WYDANIE ONLINE

Rodzaje sprawozdań budżetowych jednostek oświatowych uzależnione są od tego, jaka jednostka oświatowa je sporządza: czy jest to jednostka samorządowa, która podległa samorządowi terytorialnemu, czy jednostka państwowa. Okresy sprawozdawcze oraz terminy składania sprawozdań wynikają z rozporządzenia.

czytaj więcej »

Łagodne traktowanie przez jednostki organizacyjne gminy swoich dłużników musi mieć racjonalne uzasadnienie. Pracownicy przedszkola zalegający z opłatami nie powinni zatem żywić się w przedszkolu na koszt jednostki. Umarzanie należności powinno też być zgodne z uchwałą rady.

czytaj więcej »

Grunty i budynki lub ich części wykorzystywane przez gminę na prowadzenie gospodarki kanalizacyjnej są zwolnione z podatku od nieruchomości. Budowle wchodzące w skład infrastruktury kanalizacyjnej nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, a zatem w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.

czytaj więcej »

Jeżeli dana jednostka samorządu terytorialnego zdecydowała się na wprowadzenie wspólnej obsługi, organ stanowiący nie może określać wybiórczo, które obowiązki w zakresie rachunkowości będą przekazane podmiotowi obsługującemu, a które pozostaną po stronie jednostki obsługiwanej – twierdzi gdańska RIO.

czytaj więcej »

Wydawanie zaświadczeń o zawarciu umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowi dla związku komunalnego czynność towarzyszącą prowadzeniu działalności gospodarczej. Nie musi on zatem określać kwot podatku naliczonego do odliczenia zgodnie ze „sposobem określenia proporcji”.

czytaj więcej »

W sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych powinny być prezentowane według wartości nominalnej, tj. tylko kwoty główne z pominięciem odsetek. Należności z tytułu odsetek nie są objęte sprawozdaniem Rb-N. Odstępstwem od tej zasady jest kapitalizacja, w wyniku której kwoty naliczonych odsetek powiększają kwotę główną zobowiązania lub należności - tak wynika z pisma Ministerstwa Finansów (znak: NZ/W8/0657/80/MMI/08/3435). To tylko część zasad, o których należy pamiętać sporządzając sprawozdania z operacji finansowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzymała rachunek wystawiony na tę komendę za studia podyplomowe strażaka. Jaki paragraf wydatków będzie prawidłowy – § 307013 czy § 430016?

czytaj więcej »

wiper-pixel