WYDANIE ONLINE

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. trzynastka, przewidziane jest dla części osób zatrudnionych w jednostkach sektora publicznego. Świadczenie to nie ma charakteru powszechnego, ale dla tych grup, które wskazuje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej, ma za to charakter obligatoryjny.

czytaj więcej »

30 grudnia została opublikowana kolejna nowelizacja rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Poznaj szczegóły zmian. 

czytaj więcej »

Zakończenie roku budżetowego powoduje konieczność odpowiedniej ewidencji zdarzeń i operacji gospodarczych na kontach księgowych. Wymaga również bezbłędnego przeksięgowania sald kont księgowych w związku z końcem roku budżetowego i dokonania odpisu aktualizującego należności. Sprawdź, jak zrobić to poprawnie.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jednolity plik kontrolny generowany za dany okres miesięczny powinien odzwierciedlać deklarację VAT-7 za ten okres we wszystkich pozycjach? Czy kwota netto od zakupów w deklaracji VAT-7 i w pliku JPK powinna stanowić kwotę netto wynikającą z rozliczanych faktur? Czy też powinna być przeliczona procentowo, w sytuacji gdy podatnik prowadzi sprzedaż mieszaną i rozlicza się tzw. strukturą?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z wprowadzeniem prewspółczynnika przy obliczaniu VAT do odliczenia pojawił się problem ustalenia kwoty VAT kwalifikowalnego w projektach unijnych. W umowie o dofinansowanie należy określić, jaka jest wartość VAT niepodlegająca odliczeniu, czyli kwalifikowalnego. Jeśli stosuje się prewspółczynnik, który z początkiem roku jest korygowany, to jak mam poprawnie ustalić wysokość kwalifikowalnego VAT w momencie podpisywania umowy i na etapie składania wniosków płatniczych. Czy to w ogóle możliwe?

czytaj więcej »

Przed zniesieniem obowiązku szkolnego dzieci 6-letnie musiały rozpoczynać naukę w szkole, a w konsekwencji były wtedy uwzględniane w kwocie subwencji oświatowej oraz finansowane jak każde dziecko szkoły podstawowej. Zobacz, co zmieni się od 1 stycznia 2017 r.

czytaj więcej »

Od kilku lat kwota bazowa w ustawie budżetowej pozostawała na tym samym poziomie i wynosiła 2.717,59 zł. Ustawa budżetowa na 2017 rok przewiduje niewielkie jej podwyższenie do 2.752,92 zł, co oznacza wzrost podwyżki średnich wynagrodzeń pedagogów.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka oświatowa wystawiła rachunek z tytułu korzystania z podlicznika. Firma, budując żłobek, korzystała z prądu jednostki. Środki, które ewentualnie wpłyną od firmy, zostaną przekazane gminie (firma upadła). Jak należy taki rachunek zaksięgować na dochodach? W której pozycji w sprawozdaniach umieścić należności (zakładając brak zapłaty) w Rb-27 S, Rb-N oraz w sprawozdaniach finansowych, które będą składane w marcu 2017 roku? Jak zaksięgować przedstawioną sytuację?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoły podstawowe i gimnazja są członkami wojewódzkiego szkolnego związku sportowego i co roku wpłacają składki członkowskie w powiatowym szkolnym związku sportowym, który wystawia dowód wpłaty KP. Czy dowód KP może być podstawą ujęcia omawianej składki jednostki powiatowej w jej księgach rachunkowych? Czy prawidłowe jest klasyfikowanie tej składki w § 443 „Różne opłaty i składki”?

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownikowi samorządowemu doliczono do nagrody jubileuszowej pracę w gospodarstwie rolnym. W sumie przepracował on 45 lat, za które już otrzymał nagrodę jubileuszową, ale pracuje nadal i w 2017 roku będzie miał przepracowane 50 lat. Czy należy mu się po raz drugi nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: W wyniku wejścia w życie przepisów o tzw. prewspółczynniku, które zaczęły obowiązywać naszą jednostkę od 1 stycznia 2016 r., określiliśmy jego wysokość na podstawie danych za rok 2014 i tak wyliczony prewspółczynnik stosujemy przy odliczaniu podatku naliczonego w 2016 roku. Czy po zakończeniu tego roku powinniśmy dokonać korekty tego prewspółczynnika? Jak ustalić prewspółczynnik na rok 2017?

czytaj więcej »

Pytanie: Województwo mazowieckie ma sprzedać nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (z 23% stawką VAT). Akt notarialny zostanie podpisany w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy został podpisany przedwstępny akt notarialny. Skarb Państwa wpłacił całość należności w formie depozytu. Jeżeli nie dojdzie do podpisania ostatecznego aktu notarialnego, wpłacony depozyt będzie zwrócony wraz z należnymi odsetkami. Jak w tym przypadku należy rozumieć termin: „depozyt”? Czy podpisanie przedwstępnego aktu notarialnego rodzi skutki w VAT? Kiedy powinno się wystawić na tę okoliczność fakturę VAT i rozliczyć VAT należny w deklaracji VAT-7?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje możliwość wprowadzenia nowego konta księgowego, np. 241, niewystępującego w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont? Oczywiście to konto byłoby uwzględnione w polityce rachunkowości.

czytaj więcej »

wiper-pixel