WYDANIE ONLINE

Gmina wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi to jeden podatnik VAT – tak orzekł TSUE. Co oznacza, że muszą teraz prowadzić wspólne rozliczenia dotyczące podatku od towarów i usług.

czytaj więcej »

Ewidencja przychodów jednostek oświatowych, odmiennie niż dochodów (w przypadku których obowiązuje zasada kasowa), oparta jest na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Jednostka budżetowa zamierza przekazać w nieodpłatne użytkowanie innej jednostce budżetowej środki trwałe w postaci samochodów. Przy nabyciu tych pojazdów przysługiwało w całości lub w części prawo do odliczenia VAT. Czy na gruncie ustawy o VAT takie przekazanie należy uznać za nieodpłatne świadczenie usług? Jeśli tak, to czy takie przekazanie może korzystać ze zwolnienia z podatku, czy też będzie opodatkowane?

czytaj więcej »

Do 30 października 2015 r. wszyscy komendanci główni służb podległych MSW zostali zobowiązani do przedstawienia uzgodnionej ze związkami zawodowymi koncepcji realizacji podwyżek funkcjonariuszy. Większa pensja przełoży się na wzrost nagrody rocznej oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych i zapomóg.

czytaj więcej »

Ujednolicenie dotyczące sposobu obliczania odsetek za zwłokę oraz ustalanie na 1 stycznia i 1 lipca wysokości stopy referencyjnej, stanowiącej podstawę ustalenia odsetek za opóźnienie, to główne zmiany, które przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych skierowany do Sejmu.

czytaj więcej »

Osoba starająca się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne musi mieć status nauczyciela w chwili składania wniosku. Zatem nie może przed złożeniem tego wniosku rozwiązać nauczycielskiego stosunku pracy. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy.

czytaj więcej »

Jednostki budżetowe powinny stosować zasady gospodarki finansowej nakreślone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Artykuł 162 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje jednostki budżetowe do ustalania, pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

czytaj więcej »

Istotną zmianą jest rezygnacja z przekazywania większości sprawozdań w formie papierowej. W przypadku samorządowych jednostek organizacyjnych to ich podmioty macierzyste określają formę sporządzania sprawozdań. Jeśli zatem tak zadecyduje samorząd, nadal mogą w nich funkcjonować formularze papierowe. Formę elektroniczną należy zachować także przy przekazywaniu formularzy Rb-WSa oraz Rb-WSb.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem przyszłego roku zmienią się m.in.: PIT-11 czy PIT-8C. W nowych wzorach nie będzie informacji o konieczności dołączania do deklaracji korygującej pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

czytaj więcej »

Różnorodność operacji gospodarczych związanych z inwestycjami powoduje liczne komplikacje. Złożoność przepisów prawnych w przedmiocie sprawy, ograniczone środki finansowe to m.in. otoczenie inwestycji, na które jednostka nie ma wpływu. Problem może stanowić także właściwe ujęcie w księgach rachunkowych poszczególnych zdarzeń gospodarczych związanych z procesem inwestowania, a także prawidłowe rozliczenie przedsięwzięcia inwestycyjnego.

czytaj więcej »

Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Według ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (art. 20 pkt 2) podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych.

czytaj więcej »

W zakresie wydatków strukturalnych jednostki sektora finansów publicznych sporządzają roczne sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb. Zgodnie z rozporządzeniem zmieniającym z kwietnia 2015 roku sprawozdania te muszą być przekazywane w formie elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą.

czytaj więcej »

Wraz z początkiem 2016 roku zaczną obowiązywać przepisy o tzw. prewspółczynniku. Zobowiązane do ich stosowania będą między innymi jednostki sektora finansów publicznych (np. gminy czy jednostki budżetowe), które prowadzą działalność stanowiącą działalność gospodarczą w rozumieniu VAT oraz niestanowiącą takiej działalności.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nauczyciel zawieszony w pełnieniu obowiązków ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Nauczyciel pracował przez cały rok, a w połowie grudnia został zawieszony.

czytaj więcej »

Pytanie: Nauczyciel zatrudniony na podstawie dwóch umów – jedna na czas określony, zgodnie z kwalifikacjami, a druga za zgodą kuratora na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela, nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej. Czy należy wliczyć do niej wynagrodzenie z obu umów o pracę, czy tylko z pierwszej, biorąc pod uwagę, że z drugiej nie jest wypłacany dodatek stażowy?

czytaj więcej »

wiper-pixel