WYDANIE ONLINE

Kierownicy jednostek publicznych również są podatnikami, którzy powinni przeanalizować niektóre z ponad 170 nowych regulacji, jakie wprowadza od 1 stycznia 2016 r. opublikowana 20 listopada 2015 r. nowelizacja Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. korekty deklaracji podatkowych, które nie będą wymagać pisemnego uzasadnienia, czy możliwości zapłaty podatku kartą płatniczą.

czytaj więcej »

W przypadku pracowników samorządowych stosunek pracy zawieszony w razie tymczasowego aresztowania wygasa po upływie 3 miesięcy aresztu. Stąd pracownik samorządowy nie może mieć prawa do zasiłku chorobowego w razie niezdolności do pracy po opuszczeniu trwającego ponad 6 miesięcy aresztu.

czytaj więcej »

Zmiany w naliczaniu subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych uwzględnia projekt rozporządzenia dotyczącego podziału subwencji w roku 2016. Projekt przewiduje również więcej pieniędzy dla mniejszych gmin, a także zmiany w wyliczaniu subwencji na uczniów klas I–III.

czytaj więcej »

Kierownicy jednostek należących do sektora publicznego zmiany w nowym brzmieniu będą stosować do projektów uchwał budżetowych na rok 2016. W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów.

czytaj więcej »

W wyniku nowelizacji Ordynacji podatkowej i wykreśleniu obowiązku dostarczania przez podatnika uzasadnienia do korekty deklaracji i informacji należy dokonać pilnej korekty uchwalanych formularzy deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

czytaj więcej »

W Monitorze Polskim z 22 października 2015 r. pod poz. 1029 opublikowano obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 roku.

czytaj więcej »

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu należności takie jak: sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych czy zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, a także kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

czytaj więcej »

Należności o charakterze cywilnoprawnym stanowią aktywa. Jednak w określonych sytuacjach aktywa tracą swoją wartość. Warto wtedy skorzystać z umorzenia należności, które urealnią nam posiadane aktywa. Pamiętać jednak należy, że brak należytej staranności w przedmiocie umarzania należności rodzi negatywne konsekwencje dla jednostek budżetowych.

czytaj więcej »

Zgodnie z brzmieniem art. 37 ustawy o rewitalizacji od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać zmiany wprowadzone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Polegają one na dodaniu nowej stawki w podatku od nieruchomości dotyczącej gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

czytaj więcej »

W odpowiedzi na wniosek z 3 sierpnia 2015 r. RIO poinformowała, że dochody z tytułu kar porządkowych, nałożonych zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z 24 sierpnia 2001 roku – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.), stanowią wyłącznie dochody budżetu państwa i nie mogą być ujmowane w sprawozdaniach Rb-27, Rb-28 i Rb-28ZZ.

czytaj więcej »

wiper-pixel