WYDANIE ONLINE

Pytanie: W jakim paragrafie ujmować miesięczny dostęp do portalu internetowego (§ 4210 czy § 4360)?

czytaj więcej »

Dotacje dla szkół niepublicznych odzwierciedlają wydatki planowane w budżecie danej jst, ponoszone w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju. W przypadku zmiany planu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych w wyniku korygowania budżetu w ciągu roku należy odpowiednio skorygować wysokość dotacji dla szkół niepublicznych – przypomina RIO w Szczecinie.

czytaj więcej »

Pytanie: Z dniem 1 września 2016 r. nastąpi połączenie dwóch samorządowych jednostek budżetowych (oświatowych). W wyniku tego połączenia, na podstawie aktu założycielskiego, powstanie regionalny zespół placówek wsparcia edukacji (dalej: RZPWE), w którym łączone jednostki zachowują odrębność instytucjonalną i będą posiadać odrębne statuty. Pracownicy obu łączonych jednostek staną się pracownikami RZPWE. Mienie, należności i zobowiązania również przejmie RZPWE. Czy w opisanej sytuacji należy zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 sierpnia 2016 r.? Czy dodatkowe wynagrodzenie roczne należy wypłacić 31 sierpnia 2016 r., czy może być ono wypłacone do 31 marca 2017 r. przez RZPWE?

czytaj więcej »

Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży nieruchomości, gdzie opłata/cena została rozłożona na raty, ujmuje się w kategorii pożyczek sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – twierdzi kielecka RIO.

czytaj więcej »

Obowiązek zwrotu kosztów w przypadku odwołania pracownika z urlopu, z którego już korzysta, czy uzgodnienie z pracownikiem nowego terminu urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem – to zasady, o których powinna pamiętać jednostka przy udzielaniu urlopów swoim pracownikom.

czytaj więcej »

Planując przyszłoroczny budżet, trzeba brać pod uwagę m.in. wysokość pensji nauczycieli zatrudnionych w jednostce. Uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych. Wielkość dodatków zależy natomiast od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownica pracuje w jednostce od stycznia 2016 roku na pół etatu, a od 1 lipca 2016 r. już na pełen etat. Z dniem 1 lipca dostarczyła świadectwo pracy, z którego wynika, że w maju minęło jej 20 lat pracy. W poprzednim miejscu pracy otrzymała nagrodę jubileuszową (nie posiadamy natomiast żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt, pracownica poinformowała nas o tym ustnie). Czy my również powinniśmy wypłacić nagrodę za 20 lat pracy?

czytaj więcej »

Dodatek jest obligatoryjny, jeśli nauczyciel spełni przynajmniej jedno kryterium sformułowane w regulaminie. Nie można uzależniać przyznania i wypłaty dodatku od stażu pracy nauczyciela. Można wyznaczyć pewien przedział, jak np. od 1% do 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej, niebędący członkiem korpusu służby cywilnej, przechodzi na emeryturę. Jego staż pracy wynosi 10 lat i 3,5 miesiąca. Poprzedni zakład pracy: przedsiębiorstwo państwowe – 3 lata stażu, oraz Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów – 9 lat stażu. Czy do uprawnień związanych z odprawą emerytalną należy wliczyć tylko okres pracy w obecnej jednostce? Czy też doliczyć jeszcze zatrudnienie w dwóch zakładach pracy wyżej wymienionych? Nadmienię, że dla pracownika stosuje się zapisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel