WYDANIE ONLINE

Kierownicy jednostek oświatowych, dokonując wypłat wynagrodzeń oraz przysługujących świadczeń zatrudnionym pracownikom, zobowiązani są do potrącania należnych obciążeń (zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń). Przepisy skarbowe przewidują sankcje za niewłaściwe ustalenie, pobranie i odprowadzenie należnego podatku.

czytaj więcej »

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje instytucję przedawniania w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie.

czytaj więcej »

Przedstawiciele jsfp wykorzystują w swojej pracy niezliczoną ilość informacji. Mimo dbałości o przestrzeganie zapisów ustawy o finansach publicznych nie wolno zapominać jednak o zasadach ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Nie jest możliwe zastosowanie przez wierzyciela ulgi w spłacie należności wykraczającej poza wniosek dłużnika. Niepodatkowa należność budżetowa przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania. To tylko część zasad, o których należy pamiętać, umarzając należności publicznoprawne w jednostkach sektora publicznego.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dodatek specjalny, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przysługuje zatrudnionym w szkole pracownikom niebędącym nauczycielami? Czy zapis o dodatku specjalnym może znaleźć się w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole? Czy zatrudnionej w szkole księgowej może zostać przyznany dodatek specjalny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy muszę przeprowadzić procedurę przetargową na wymianę okien w szkole? Wartość przedsięwzięcia wynosi 55.000 zł. Czy wystarczy zapytanie o cenę lub zamówienie z wolnej ręki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako jednostka sektora finansów publicznych dokonujemy zakupu wody w wymiennych butlach. Dzierżawimy również dystrybutory, które ustawione są na korytarzu siedziby jednostki. Z wody mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i nasi petenci. W których paragrafach wydatków należy ująć zakup wody, kubków oraz czynsz za dystrybutor?

czytaj więcej »

Pytanie: Szkoła podstawowa przekazała do urzędu gminy środek trwały – kocioł c.o. (na podstawie protokołu przekazania środka trwałego, umorzenie 100%) – w celu likwidacji, ponieważ ekspertyza techniczna informuje, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Piec ten zostanie sprzedany na złom. Jak powinno wyglądać księgowanie przyjęcia środka trwałego w urzędzie gminy, a następnie jego sprzedaż?

czytaj więcej »

Jednostka oświatowa kupiła tablicę interaktywną o wartości 7.500 zł, która będzie wykorzystywana jako pomoc dydaktyczna na zajęciach lekcyjnych w szkole. Czy poprawne jest ujęcie zakupu tablicy w § 4240 na kontach 401/072 i 013/201, czy też powinno się ten zakup potraktować jako zakup środka trwałego w § 6060?

czytaj więcej »

Pracownik otrzymał w danym miesiącu wynagrodzenie oraz nagrodę. Na skutek zaokrągleń wychodzi różnica w stosunku do programu Płatnik w wysokości 0,01 zł na składce zdrowotnej (w programie Płatnik jest o 1 grosz mniej niż potrącono z listy płac). Po wyksięgowaniu 0,01 zł znajduje się na koncie 231. Czy należy zwrócić pracownikowi przelewem ten 1 grosz?

czytaj więcej »

Pytanie: W jakim paragrafie ujmować miesięczny dostęp do portalu internetowego (§ 4210 czy § 4360)?

czytaj więcej »

Pytanie: Publiczna samorządowa szkoła ponadgimnazjalna realizuje własny projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej Erasmus+. W ramach projektu uczniowie technikum wyjeżdżają na miesięczne praktyki do Niemiec. Szkoła otworzyła rachunek w banku na potrzeby projektu. Jak zaksięgować następujące operacje:1) JST przekazała szkole na rachunek projektu środki finansowe zgodnie z umową.2) Szkoła wypłaciła z banku 2.000 euro (bank przeliczył złotówki na euro wg swojego kursu) na kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających na praktyki.3) Koordynator projektu wyjedzie w ramach wizyty kontrolnej do Niemiec. Będzie jechał własnym samochodem, a na wyjazd otrzyma zaliczkę (złotówki i euro).4) Szkoła otrzymała fakturę od firmy przewozowej za dowóz do Niemiec uczestników wyjazdu.5) Z Niemiec szkoła otrzyma fakturę za pobyt uczniów na praktykach. Faktura będzie wystawiona w złotówkach.6) Czy w jakiejś operacji wystąpią różnice kursowe? Jeśli tak, to jak je zaksięgować?

czytaj więcej »

Pytanie: Jestem księgową w szkole. Mam pytanie, na jaki paragraf zaksięgować zakup apteczki oraz wyposażenie do apteczki?

czytaj więcej »

W wyniku prowadzonej działalności przez oświatową jednostkę budżetową następuje nie tylko zmiana wielkości oraz struktury posiadanego majątku i źródeł jego finansowania, ale również następuje zużycie środków gospodarczych. Efektem zużycia środków gospodarczych są poniesione przez jednostkę koszty.

czytaj więcej »

Pytanie: Proszę o pomoc w poprawnym zakwalifikowaniu zakupionego przez jednostkę budżetową zestawu: defibrylator – wartość powyżej 3.500 zł, elektrody pediatryczne – 370 zł, szafka na defibrylator z alarmem 950 zł. W ewidencji środków trwałych ujęto defibrylator i elektrody jako jeden środek trwały, poddany stopniowej amortyzacji, natomiast szafka została ujęta do pozostałych środków trwałych i spisana jednorazowo w koszty. Czy jest to właściwe działanie? Do jakiego rodzaju środków trwałych należy zakwalifikować defibrylator z elektrodami?

czytaj więcej »

Gmina jest zobowiązana do zapłaty znacznej kwoty wraz z odsetkami na rzecz spółki z o.o. Ponieważ realizuje ona program naprawczy, nie ma możliwości zaciągnięcia kredytu ani pożyczki na spłatę zadłużenia. Burmistrz nie jest jednak upoważniony do przeniesienia w imieniu gminy własności nieruchomości gminnej w celu zwolnienia się z tego długu.

czytaj więcej »

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2016 rok do nowego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Od połowy kwietnia 2016 roku obowiązuje bowiem nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą m.in. wydatków i przychodów związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

czytaj więcej »

Od początku roku szkolnego 2016/2017 znikną godziny karciane, a przydzielanie godzin na dodatkowe zajęcia nie będzie ograniczone obecnie obowiązującymi normami. Likwidacja godzin karcianych może przyczynić się do przydzielania nauczycielom nawet większej liczby dodatkowych zajęć.

czytaj więcej »

Kosztów monitorowania zamkniętych składowisk odpadów nie zalicza się do kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym wydatku polegającego na finansowaniu monitoringu składowiska nie można pokryć z uzyskiwanych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej »

wiper-pixel