WYDANIE ONLINE

Wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych – poznaj konsekwencje podatkowe i księgowe
Wynajem części powierzchni budynków, w których oświatowe jednostki publiczne na co dzień wykonują swoją działalność, rodzi określone konsekwencje zarówno w zakresie opodatkowania, jak i ewidencji księgowej. Od dnia przejścia na scentralizowany model rozliczania VAT wynajem pomieszczeń jest opodatkowany według właściwej stawki podstawowej VAT 23%,  zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Zarząd powiatu może utworzyć nowe zadanie inwestycyjne kosztem likwidacji innego – w granicach tego samego działu wydatków budżetu. Warunkiem jest otrzymanie od organu stanowiącego stosownego upoważnienia.

czytaj więcej »

Wydatki dotyczące przekazania grantu partnerom zagranicznym należy klasyfikować w §200. Klasyfikacja wydatków związanych z powierzeniem realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego zależy natomiast od tego, czy zadanie takie jest objęte samorządowym programem polityki zdrowotnej.

czytaj więcej »

Do sporządzenia i przekazania w zakresie budżetów państwa, w imieniu jednostki, są zobowiązani dysponenci środków budżetu państwa wszystkich stopni z wyłączeniem kierowników placówek. Sprawozdanie dla placówek  sporządzają dysponenci części budżetowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Dom kultury w 2015 roku rozpoczął inwestycje - budowę amfiteatru. W ramach inwestycji została zakupiona scena mobilna finansowana z dotacji celowej za 44.710 zł i ze środków własnych 50.000 zł. Scena w roku 2016 została protokołem OT wprowadzona do ewidencji środków trwałych, ale inwestycja nie została jeszcze zakończona. Czy w związku z tym scena powinna być amortyzowana jako odrębny środek trwały już od 2016 roku, czy trzeba czekać do skończenia inwestycji? Jak powinnam amortyzować część środka trwałego sfinansowanego z innych źródeł niż dotacja celowa, czy zapis Amortyzacja/Umorzenie będzie zapisem prawidłowym?

czytaj więcej »

Najem z jednoczesnym obciążaniem najemców opłatami za energię cieplną to dwa odrębne świadczenia, tj. najem lokali mieszkalnych oraz dostawa towarów – energii cieplnej – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Poznaj skutki tej interpretacji.

czytaj więcej »

W ramach przyjętych zasad rachunkowości jednostki mogą stosować uproszczenia pozwalające oszczędzić czas i pracę. Mogą one dotyczyć np. definiowania momentu ewidencji rozrachunków na przełomie okresów sprawozdawczych, wyceny zapasów oraz ewidencji niskocennych składników majątku. Przyjęte rozwiązania nie mogą jednak wpływać na obowiązek zapewnienia wykazania w księgach rachunkowych wszystkich danych, które są istotne w procesie podejmowania decyzji gospodarczych.

czytaj więcej »

Procedura likwidacyjna jest skomplikowanym procesem. Pominięcie jednego z etapów może spowodować wstrzymanie całego postępowania. Jak zatem przeprowadzić prawidłową procedurę zamknięcia ksiąg rachunkowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej jednostki czasami używa prywatnego samochodu w celach służbowych, np. jedzie na szkolenie czy też załatwia różne sprawy w starostwie. Osoba ta nie jest zatrudniona jako kierowca. Czy musi być poddana badaniu psychologicznemu dla kierującego pojazdem? To samo pytanie dotyczy osób, które mają ryczałty samochodowe.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w latach 2012−2015 zwolniła funkcjonariuszy, którzy nie nabyli uprawnień do świadczenia emerytalnego, więc przekazano za nich do ZUS składki emerytalno-rentowe za cały okres pełnienia służby. Była odprowadzana za nich wyłącznie składka zdrowotna. W 2017 roku dokonano korekty do ZUS w związku z błędnym naliczeniem składek, wystąpiła napłata z zapłaconych składek. Jednostka w tym roku zwolniła funkcjonariusza, który nie nabył uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego i za niego naliczyła również do ZUS składki emerytalno-rentowe. Czy jednostka budżetowa może pomniejszyć naliczone składki w 2017 roku o nadpłatę z lat ubiegłych, czy też nadpłatę z lat ubiegłych powinna przekazać na dochody budżetowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka chce kupić komputer wraz z programem Microsoft Office. Czy całość może stanowić środek trwały? Czy program należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych?

czytaj więcej »

wiper-pixel