wynagrodzenie pracownicy: stałe miesięczne 3.600 zł, premia kwartalna za III kwartał 2016 roku wypłacona w październiku 2016 roku w wysokości 400 zł, premia kwartalna za IV kwartał 2016 roku wypłacona w styczniu 2017 roku w wysokości 500 zł. We wrześniu 2017 roku pracownica otrzyma nagrodę jubileuszową w kwocie 2.700 zł. Pracownica ma zajęcie komornicze wynagrodzenia (ZUS, US i inne). Ile wyniesie płaca zasadnicza, zasiłek chorobowy i potrącenie komornicze za wrzesień 2017 roku?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy za 2017 rok jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek składania sprawozdania o wydatkach strukturalnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda powiatowa PSP zakupiła wiązankę na święto 3 Maja. Z jakiego paragrafu powinien być pokryty ten wydatek, czy z § 4300 wydatki okolicznościowe, czy § 4210 zakup materiałów?

czytaj więcej »

Pytanie: W gminie zostało 31 sierpnia 2017 r. zlikwidowane gimnazjum, a oddziały gimnazjalne (kl. II i III) włączono do szkoły podstawowej działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Nauczyciele zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe otrzymali informację, że od 1 września 2017 r. są nauczycielami szkoły podstawowej. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, jak i w niepełnym wymiarze realizują swoje godziny zarówno w szkole podstawowej w kl. IV-VII, jak i w gimnazjum, np. nauczycielka  matematyki realizuje zajęcia w wymiarze 8/18 w kl. IV a ,b  oraz 12/18 w klasach II i III gimnazjum. Czy będzie prawidłowo, jeśli wszystkie wydatki płacowe i pochodne zakwalifikujemy w rozdziale 80101 Szkoła podstawowa (nauczyciele są aktualnie pracownikami szkoły podstawowej), czy też wykazywać rozdział 80110 Gimnazjum, biorąc za podstawę zmianę z lipca 2017 roku dotyczącą klasyfikacji budżetowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy obliczyć ekwiwalent za urlop nauczyciela zatrudnionego na 6,5/25 etatu w placówce nieferyjnej (przedszkole)? Pracownik ten był zatrudniony w okresie od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., jego wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 697,06 zł, stażu w kwocie 55,76 oraz z dodatku za warunki trudne w kwocie 48,75 zł. Zgodnie z wyliczeniem kadrowej pracownik ten powinien otrzymać ekwiwalent za 29 godzin urlopu. W jaki sposób należy ustalić jego wynagrodzenie za 1 godzinę urlopu?

czytaj więcej »

wiper-pixel