WYDANIE ONLINE

Usługi gminne – jaką stawkę VAT zastosować?
Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%. Oczywiście przepisy przewidują od niej liczne wyjątki. Dotyczy to m.in.: towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Do którego paragrafu klasyfikacji budżetowej odnieść wydatek poniesiony na wykonanie pomiarów hałasu przez PIP, dotyczący urządzeń typu: piły, kosy, kosiarki itp., na których pracują pracownicy – 4300 czy 4390?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zobowiązania wobec dostawców powinny być pomniejszone o kwotę wypłaconych, a jeszcze nierozliczonych zaliczek dla pracowników?

czytaj więcej »

Użytkowanie wieczyste polega na tym, że budynki i urządzenia wzniesione na gruncie stanowią własność użytkownika wieczystego, podczas gdy właścicielem gruntu pozostaje gmina lub Skarb Państwa. Jest to prawo terminowe ograniczone czasowo do 99 lat. Użytkownik wieczysty jest zobowiązany do uiszczania właścicielowi gruntu opłaty rocznej przez cały czas trwania tego użytkowania.

czytaj więcej »

Urlopem z tytułu rodzicielstwa, wykorzystywanym bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest urlop rodzicielski. Przypominamy, że od 2 stycznia 2016 r. wymiar urlopu rodzicielskiego został zwiększony kosztem likwidowanego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

czytaj więcej »

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby zatrudnionych nauczycieli (skorygowanej w końcu roku). Do 31 maja należy przekazać na konto funduszu socjalnego co najmniej 75% wartości odpisów na ZFŚŚ w szkole. Sprawdź, w jakiej wysokości naliczyć odpis na ZFŚS w szkole.

czytaj więcej »

wiper-pixel