WYDANIE ONLINE

Podróże służbowe pracowników rodzą po stronie pracodawcy wiele obowiązków związanych z ich rozliczeniem. Dla pracowników sfery budżetowej zastosowanie mają przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (art. 77 § 2 Kodeksu pracy).

czytaj więcej »

Odpisy umorzeniowe (traktowane na równi z amortyzacją) dokonywane są od pierwszego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym środek trwały (oraz wartość niematerialna i prawna) przyjęty został do użytkowania.

czytaj więcej »

W odpowiedzi na pytania jednostek samorządu terytorialnego dotyczące sposobu przeliczania użytków rolnych na potrzeby podatku rolnego: w stosunku do gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Wsr, Lzr, W i Br oraz w sytuacji, gdy grunty te są oznaczone w ewidencji gruntów dwuczłonowo Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu udzieliła następujących wyjaśnień.

czytaj więcej »

Gmina może współuczestniczyć w kosztach przewozu osób istniejącymi liniami komunikacyjnymi na zasadach określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

czytaj więcej »

Wzrośnie wysokość odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu, którego pracownik doznał wskutek wypadku przy pracy. W górę pójdą także odszkodowania przysługujące członkom rodziny pracownika, który zmarł w wyniku takiego wypadku.

czytaj więcej »

Od 1 stycznia 2016 r. opłata targowa ma charakter fakultatywny. Jeśli gmina zdecyduje się na to, żeby na jej terenie w 2016 roku obowiązywała opłata targowa, musi zostać podjęta nowa uchwała w tej sprawie.

czytaj więcej »

Przy zbyciu przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu miejscowego (lub jego zmianą) wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma prawo pobrać opłatę planistyczną. Zdaniem RIO w Katowicach nie ma podstaw prawnych do naliczania odsetek podatkowych od nieterminowo uiszczonej opłaty planistycznej

czytaj więcej »

wiper-pixel