WYDANIE ONLINE

Z początkiem 2017 r. zostanie wprowadzona obowiązkowa centralizacja rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie VAT. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że do końca 2016 roku nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane przez samorządy z zastosowaniem dotychczasowego modelu rozliczeń. Rząd przyjął przepisy wprowadzające obowiązkową centralizację rozliczeń w jst w zakresie VAT. Poznaj skutki wprowadzonych zmian.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w mojej jednostce budżetowej ponad dziesięć lat złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Kierownik przyjął i zatwierdził to wypowiedzenie, jednak pracownik po miesiącu okresu wypowiedzenia chce wrócić do pracy i wycofać wypowiedzenie. Bardzo proszę o poradę.

czytaj więcej »

Minister finansów 7 lipca opublikował projekt rozporządzenia ministra finansów z 4 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione ustawowe warunki. Sprawdź jakie.

czytaj więcej »

Wydatki jednostek obsługujących samorządy pod kątem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym należy klasyfikować w rozdziale 75085. Wyjątkiem są te, związane z realizacją zadań szczególnych – twierdzi szczecińska RIO.

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa kupiła kostkę do wymiany nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych oraz planuje wyremontować ten podjazd. Usługę w zakresie wymiany nawierzchni oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych będzie wykonywała ta sama firma. Czy faktura dotycząca zakupu kostki wystawiona na szkołę (zakup materiałów do remontu) powinna być sklasyfikowana w § 4210, a cała usługa remontowa wymiany nawierzchni i podjazdu w § 4270, czy raczej wszystkie wydatki w § 4270?

czytaj więcej »

Korzystający nie wykazuje przedmiotu leasingu jako składnika aktywów (nie wprowadza więc go do ewidencji środków trwałych i nie dokonuje jego amortyzacji). To tylko część udogodnień ewidencyjnych związanych z leasingiem operacyjnym, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Burmistrz – jako organ podatkowy – musi tak zabezpieczyć wykonanie zobowiązań podatkowych, aby nie dopuścić do przedawnienia zaległości. Trzeba też zadbać o odpowiednią dokumentację. Poznaj wskazówki RIO, aby uniknąć nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pracownikowi sfery budżetowej za pranie i używanie własnej odzieży roboczej oraz własnych narzędzi na potrzeby pracodawcy należy się ekwiwalent. Czy zawsze jest on wolny od podatku dochodowego? Jak ustalić poprawnie zasady dotyczące korzystania ze służbowych telefonów przez pracowników? Kiedy powstaje przychód z tytułu korzystania z telefonów służbowych? To tylko część zagadnień, z którymi trzeba się zmierzyć wypłacając ekwiwalenty pracownikom.

czytaj więcej »

Przepisy wyraźnie nakazują gminie podjęcie uchwały w zakresie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata taka nie zależy od rzeczywistej ilości odpadów gromadzonych na danej nieruchomości. Jest bowiem obliczana w stosunku do średniej ilości odpadów powstających na takich nieruchomościach.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik zatrudniony w jednostce budżetowej, niebędący członkiem korpusu służby cywilnej przechodzi na emeryturę. Jego staż pracy wynosi 10 lat i 3,5 miesiąca. Poprzedni zakład pracy: przedsiębiorstwo państwowe – 3 lata stażu, oraz Centralny Związek Spółdzielni Inwalidów – 9 lat stażu. Czy do uprawnień związanych z odprawą emerytalną należy wliczyć tylko okres pracy w obecnej jednostce? Czy też doliczyć jeszcze dwa zakłady pracy wyżej wymienione? Nadmienię, że dla pracownika stosuje się zapisy

czytaj więcej »

Wybór sposobu realizacji i finansowania zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju sportu należy do organów jst. Warto jednak pamiętać, że samorząd musi działać w ramach obowiązujących przepisów. Nie jest więc dopuszczalne finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy wydatków podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, np. klubów sportowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pracownik naszej jednostki oświatowej poprosił o pożyczkę z ZFŚS. Pieniądze chce przeznaczyć na remont mieszkania. Na jakiej podstawie wypłacić pożyczkę i jak powinny wyglądać księgowania?

czytaj więcej »

Dla środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostka budżetowa obsługująca gminę pod kątem księgowym nie stosuje ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych. Kwoty takie nie są dochodami jednostki.

czytaj więcej »

wiper-pixel