WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady, według których rozstrzygane będzie podleganie ubezpieczeniom społecznym w razie zbiegu kilku tytułów, w tym umów zleceń. Od 1 stycznia 2016 r. o obowiązku ubezpieczeń będzie decydowała wysokość łącznej podstawy wymiaru składek osiągnięta w danym miesiącu.

czytaj więcej »

Pytanie: Z pracownikiem zawarto umowę o pracę na czas określony 1 września 2014 r. na okres od 1 września 2014 r. do 31 marca 2015 i 1 kwietnia 2015 r. zawarto drugą umowę o pracę na czas określony od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2017 r. Na jaki okres można zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na czas określony po zakończeniu drugiej umowy o pracę, tj. 31 marca 2017 r., żeby nie przekształciła się ona automatycznie w umowę na czas nieokreślony?

czytaj więcej »

Ponieważ dotację dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej na każdego ucznia tej szkoły wypłaca się w dwunastu ratach (za poszczególne miesiące), można pomniejszyć dotację należną w kolejnych miesiącach o kwotę dotacji wypłaconej w zawyżonej wysokości za okres poprzedni.

czytaj więcej »

Pytanie: Zgodnie z wytycznymi do projektu budżetu gminne jednostki organizacyjne zaplanowały wydatki swoich budżetów na ten rok w wysokości zakładających obniżenie wydatków pozapłacowych o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Po analizie wykonania budżetów za III kwartał burmistrz skierował pismo do jednostek, w którym zauważył, że zgodnie z dokonaną oceną wykonanie budżetów niektórych jednostek może być zagrożone. Zasugerował również konieczność podjęcia czynności mających na celu ograniczenie wydatków w ostatnim kwartale. Pod koniec listopada wpłynęły pisma od kilku jednostek oświatowych, w których dyrektorzy poinformowali, że przyznany plan wydatków jest niewystarczający i składają wnioski o dokonanie zwiększenia planów finansowych (jako powód wskazali m.in. konieczność wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w styczniu oraz obniżenie w marcu wydatków jednostki w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej – wydatki obniżono każdej jednostce o ok. 0,68% w stosunku do planu). W trakcie roku budżetowego (aż do 21 listopada) nie było żadnego sygnału ze strony jednostek, że kwota planu wydatków jest niewystarczająca. Czy burmistrz może odmówić zwiększenia planu finansowego jednostce, mając na uwadze fakt, iż ok. 85% wydatków jednostki to wydatki na wynagrodzenia, a niezwiększenie planów finansowych jednostki może skutkować niewypłaceniem części wynagrodzeń?

czytaj więcej »

Pytanie: W rozdziale 80146 „Doskonalenie nauczycieli” pozostały niewykorzystane środki. Czy można przenieść te środki, oczywiście za zgodą zarządu powiatu, na wydatki bieżące, na których jest niewystarczająca ilość środków?

czytaj więcej »

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu zadanie polegające na współfinansowaniu zakupu gruntu przeznaczonego na plac zabaw i teren rekreacyjny z funduszu sołeckiego musi być zgodne z przepisami ustawy o funduszu sołeckim, przy czym ocena wniosku uchwalonego w tej sprawie przez zebranie wiejskie należy wyłącznie do kompetencji rady gminy.

czytaj więcej »

Osobie odbywającej staż na podstawie skierowania przez urząd pracy nie przysługuje zasiłek opiekuńczy, natomiast ma ona prawo do stypendium za okres niezdolności do pracy. Jak ma postąpić pracodawca, którego stażysta musi zająć się opieką nad 3-letnim dzieckiem? Czy, aby otrzymać pełne stypendium, powinien przedstawić zwolnienie lekarskie? Czy może wystarczy samo zaświadczenie wystawione przez lekarza?

czytaj więcej »

wiper-pixel