WYDANIE ONLINE

Rozliczanie podróży służbowych często przysparza wiele problemów, pomimo że zmienione przepisy obowiązują już od dwóch lat. Przypominamy, jak prawidłowo je rozliczać, prezentujemy aktualne przepisy, orzecznictwo sądowe, interpretacje organów podatkowych.

czytaj więcej »

W kolumnie „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych...” sprawozdania Rb-27S gmina powinna wykazać kwotę stanowiącą iloczyn różnicy stawki maksymalnej podatku rolnego i stawki lokalnej oraz podstawy opodatkowania – przypomina łódzka RIO.

czytaj więcej »

Gmina, sprzedając mikrobus służący do wykonywania zadań własnych, nie działa dla tej czynności w charakterze podatnika. Sprzedaż tego pojazdu nie podlega zatem opodatkowaniu VAT. 

czytaj więcej »

Ujawnione podczas kontroli formalno-rachunkowej i kontroli pod względem merytorycznym błędy w dowodach księgowych można poprawić w sposób określony przepisami art. 22 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Sposób dokonywania korekty zależy od rodzaju dowodu księgowego, którego ona dotyczy. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pracownikowi sfery budżetowej za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz własnych narzędzi na potrzeby pracodawcy należy się ekwiwalent. Jest on wolny od podatku dochodowego, tylko jeśli zostanie wypłacony zgodnie z przepisami bhp. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy do dochodu uwzględnianego w celu przyznania np. pomocy finansowej, dopłaty do wyjazdu ze środków Funduszu Świadczeń Socjalnych liczą się: 500+, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe, świadczenie rodzicielskie, świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub alimenty ogólnie, odszkodowanie za wypadek w pracy, komunikacyjny lub inny, zasiłek stały współmałżonka, zasiłek okresowy, środki, które otrzymuje się – rodzina zastępcza, zwrot z urzędu skarbowego – ulga prorodzinna?

czytaj więcej »

Pytanie: Od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w innej szkole przez nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć wymaga pisemnej zgody dyrektora szkoły. W przypadku naruszenia przez nauczyciela tego warunku dyrektor szkoły wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

czytaj więcej »

Rok 2017 przyniósł wiele zmian w porządku prawnym, a jedną z nich jest wprowadzenie zasad funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, których celem jest m.in. połączenie postępowań o podobnym charakterze prowadzonym dotychczas przez różne organy. W związku z tym w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej zostały wprowadzone zapisy dotyczące m.in. audytu i czynności audytowych, które na podstawie dotychczasowych przepisów były wykonywane przez organy kontroli skarbowej i Służbę Celną. Nowością jest również dodatek kontrolerski – sprawdź, komu przysługuje i ile wynosi.

czytaj więcej »

Dofinansowanie przysługuje na każde dziecko i ma charakter dotacji celowej, a nie podmiotowej, nie może więc być uzależnione od liczby godzin pobytu – uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 marca 2017 r., sygn. akt II GSK 1673/15.

czytaj więcej »

Zakup sprzętu na plac zabaw (stanowiący środek trwały o wartości przekraczającej 3.500 zł) może być potraktowany jako zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego niepodlegający kwotowym ograniczeniom. Tak wynika z pisma RIO w Opolu.

czytaj więcej »

Zespół gospodarki komunalnej nie jest zobowiązany do opłacania na rzecz gminy podatku od nieruchomości. Odpłatność, która pojawia się przy świadczeniu usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, nie może przesądzać o tym, że działalność ma charakter zarobkowy – twierdzi kielecka RIO.

czytaj więcej »

Samorząd gminny może przejąć zadania do realizacji od innej gminy, powiatu i województwa, natomiast odwrotny kierunek nie jest prawnie dopuszczalny – przypomina RIO w Zielonej Górze.

czytaj więcej »

wiper-pixel