WYDANIE ONLINE

Centralizacja VAT już obowiązuje, resort finansów przedstawił wyjaśnienia, aby rozliczenia w jednostkach przebiegały sprawniej.

czytaj więcej »

Czy przekazywane przez gminę zakładowi dopłaty do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków są objęte zakresem ustawy VAT? Sprawdź, wyjaśnienie organu podatkowego.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka naliczyła wykonawcy karę umowną z tytułu nieterminowej realizacji umowy, na co wystawiła obciążeniową notę księgową na kwotę 123.000 zł. Naliczoną karę umowną potrąciła z bieżącej faktury za wykonane usługi wystawioną na kwotę 258.000 zł, zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Jak zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka otrzymała zawiadomienie z ZUS o przekroczeniu podstawy naliczania składek emerytalnych i rentowych pracownika X w latach ubiegłych. W zawiadomieniu wykazano, iż:1) w części finansowanej przez pracownika wystąpiła nadpłata składek emerytalnych i rentowych w kwocie 260 zł,2) w części finansowanej przez pracodawcę wystąpiła nadpłata składek emerytalnych i rentowych w kwocie 320 zł,3) wystąpiła niedopłata z tytułu składek zdrowotnych w kwocie 25 zł.Na wniosek jednostki budżetowej kwota nadpłaconych składek, po pomniejszeniu o niedopłatę składki zdrowotnej, została przekazana przez ZUS na rachunek jednostki budżetowej. Jak zaksięgować to zdarzenie?

czytaj więcej »

Pytanie:  Samorządowa jednostka budżetowa niebędąca podatnikiem i płatnikiem podatku dochodowego otrzymała fakturę za usługi telekomunikacyjne, w której naliczono również odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty poprzednich faktur. Zgodnie z przyjętymi zasadami faktura księgowana jest w dniu jej otrzymania. Jak zaksięgować niezapłacone odsetki?

czytaj więcej »

Pytanie: W związku z rozszerzeniem działalności jednostki, w jednym z budynków o wartości początkowej 5.000.000 zł i umorzeniu 60%, stanowiących siedzibę jednostki, dokonano modernizacji polegającej na likwidacji części ciągów komunikacyjnych w celu uzyskania dodatkowej powierzchni biurowej. Modernizacja polegała na postawieniu nowych ścianek działowych, ułożeniu dodatkowej instalacji zasilającej i oświetleniowej, ułożeniu nowej podłogi z paneli podłogowych w miejsce dotychczasowego lastryka oraz likwidacji przeszkolonej aluminowej stolarki drzwiowej pochodzącej z likwidowanych ciągów komunikacyjnych w ilości 5 szt. Wartość modernizacji wyniosła 450.000 zł, natomiast wartość początkowa zdemontowanych drzwi wyniosła łącznie 50.000 zł, tj. 10.000 zł/szt. Zdemontowane drzwi z uwagi na krótki okres użytkowania oraz dobry ich stan techniczny, postanowiono wykorzystać w drugim budynku jednostki w ilości 4 szt. (w celu wyciszenia istniejących pomieszczeń). W odrębnym postępowaniu po zakończeniu prac modernizacyjnych dokonano wyboru wykonawcy na montaż stolarki drzwiowej (4 szt.), za cenę 8.000 zł, natomiast 1 szt. zdemontowanej stolarki postanowiono sprzedać z uwagi na brak możliwości jej wykorzystania. Wartość początkowa drugiego budynku, w którym ma zostać zamontowana uprzednio zdemontowana stolarka drzwiowa wynikająca z ewidencji księgowej, wynosi 3.500.000 zł, a umorzenie 50%. Czy w zaistniałej sytuacji należy wyksięgować z wartości budynku – wartość zdemontowanej stolarki drzwiowej, czy też może ona pozostać do czasu ich wbudowania w drugim budynku czy dokonania sprzedaży?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa dokonała zakupu samochodu osobowego w drodze leasingu finansowego. W związku z tym, iż w przypadku leasingu finansowego kosztem jest amortyzacja, jak prawidłowo zaksięgować raty leasingowe?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka (zakład budżetowy) dokonała w budynku stanowiącym siedzibę jednostki i ujętym na koncie 011 „Środki trwałe” wymiany zniszczonej powierzchni podłogi (klepka drewniana) w sali konferencyjnej na nową klepkę. Jednostka poniesione nakłady potraktowała jako ulepszenie środka trwałego i w związku z tym dokonała zwiększenia wartości środka trwałego. Po 3 miesiącach jednostka stwierdziła, że popełniła błąd, gdyż nakłady poniesione na wymianę podłogi powinna potraktować jako remont, gdyż przedmiotowa wymiana miała związek z normalnym zużyciem w toku eksploatacji. W związku z tym dokonała korekty uprzednio zewidencjonowanych nakładów. Jak zaksięgować to zdarzenie gospodarcze?

czytaj więcej »

Pytanie: Gmina przekazała swojej jednostce budżetowej w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną (budynek + grunt). Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa operacji z tym związanych w jednostce przekazującej i w jednostce otrzymującej.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa w ewidencji środków trwałych ma wprowadzone urządzenie grzewcze (konto 011), które od lipca 2016 roku nie jest użytkowane ani też nie zostało zlikwidowane fizycznie. W trakcie inwentaryzacji urządzenie grzewcze zostało spisane na arkuszu spisu z natury. Czy mimo że urządzenie to nie jest i nie będzie użytkowane, to powinno dalej figurować w ewidencji księgowej (konto 011)? Czy powinno też być ujęte w ewidencji pozabilansowej? Za jaki okres liczyć amortyzację księgową (konto 400 / 071)? Czy za okres rzeczywistego użytkowania, tj. styczeń – czerwiec 2016 roku, czy może za cały 2016 rok? Co z częścią niezamortyzowaną – jak ją zaksięgować?

czytaj więcej »

wiper-pixel