WYDANIE ONLINE

Nowelizacja ustawy o rachunkowości z 15 grudnia 2016 r. zmodyfikowała zasady zastosowania uproszczeń w zakresie ujmowania leasingu w jsfp. Wcześniej spośród sektora publicznego tylko jednostki samorządu terytorialnego mogły stosować kwalifikację podatkową w leasingu. Zapoznaj się z innymi zmianami istotnymi dla księgowych jsfp.

czytaj więcej »

Gmina może przyjmować darowizny pieniężne od podmiotu prywatnego, z których środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uważają przedstawiciele kieleckiej RIO.

czytaj więcej »

W dniu 1 grudnia 2016 r. uchwalona została ustawa nowelizująca ustawę o VAT. Oprócz zmian, które weszły w życie z początkiem 2017 roku, przewiduje ona obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. nowe regulacje dotyczące obliczania proporcji do celów odliczeń częściowych przez jst.

czytaj więcej »

Potrzeba nowelizacji wynikała z obowiązujących już od ponad roku zmian w uprawnieniach rodzicielskich. Dlatego właśnie treść świadectwa pracy musiała ulec rozszerzeniu o informacje w tym zakresie. Co jeszcze uległo zmianie? Poznaj nowy wzór świadectwa pracy.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują dłuższe niż dotychczas okresy na złożenie do sądu stosownego odwołania. Pamiętaj o tym przy wypowiadaniu umów o pracę pracownikom.

czytaj więcej »

Pytanie: Na konto budżetu jednostki oświatowej wpłacono 400 zł z tytułu wyroku sądowego. Środki w całości zostały przekazane gminie. Czy prawidłowe byłoby zaksięgowanie wpływu na konto Wn 130/2, Ma 221 przypisu 221/720?

czytaj więcej »

Jeżeli podczas realizacji projektu doszkalającego nauczycieli i pracowników starostwa powiat dokona zakupów, które nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi, nie będzie mógł odliczyć VAT wynikającego z faktur zakupowych.

czytaj więcej »

W Twojej jednostce pracownicy są zatrudnieni na zastępstwo? A może na podstawie umów zawartych na podstawie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych? Jeżeli tak, sprawdź, jakie zmiany zostały przygotowane dla tych osób.

czytaj więcej »

Procentową część dochodów otrzymywanych przez JST w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należy ujmować w par. 236. Dochody uzyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu państwa ujmuje się w konkretnych paragrafach – według źródła.

czytaj więcej »

Nie ma przepisu, który umożliwiałby zmianę planu budżetowego gminy z mocą wsteczną. Jest tak nawet wówczas, gdy modyfikacja dotyczy kwot dotacji celowych z budżetu państwa – twierdzi szczecińska RIO.

czytaj więcej »

Gmina może ponosić wydatki związane z transportem dzieci do szkoły znajdującej się poza właściwym dla nich obwodem szkolnym. Wynika to z zasady samorządności gminy oraz prawa wyboru szkoły przez rodziców. Ważne jest, aby dany wydatek miał podstawę prawną do jego dokonania i był ujęty w uchwale budżetowej.

czytaj więcej »

W tym roku obowiązują wyższe kary pieniężne za popełnienie wykroczeń i przestępstw skarbowych. Wiąże się to ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, które jest podstawą wyliczenia kar i grzywien.

czytaj więcej »

Podwyższenie limitu, od którego obowiązkowo trzeba prowadzić księgi rachunkowe, czy też wprowadzenie objaśnień podatkowych, które dadzą podatnikom ochronę – takie m.in. zmiany obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Przy sporządzaniu bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego należy pamiętać, że wykazywane dane muszą być zgodne z prowadzoną przez jednostkę ewidencją księgową. Upewnij się, jak poprawnie powiązać poszczególne pozycje aktywów bilansu z saldami kont.

czytaj więcej »

W rachunku zysków i strat, w części A, prezentacji podlegają osiągnięte przez jednostkę przychody netto ze sprzedaży produktów. Wykazywane według cen sprzedaży netto obejmują: przychody ze sprzedaży wyrobów i usług, w tym również robót. Sprawdź, o czym jeszcze należy pamiętać, ustalając wynik finansowy jednostki.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka wychowawcza kwalifikuje wydatki w rozdziały 80111, 80134, 85420 i 85421. Naszym zdaniem tylko z dokształcania nauczycieli kształtujemy wydatki strukturalne. Czy pomoce dydaktyczne, godziny ponadwymiarowe, inwestycje, zakup kluczy elektronicznych, szkolenia i podróże służbowe oraz zakupy nowych przedmiotów itp. także powinny być kwalifikowane jako wydatki strukturalne?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma budująca żłobek korzystała z prądu jednostki, która wystawiła z tego tytułu rachunek z podlicznika. Środki, które ewentualnie wpłyną, zostaną przekazane gminie (firma upadła). Jak należy taki rachunek zaksięgować na dochodach? W której pozycji w sprawozdaniach należy należności umieścić (zakładam brak zapłaty) w Rb-27S, Rb-N oraz w sprawozdaniach finansowych, które będą składane w marcu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka dokonała korekty funduszu socjalnego (zmniejszenia). Zaksięgowała Wn 851, Ma 135 i Wn 130 Ma 4059 (zwrot wydatków). Czy należy dokonać zapisu technicznego ujemnego do konta 130 i 405?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można przyjąć w księgowości fakturę, którą dostał na e-maila nasz nauczyciel (pobrał zaliczkę, kupił bilety do muzeum). Faktura została do niego wysłana na e-maila, ale niestety nie ma żadnego podpisu, pieczątki, imienia i nazwiska osoby wystawiającej fakturę.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można przyjąć do księgowości fakturę pro formę i ją opłacić? Czy musi być tylko i wyłącznie faktura? W jednostce praktykujemy, że przyjmujemy pro formę, opłacamy ją, po czym po otrzymaniu faktury podpinamy ją pod pro formę.

czytaj więcej »

Pytanie: Przedszkole korzystało w wakacje z lokalu jednostki oświatowej. Wystawiono notę za zużycie energii, odprowadzenie ścieków i ogrzewanie. Nota ma być zaksięgowana na obniżenie kosztów. W jaki sposób ją zaksięgować i w jaki sposób zaksięgować wpływ z przedszkola?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła 27 grudnia 2016 r. zaksięgowała fakturę za książki i wysłała przelew na kwotę 246 zł. Dnia 3 stycznia 2017 r. otrzymała przelewem zwrot tej wpłaty, tj. 246 zł (pracownik wydawnictwa dokonał pomyłkowego zwrotu). Jak zaksięgować zaistniałe zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła wynajmuje mieszkania służbowe pracownikom i co miesiąc obciąża ich z tytułu: czynszu, opłat za ogrzewanie, za wodę ciepłą i zimną, za energię elektryczną, odprowadzenie ścieków. W jaki sposób i za co należy refakturować?

czytaj więcej »

Pytanie:  Publiczna szkoła podstawowa w wyniku centralizacji VAT w gminie od 1 stycznia 2017 r. od świadczonych usług najmu jest obowiązana naliczać VAT. Czy jeśli usługi te świadczy dla niepublicznej szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną na cele edukacyjne, to należy doliczyć 23%? Czy ma tu zastosowanie zwolnienie?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2016 roku jednostki oświatowe korzystały ze zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży z zastosowaniem kasy fiskalnej na sprzedaż usługi stołówek udostępnionych wyłącznie dla uczniów, nauczycieli i personelu. Czy w związku z centralizacją VAT zobligowane są do zakupu kasy fiskalnej? Czy płatności za obiad po centralizacji muszą być przekazywane na konto bankowe, czy mogą być wpłacane do kasy? Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła wynajmuje halę sportową osobom fizycznym do gry w piłkę. Najemcy wnoszą odpłatność za wynajem na konto bankowe szkoły. Po centralizacji VAT szkoła powinna wystawić faktury VAT z odpowiednią stawką. Czy szkoła obowiązana jest wystawić faktury każdemu najemcy, czy jedną zbiorczą fakturę na wszystkie wynajmy w miesiącu? Z jaką stawką VAT? Na kogo powinna być wystawiona faktura? Czy wystarczy księgowanie VAT i nanoszenie na rejestr z banku?

czytaj więcej »

wiper-pixel