WYDANIE ONLINE

Sprawdź, jak ewidencjonować środki unijne w samorządowych jednostkach budżetowych
Aby zapewnić kontrolę środków pomocowych, jednostki muszą odrębnie ujmować zdarzenia związane z realizowanymi projektami. Na tej podstawie będą bowiem sporządzane sprawozdania finansowe.

czytaj więcej »

Organy podatkowe gmin (burmistrzowie, prezydenci miast) będą miały obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego – wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Poznaj szczegóły tych zmian.

czytaj więcej »

Sprawdź, na czym polegają zmiany dotyczące zakresu opodatkowania współwłaścicieli nieruchomości, gruntów rolnych oraz lasów w sytuacji, gdy ich współwłaścicielami są podatnicy zwolnieni od podatku albo ci, którzy w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) w podatku od towarów i usług. Poznaj praktyczne skutki tych zmian i sprawdź, czy na nich skorzystasz. Więcej na ten temat w komentarzu Jacka Matarewicza, adwokata, doradcy podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski sp. z o.o.

czytaj więcej »

Właściwy organ na wniosek zobowiązanego może umorzyć w całości lub w części należności publicznoprawne. Ograniczenie od tej reguły przewidziano dla zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą odnośnie do rodzajów należności publicznoprawnych i warunków związanych z pomocą publiczną.

czytaj więcej »

W budżecie JST (gminy) do ewidencji operacji dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej niezbędne są konta: 133 „Rachunek budżetu”, 240 „Pozostałe rozrachunki”, 260 „Zobowiązania finansowe”, 901 „Dochody budżetu”, 902 „Wydatki budżetu”, 961 „Wynik wykonania budżetu”. Sprawdź, o czym pamiętać, aby bezbłędnie ewidencjonować dofinansowanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy gmina ma możliwość zakupienia karnetu na rowery jako prezent dla gminy sąsiadującej z okazji 50-lecia. Karnet nie byłby imienny. Czy trzeba od tego zapłacić podatek i czy nie będzie to naruszeniem dyscypliny finansów publicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne w wysokości 2.000 zł brutto, do przychodu doliczany jest również dodatek w wysokości 300 zł (dodatek ten doliczany jest z tytułu zapewnienia mieszkania przez pracodawcę w miejscowości świadczenia pracy, jak również zgłoszonej jako adres zamieszkania pracownika). Kwota netto wynosi 1.369,05 zł. Czy prawidłowo dokonałam obliczeń wynagrodzenia pracownika? Wynagrodzenie zasadnicze 2.000 zł plus ryczałt za mieszkanie 300 zł? Podstawa składek na ubezpieczenia społeczne: 2.300 zł, koszty uzyskania 111,25 zł, podstawa podatkowa 1.984,67, potrącenia 300 zł. Razem do wypłaty: 1.369,05 zł.

czytaj więcej »

wiper-pixel