Wydatek na monitorowanie składowisk nie jest kosztem systemu gospodarowania odpadami

Kosztów monitorowania zamkniętych składowisk odpadów nie zalicza się do kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym wydatku polegającego na finansowaniu monitoringu składowiska nie można pokryć z uzyskiwanych przez gminę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W którym paragrafie zaklasyfikować wydatki na zakup wody oraz dzierżawę dystrybutorów

Pytanie: Jako jednostka sektora finansów publicznych dokonujemy zakupu wody w wymiennych butlach. Dzierżawimy również dystrybutory, które ustawione są na korytarzu siedziby jednostki. Z wody mogą korzystać zarówno pracownicy, jak i nasi petenci. W których paragrafach wydatków należy ująć zakup wody, kubków oraz czynsz za dystrybutor?

Ujęcie nieodpłatnego otrzymania przez gminę zlikwidowanego środka trwałego

Pytanie: Szkoła podstawowa przekazała do urzędu gminy środek trwały – kocioł c.o. (na podstawie protokołu przekazania środka trwałego, umorzenie 100%) – w celu likwidacji, ponieważ ekspertyza techniczna informuje, że piec nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Piec ten zostanie sprzedany na złom. Jak powinno wyglądać księgowanie przyjęcia środka trwałego w urzędzie gminy, a następnie jego sprzedaż?

Roszczenia ze stosunku pracy – przykłady księgowań

Kierownicy jednostek oświatowych, dokonując wypłat wynagrodzeń oraz przysługujących świadczeń zatrudnionym pracownikom, zobowiązani są do potrącania należnych obciążeń (zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń). Przepisy skarbowe przewidują sankcje za niewłaściwe ustalenie, pobranie i odprowadzenie należnego podatku.

Procedura przetargowa na wymianę okien

Pytanie: Czy muszę przeprowadzić procedurę przetargową na wymianę okien w szkole? Wartość przedsięwzięcia wynosi 55.000 zł. Czy wystarczy zapytanie o cenę lub zamówienie z wolnej ręki?

Od kwietnia obowiązuje nowy rozdział klasyfikacji w zakresie świadczeń wychowawczych

Jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek dostosowania uchwał budżetowych na 2016 rok do nowego rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów. Od połowy kwietnia 2016 roku obowiązuje bowiem nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą m.in. wydatków i przychodów związanych z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.