WYDANIE ONLINE

Całość należności przypisanej do zwrotu z tytułu zaliczki alimentacyjnej – łącznie z dodatkową kwotą 5% – należy wykazywać w sprawozdaniu Rb-27ZZ, wynika z pisma Ministerstwa Finansów. Czy tak samo należy postąpić w przypadku odzyskanych, nienależnie wypłaconych ze środków budżetu państwa zasiłków i świadczeń rodzinnych?

czytaj więcej »

Placówka oświatowa, określając, czy konkretny wydatek może zostać sfinansowany z dotacji oświatowej, musi zbadać przede wszystkim, czy cel, na jaki go poniesiono, jest związany z kształceniem, wychowaniem, opieką oraz profilaktyką społeczną. Pomocna jest tu analiza statutu jednostki. Z dotacji takiej nie można pokrywać jedynie wydatków majątkowych.

czytaj więcej »

Mając na uwadze zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego, nie powinny one zaciągać zobowiązań finansowych w niebankowych instytucjach pożyczkowych, czyli tzw. parabankach.

czytaj więcej »

Rodzic może uwzględnić dziecko jako członka rodziny oraz wnioskować o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, jeśli dziecko pozostaje na jego utrzymaniu i mieszka razem z nim. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji albo w rozłączeniu. Wówczas dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

czytaj więcej »

Podwyżka pensji minimalnej, która nastąpi od 2017 roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

czytaj więcej »

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną (art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. jednostka budżetowa) ma prawo korzystania z nieruchomości w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej działania.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2017 r. działalność gminy i utworzonych przez nią jednostek podlega scentralizowaniu, co oznacza, że od tego momentu czynności wykonywane przez domy pomocy społecznej będą podlegały wykazaniu w deklaracji składanej przez gminę.

czytaj więcej »

Dnia 2 grudnia w parlamencie odbyło się ważne głosowanie. Decyzją Sejmu RP najniższe świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do 1.000 zł. Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 750 zł. Osoby spełniające kryteria stażowe otrzymają co najmniej 10-złotową podwyżkę.

czytaj więcej »

Osoby zatrudnione w sferze budżetowej, której płace zostały na pewien czas zamrożone, ze względu na brak waloryzacji, nie przewidzianej w kolejnych ustawach budżetowych, nie mają skutecznych roszczeń o sądową waloryzację płac. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w listopadowym wyroku. Poznaj szczegóły.

czytaj więcej »

Uchwalona w ekspresowym tempie ustawa o zmianie PIT, CIT i Ordynacji podatkowej wprowadza zmianę zasad naliczania kwoty zmniejszającej podatek. Ustawa została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Sprawdź więcej.

czytaj więcej »

Komunikowanie się między pracodawcą a pracownikiem drogą elektroniczną. Elektroniczne prowadzenie akt pracowniczych oraz skrócenie okresu przechowywania tej dokumentacji z 50 do 10 lat. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy ośrodkiem socjoterapii oraz wychowawczym. Z urzędu marszałkowskiego dostaliśmy 2.000.000 zł na ocieplenie budynku. W jaki sposób należy rozliczyć inwestycję (jakich księgowań należy dokonać i na jakich kontach) oraz czy prawidłowe jest zaklasyfikowanie wydatku do § 606, a nie 605?

czytaj więcej »

Pytanie: Na jakich kontach należy zaksięgować naliczenie amortyzacji oraz na jakie konta należy ją przeksięgować w związku z kończeniem roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy osobie, która podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę z powodu wieku przedemerytalnego, tj. 4 lata przed emeryturą, można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy?

czytaj więcej »

Pytanie: Ośrodek wychowawczy posiada stołówkę, z której korzystają uczniowie, nauczyciele oraz administracja. Czy ośrodek w związku z centralizacją VAT zobligowany jest do zakupu kasy fiskalnej? Czy z obiadów może korzystać administracja?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową, podatnikiem VAT czynnym. Nie odliczmy VAT od zakupów, ale refakturujemy część faktur (zgodnie z porozumieniem) na szkołę muzyczną. Otrzymaliśmy fakturę za usługę – coroczny przegląd kominowy ze stawką VAT zw. (zwolnienie podmiotowe). Musimy refakturować tę usługę w 30%. Czy do kwoty muszę doliczyć 23% stawkę VAT?

czytaj więcej »

Pytanie: W 2009 roku gmina przekazała komunalnemu zakładowi budżetowemu środki trwałe w postaci wodociągów. Od 2010 roku zakład zaczął realizację inwestycji od wymiany istniejących sieci wodociągowych, kończąc na budowie odcinka kanalizacji. Na tę inwestycję zakład dostał z gminy dotację celową w wysokości brutto realizowanych inwestycji, ponieważ wysokość VAT przekraczała możliwości finansowe zakładu. Zakład od tych inwestycji odliczył VAT naliczony, który docelowo przekazał do gminy w formie zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. Obecnie trwają działania, w trybie art. 16 ust. 1 i 5 ustawy o finansach publicznych zmierzające do likwidacji 31 grudnia 2016 r. komunalnego zakładu budżetowego w celu przekształcenia go w inną formę organizacyjno-prawną, to jest w jednostkę budżetową. W wyniku przekształcenia powstanie jednostka gminy o nazwie zakład usług komunalnych. Majątek likwidowanego zakładu w postaci nowo wybudowanych wodociągu, a także kanalizacji sanitarnej oraz pozostałych sieci wodociągowych zostanie przekazany na majątek gminy, a następnie oddany w administrowanie nowo powstałej jednostce. Czy w przypadku likwidacji zakładu z końcem grudnia i przekazania tych środków trwałych na majątek gminy będzie to skutkować koniecznością naliczenia VAT? Czy w związku z centralizacją od 1 stycznia 2017 r. ma znaczenie data przekazania tych środków trwałych na majątek gminy? Czy może lepiej tego przekazania dokonać po 1 styczna 2017 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka planuje z funduszu socjalnego dofinansować pracownikowi obiady, które będzie spożywał w szkolnej stołówce. Kwota dofinansowania zostanie przelana z konta funduszu socjalnego na wyodrębniony rachunek dochodów, który służy m.in. do rozliczeń obiadów (zakup artykułów spożywczych itp.). Kwota dofinansowania będzie stanowić dla pracownika przychód i przy wypłacie wynagrodzenia zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy. Jak powinno się zaksięgować prawidłowo listę płac, na której potrącono zaliczkę dotyczącą funduszu socjalnego, zapłatę zaliczki na podatek do urzędu skarbowego (z jakiego konta) i jak prawidłowo rozliczyć się z funduszem socjalnym, żeby koszt podatku obciążał fundusz socjalny, a nie budżet.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka zawarła umowy na usługi telekomunikacyjne. Otrzymano pięć telefonów. Telefony te spłacane są w ratach przez dwa lata i rata jest dopisywana jako „dodatkowa opłata” do każdego rachunku. Z jakiego paragrafu wydatków należy pokryć tę ratę?

czytaj więcej »

wiper-pixel