Wydatki budżetowe centrów usług wspólnych – jak poprawnie je klasyfikować

Wydatki jednostek obsługujących samorządy pod kątem administracyjnym, finansowym i organizacyjnym należy klasyfikować w rozdziale 75085. Wyjątkiem są te, związane z realizacją zadań szczególnych – twierdzi szczecińska RIO.

Wydatek na zakup kostki należy ująć w § 421, a koszt usługi remontowej w § 427

Pytanie: Szkoła podstawowa kupiła kostkę do wymiany nawierzchni podjazdu dla niepełnosprawnych oraz planuje wyremontować ten podjazd. Usługę w zakresie wymiany nawierzchni oraz remontu podjazdu dla niepełnosprawnych będzie wykonywała ta sama firma. Czy faktura dotycząca zakupu kostki wystawiona na szkołę (zakup materiałów do remontu) powinna być sklasyfikowana w § 4210, a cała usługa remontowa wymiany nawierzchni i podjazdu w § 4270, czy raczej wszystkie wydatki w § 4270?

W jakiej sytuacji można cofnąć wypowiedzenie złożone przez pracownika

Pytanie: Pracownik zatrudniony w mojej jednostce budżetowej ponad dziesięć lat złożył wypowiedzenie umowy o pracę. Ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Kierownik przyjął i zatwierdził to wypowiedzenie, jednak pracownik po miesiącu okresu wypowiedzenia chce wrócić do pracy i wycofać wypowiedzenie. Bardzo proszę o poradę.

Upowszechnianie kultury fizycznej. Jak gmina może realizować i finansować to zadanie zgodnie z prawem

Wybór sposobu realizacji i finansowania zadania własnego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju sportu należy do organów jst. Warto jednak pamiętać, że samorząd musi działać w ramach obowiązujących przepisów. Nie jest więc dopuszczalne finansowanie bezpośrednio z budżetu gminy wydatków podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, np. klubów sportowych.

Upewnij się, czy gmina odliczy 100% VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione ustawowe warunki. Sprawdź jakie.

Rozliczanie wpływów gminy przez podmiot zewnętrzny – jak poprawnie stworzyć analitykę do konta 130

Dla środków otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostka budżetowa obsługująca gminę pod kątem księgowym nie stosuje ewidencji szczegółowej według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych. Kwoty takie nie są dochodami jednostki.