WYDANIE ONLINE

 Aktualne przepisy prawa bilansowego nie pozwalają kierownikowi jednostki w pełni sprawnie organizować i nadzorować procesy związane z inwentaryzacją. Istotne jest zatem wprowadzenie odpowiednich procedur wewnętrznych. Warto też zadbać właściwy dobór pracowników przeprowadzających inwentaryzację – twierdzą przedstawiciele KR RIO.

czytaj więcej »

W niektórych przypadkach osoby, które uzyskują dodatkowe przychody, a jednocześnie pobierają emeryturę lub rentę, muszą liczyć się z jej zmniejszeniem lub zawieszeniem. Dzieje się tak w przypadku gdy ich przychód przekracza określone prawem kwoty.

czytaj więcej »

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt zmian w ustawie o VAT. Nowe regulacje dotyczą obliczania proporcji do celów odliczeń częściowych po centralizacji rozliczeń VAT. Zobacz, co się zmieni.

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa zamierza zakupić kilka licencji Windows do istniejących komputerów. Celem zakupu jest wymiana w komputerach starszego systemu operacyjnego Windows XP na nowszy i chroniony Windows 7. Czy prawidłowe jest przyporządkowanie tego wydatku do § 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”?

czytaj więcej »

Plany finansowe jednostek budżetowych są ściśle powiązane z rocznymi budżetami podmiotów nadrzędnych. Osoby odpowiedzialne za opracowywanie ich projektów powinny jednak pamiętać, aby brać przy tym pod uwagę szerszy horyzont czasowy. Dzięki temu plany będą mogły być wykorzystane także jako instrument do zarządzania.

czytaj więcej »

Do ewidencji stanu posiadanych przez oświatową jednostkę budżetową środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki służy konto 130 „Rachunek bieżący jednostki”. Na koncie 130 ewidencjonowane są więc zrealizowane przez jednostkę budżetową dochody, jak też wydatkowanie środków w związku z prowadzoną działalnością statutową.

czytaj więcej »

Końcoworoczna inwentaryzacja składników aktywów i pasywów związana jest z ich prawidłową wyceną bilansową. Sprawdź, jak ustalić rzeczywistą wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, z punktu widzenia ich ekonomicznej przydatności oraz wartości rynkowej.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa wystawiła notę księgową za uzupełnienie etatu nauczyciela w gimnazjum. Dla nauczyciela uzupełniającego pensum w innej szkole pracodawcą jest szkoła macierzysta - szkoła podstawowa, z którą nauczyciel ma nawiązany stosunek pracy. Natomiast z gimnazjum, w której uzupełnia swój etat, nie wiąże go stosunek pracy (dyrektor tej szkoły nie zawiera z nim odrębnej umowy o pracę). Na rachunek szkoły podstawowej, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, wpłynęła refundacja wynagrodzenia nauczyciela uzupełniającego etat w gimnazjum. Jak zaksięgować taką refundację? Czy środki te należy przyjąć jako dochód w § 0970 i odprowadzić do urzędu gminy, czy potraktować to jako zwrot wydatków? Czy właściwe jest obciążenie kosztami gimnazjum przez szkołę podstawową na koniec miesiąca, w przypadku gdy zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie i zaliczka na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia zostaną zapłacone w następnym miesiącu?

czytaj więcej »

Pytanie: W grudniu 2015 roku zakład wodociągów i kanalizacji, działający jako zakład budżetowy, został przekształcony w spółkę z o.o. Zmiana formy organizacyjnoprawnej nastąpiła z dniem wpisu do KRS, tj. 4 grudnia 2015 r. i od 5 grudnia 2015 r. działa spółka z o.o. Zakład budżetowy sporządził sprawozdanie finansowe na dzień 4 grudnia 2015 r., obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu, które złożono do gminy 2 marca 2016 r. Ponieważ mienie przekształconego zakładu budżetowego przejęła nowopowstała spółka z o.o., w bilansie zakładu budżetowego na dzień zamknięcia występują tylko pozycje zerowe. Wszystkie salda kont zostały rozliczone z funduszem. W rachunku zysków i strat zakład budżetowy przedstawił wynik finansowy w postaci straty, którą już w 2015 roku rozliczył z funduszem. Czy do łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu za 2015 rok należy dołączyć również sprawozdania jednostkowe zakładu budżetowego, który przestał funkcjonować 4 grudnia 2015 r.? Jak ewentualnie zaprezentować wynik finansowy zakładu budżetowego (stratę), który został już w grudniu 2015 roku przeksięgowany na fundusz i nie występuje również w bilansie zamknięcia?

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy jednostką budżetową powołaną uchwałą rady miejskiej. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami będącymi własnością gminy. W swoich zasobach posiadamy lokale mieszkalne znajdujące się we wspólnocie mieszkaniowej, która obciąża nas notami księgowymi. Jak mamy ujmować zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych wynikające z niezapłaconych zaliczek, których termin wymagalności minął zgodnie z przyjętą uchwałą dla danej wspólnoty mieszkaniowej, które nie są fakturami, a zostały ewidencjonowane na kontach rozrachunkowych na podstawie not księgowych? Czy jako zobowiązania wymagalne i wykazywać w sprawozdaniach kwartalnych Rb-Z i Rb-28?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zestawy komputerowe i laptopy kupowane przez państwową jednostkę budżetową z § 4210, których wartość zakupu wynosi poniżej 3.500 zł, mogą być ujmowane w ewidencji środków trwałych (konto 011), jeśli w polityce rachunkowości jednostki istnieje zapis: „sprzęt komputerowy bez względu na jego wartość zalicza się do środków trwałych i amortyzuje stopniowo”? Czy jednak pomimo takiego zapisu powinny być ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych (konto 013)?

czytaj więcej »

 Okoliczności stanowiące podstawę podjęcia decyzji o wykonaniu danych prac, zakres prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskane efekty w wyniku zrealizowania zaplanowanych prac – to czynniki stanowiące podstawę rozróżnienia nakładów na remont i ulepszenie.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zmodernizowała monitoring stanowiący środek trwały. Koszt rozbudowy systemu o dodatkowy rejestrator wyniósł 2.400 zł. Całość poniesionych nakładów została zaksięgowana na koncie 401. Czy w takim przypadku jednostka powinna zastosować dokument OT „Przyjęcie/ulepszenie środka trwałego”, czy może wystarczy dołączenie kserokopii faktury?

czytaj więcej »

Pytanie: Samorządowa jednostka budżetowa ogłosiła przetarg na remont fundamentów budynku, w zakres którego wchodziły będą m. in. założenie na nie izolacji oraz instalacja (wąż peschla, rury i studzienki, do których odprowadzana będzie woda). Czy przewidywany zakres robót można uznać za remont, czy też uznać je za inwestycję? 

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka dokonuje równania drogi gruntowej tj. np. gruzowania, wałowania nawierzchni w celu możliwości przejazdu. Czy taka usługa powinna być kwalifikowana do paragrafu 4270, czy do paragrafu 4300?

czytaj więcej »

Gmina nie może sfinansować z funduszu sołeckiego działań polegających na przebudowie przystanków na drogach należących do powiatu. Wykracza to poza zadania gminne.

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe nie wypełniają w sprawozdaniu Rb-27S kolumny nr 13 dotyczącej skutków udzielonych ulg i zwolnień – przypomniała opolska RIO.

czytaj więcej »

Wystawienie przez gminę weksla na zabezpieczenie zwrotu środków zyskanych z urzędu pracy w związku z refundacją kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej nie stanowi poręczenia ani gwarancji. Kwota, do której ma zostać udzielone zabezpieczenie, nie musi być corocznie planowana w budżecie gminy jako wydatki bieżące przez określony czas.

czytaj więcej »

 Sprawdź, do jakich kwot może dorobić rencista oraz emeryt. Dowiedz się, w jakiej wysokości należy zapłacić składki na ZUS za młodocianych pracowników oraz ile wynoszą wpłaty na PFRON.

czytaj więcej »

wiper-pixel