WYDANIE ONLINE

Limit jednorazowej amortyzacji zwiększy się do 100.000 zł rocznie
Oprócz rozwiązań uszczelniających system podatków dochodowych minister wprowadza zmiany upraszczające i precyzujące obecnie funkcjonujące regulacje. Dotyczą one m.in. podwyższenia z obecnych 3.500 zł do 5.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

czytaj więcej »

 Czy wartość wyżywienia zapewnionego pracownikom w trakcie podróży służbowych w wysokości wyższej niż kwoty potrąceń wskazane w rozporządzeniu o podróżach służbowych stanowi dla pracowników przychód podlegający PIT? Poznaj wyrok NSA i sprawdź praktyczne skutki.

czytaj więcej »

Już na jesieni powszechny wiek emerytalny ponownie wyniesie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Sprawdź, czy będą wprowadzone przepisy przejściowe co do objęcia pracowników ochroną przedemerytalną.

czytaj więcej »

Pytanie: W naszym zakładzie wypłacane są z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia pieniężne oraz wczasy pod gruszą. Pracownik ma zajęcie komornicze, na którym jest zapis: „zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz wierzytelności zasiłku chorobowego i wezwanie do dokonywania potrąceń”. Czy na podstawie takiego zajęcia egzekucji podlegają wypłaty z ZFŚS?

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości określa terminy i metody inwentaryzacji, jednak nie odnosi się do szczegółowych regulacji, dotyczących organizacji i technicznych aspektów przeprowadzania inwentaryzacji w jednostce. Poznaj terminy i częstotliwość inwentaryzacji.

czytaj więcej »

Pytanie: W ubiegłym roku zakupiliśmy program komputerowy (program posiada kilka modułów), licencję na ten program ujęłam w wartościach niematerialnych i prawnych. W tym miesiącu zakupiliśmy dwa moduły do programu o wartościach przekraczających 3.500 zł. Umowę licencyjną posiadamy na pierwotnie zakupiony program z modułami. Aktualizacja umowy w momencie zakupu kolejnych modułów następuje w formie aneksu. Czy zakup kolejnych modułów mogę ująć jako oddzielną wartość niematerialną i prawną?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września nasze gimnazjum zostaje włączone do szkoły podstawowej na podstawie uchwały rady gminy. Czy w związku z tym SP przejmuje całą dokumentację księgową i finansową gimnazjum? Kto będzie sporządzał sprawozdania budżetowe, np. Rb-28S i finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres do sierpnia 2017 roku. Nadmieniamy, że organ prowadzący nie wyznaczył likwidatora ani nie określił zasad przekazania majątku i dokumentacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Mam pytanie w związku z nową KŚT 2016. Czy w związku ze zmianą klasyfikacji środków trwałych od 2018 roku należy zmienić w kartotekach środków trwałych grupy już istniejące na nowe kategorie, np. grupa 491 zespoły komputerowe, zmiana na grupę 487? Co ze stawkami amortyzacyjnymi?

czytaj więcej »

Pytanie: Wystawiliśmy fakturę kosztową z tytuły wyżywienia dzieci. Faktura została zaksięgowana 201/760. Wpływ za fakturę 132/201. Ośrodek wpłacił drugi raz za tę samą fakturę. Ponownie zaksięgowano WB 132/201. Zwrócono nadpłaconą kwotę. W jaki sposób należy zaksięgować WB?

czytaj więcej »

Pytanie: Biblioteka szkolna jest zobowiązana zrobić skontrum. Czy musi zrobić spis z natury co cztery lata? Na dzień dzisiejszy mamy wprowadzoną wartość ogólną i tylko nanosimy zmiany (zakup, likwidacja). Czy dział księgowości musi każdą książkę wprowadzić na stan i nadać jej numer, tak jak w przypadku środków trwałych i wyposażenia?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z potrzebą okresowego sprawdzenia prawidłowości wykonywania obowiązków przez osobę materialnie odpowiedzialną dyrektor instytucji zarządził przeprowadzenie inwentaryzacji. Powołano 3-osobową komisję inwentaryzacyjną. Miesiąc temu zostało wydane zarządzenie, które pracownik odpowiedzialny materialnie otrzymał do wiadomości. Wczoraj przedłożył zwolnienie lekarskie (z zapisem, że chory może chodzić). Czy możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji podczas jego zwolnienia chorobowego? Jest jedyną osobą odpowiedzialną za powierzone mienie.

czytaj więcej »

wiper-pixel