WYDANIE ONLINE

Pracodawca samorządowy jest zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikom, którzy uzyskali do niej prawo. Jednak szef, który nie dopełni tego obowiązku w odpowiednim terminie, powinien liczyć się z otrzymaniem kary. Może ona opiewać nawet na 30.000 zł. Sprawdź, czy takie zasady obowiązują także dla odprawy emerytalno--rentowej oraz dodatku za wysługę lat.

czytaj więcej »

Z dotychczasowych wyjaśnień regionalnych izb obrachunkowych oraz rozstrzygnięć organów nadzoru wynika, że największe problemy sprawia kwestia precyzyjnego i właściwego przekazania obowiązków w ramach wspólnej obsługi i ponoszenie za nie odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Pytanie: Urząd gminy jest jednostką scentralizowaną w zakresie VAT. Będzie składał korekty deklaracji VAT za okres 2013–2016 w związku z wyrokiem TSUE. Do urzędu skarbowego w terminie złożono odpowiednie oświadczenia. Stosownie do wytycznych Ministerstwa Finansów, znajdujących się w broszurze z 24 listopada 2016 r., należy skorygować obciążenia pomiędzy jednostkami. Jak należy ująć w rejestrze VAT faktury, które dotyczą wzajemnych obciążeń pomiędzy jednostkami?

czytaj więcej »

W 2017 roku wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1.185,66 zł. W przypadku nauczycieli zatrudnionych na okres krótszy niż rok szkolny oraz na część etatu kwota ta będzie proporcjonalna do okresu zatrudnienia i wymiaru czasu pracy w roku szkolnym 2016/2017. Sprawdź, kto ma prawo do świadczenia urlopowego i jak poprawnie obliczyć jego wysokość.

czytaj więcej »

Pytanie: W 2016 roku muzeum nie było vatowcem, gdyż wybrało zwolnienie ze względu na obroty. Od stycznia 2017 roku muzeum jest czynnym podatnikiem VAT. Czy od faktury za zużycie gazu wystawionej 2 stycznia 2017 r. (data sprzedaży 30 grudnia 2016 r., data wpływu 10 stycznia 2017 r.), dotyczącej kosztów grudnia, muzeum może odliczyć VAT, czy nie? Nadmieniam, że muzeum odlicza VAT w 100 %. Otrzymaliśmy również korekty faktur za II półrocze (od lipca do grudnia 2016 roku) dotyczące zużycia gazu: data sprzedaży 1 lutego 2017 r., data wpływu 13 lutego 2017 r. Co z VAT w tym przypadku? Nadmieniam również, że refakturuję media i nie wiem, czy fakturę sprzedaży wystawianą w styczniu za gaz powinnam wystawić z VAT?

czytaj więcej »

Pracodawca administruje zbiorem danych, ale także jest zobowiązany do ochrony danych osobowych. Jeśli udostępni je albo umożliwi dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nawet nieumyślne działanie co do błędu nie stanowi przesłanki braku odpowiedzialności.

czytaj więcej »

Przychodem są wszystkie świadczenia, które stawiane są do dyspozycji pracownika podczas zatrudnienia, jak również po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli nie zostały uregulowane. Część z nich korzysta ze zwolnienia, ale od większości kierownik jednostki sektora publicznego – jako płatnik – zobowiązany jest pobrać i odprowadzić zaliczkę na PIT.

czytaj więcej »

Pożyczki z ZFŚS są najczęściej udzielane w celu pokrycia kosztów remontu lub modernizacji mieszkania lub domu czy zakupu mieszkania lub domu. Zasady przyznawania pożyczek powinny wynikać z regulaminu ZFŚS wprowadzonego w życie zarządzeniem dyrektora jednostki oświatowej. Poznaj przykłady ewidencji.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa – Zarząd Mienia Komunalnego – zarządza mieszkaniowym zasobem gminy polegającym w znacznej części na wynajmowaniu lokali mieszkalnych i użytkowych. Zasób mieszkaniowy obejmuje lokale w budynkach stanowiących własność gminy oraz budynkach stanowiących współwłasność gminy i osób fizycznych – wspólnotach mieszkaniowych. W wyniku rozliczeń rocznych dokonywanych przez wspólnotę mieszkaniową występują sytuacje, gdy wpłacone w ciągu poprzedniego roku zaliczki na media były wyższe niż poniesione przez wspólnotę koszty. Przychody z tytułu najmu lokali ewidencjonujemy na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” w korespondencji z kontem 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. Nasze pierwsze pytanie dotyczy kwalifikacji zwrotów nadpłat przez wspólnotę. Czy należy kwalifikować je jako pozostałe przychody, księgując na koncie 760, czy jako przychody finansowe, księgując na koncie 750?

czytaj więcej »

Pierwsza nagroda przyznawana jest po uzyskaniu przez pracownika 20 lat stażu pracy, kolejne nagrody jubileuszowe wypłacane są co 5 lat, aż do uzyskania stażu 45 lat, a w przypadku nauczycieli – 40 lat.

czytaj więcej »

Odprawa związana z przejściem na emeryturę lub rentę jest świadczeniem przewidzianym zarówno w przepisach Kodeksu pracy, jak i przepisach szczególnych dotyczących pracowników sfery budżetowej. Jednak w sektorze publicznym obowiązują korzystniejsze zasady wypłaty tych odpraw niż ma to miejsce dla pozostałych pracowników. Wysokość odprawy emerytalno-rentowej uzależniona jest od stażu pracy.

czytaj więcej »

Urlop wychowawczy przysługuje pracownikowi, który był zatrudniony na podstawie stosunku pracy co najmniej 6 miesięcy (wliczając także okresy pracy u poprzednich pracodawców). Tylko w 3 przypadkach jeden rodzic może skorzystać z pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Szkoła, jako jednostka budżetowa gminy, wzięła udział w konkursie, który polegał na zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. Placówka za zbiórkę odpadów otrzymała nagrodę. Czy powinniśmy odprowadzić VAT należny od otrzymanej nagrody pieniężnej?

czytaj więcej »

wiper-pixel