WYDANIE ONLINE

Programy, aktualizacje i koncesje – praktyczne przykłady ewidencji
W skład aktywów niezbędnych do realizacji zadań powierzonych jednostkom oświatowym i wychowawczym wchodzą wartości niematerialne, takie jak licencje na programy komputerowe czy koncesje. Jeżeli jednostka nabędzie aktualizację oprogramowania komputerowego w sytuacji, gdy ma już licencję na czas nieokreślony, zakup taki nie będzie miał wpływu na stan posiadanych wartości niematerialnych i prawnych. Zwiększy natomiast koszty działalności. Sprawdź, jak będzie przebiegać poprawna ewidencja księgowa.

czytaj więcej »

Osobami uprawnionymi do korzystania z ZFŚS są pracownicy, członkowie ich rodzin, emeryci i renciści lub inne osoby wymienione w regulaminie. Do jednej z form wypoczynku można zakwalifikować także wyjazdy organizowane w ramach tzw. zielonej szkoły. Zobacz, kiedy płatnik może zastosować zwolnienie PIT oraz jak przeprowadzić ewidencję księgową dofinansowania z ZFŚS.

czytaj więcej »

W zakładach pracy mogą działać tzw. kasy zapomogowo-pożyczkowe, które są formą wzajemnej pomocy materialnej pracowników. Warto pamiętać, że w tym zakresie nie ma zastosowania rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Sprawdź, jak uniknąć błędów w ewidencji operacji dotyczących wpływu i wypływu środków w kasie.

czytaj więcej »

Ochrona związkowa ma treść jednoznaczną i nie ogranicza się wyłącznie do działalności ściśle związkowej. W każdych warunkach pracodawca jest uzależniony od woli zarządu związku zawodowego co do zgody rozwiązania umowy o pracę członkiem tego związku objętym ochroną - wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 3 sierpnia 2016 r. sygn. akt I PK 227/15.

czytaj więcej »

Przechowywanie dowodów księgowych powinno odbywać się w każdej jednostce, w postaci oryginałów dokumentów. Ponadto dokumenty powinny być poukładane w ustalonym porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na okresy sprawozdawcze, w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Poznaj przykładowy sposób oznakowania akt zawierających dowody księgowe.

czytaj więcej »

Poza warunkami określonymi dla wszystkich dowodów księgowych przepisami ustawy o rachunkowości dopuszczone zostały szczególne sposoby wystawiania niektórych dowodów zewnętrznych w celu ułatwienia obrotu gospodarczego. Jednym z takich dokumentów jest faktura VAT przez, którą rozumie się przez to dokument w formie papierowej lub w formie elektronicznej zawierający dane wymagane przepisami wydanymi na ich podstawie.

czytaj więcej »

Nowy KSR 11 wyjaśnia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, jak również dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Został opublikowany w Dzienniku Urzędowym ministra rozwoju i finansów z 29 maja 2017 r. (poz. 105) i dotyczy również jednostek sektora publicznego.

czytaj więcej »

Ustawa zmieniająca rozszerza zakres podmiotowy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, obejmując nią również funkcjonariuszy Służby Celnej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

czytaj więcej »

W lipcu opublikowano tekst jednolity ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

czytaj więcej »

W Dzienniku Ustaw z 29 czerwca 2017 r. pod pozycją 1282 opublikowano ustawę z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Poznaj zakres zmian.

czytaj więcej »

Rb-27ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami. RIO w Bydgoszczy ostrzega przed najczęściej popełnianymi błędami.

czytaj więcej »

Należności alimentacyjne powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych jednostki w dacie wypłaty świadczenia osobie uprawnionej do alimentów. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są do 1 sierpnia.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka samorządowa zorganizowała święto powiatu, podczas którego występował kabaret. Wystawiono fakturę rozbitą na trzy pozycje: honorarium, zwrot kosztów transportu, nocleg. Czy pozycja pierwsza powinna zostać ujęta w § 4090, a dwie pozostałe w §4300?

czytaj więcej »

wiper-pixel